English | Khmer
No title... No title... No title... No title... No title... No title...

Tổ chức bộ máy và chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các bộ phận trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh.

1. Tổ chức bộ máy Văn phòng UBND tỉnh gồm:
- 01 Chánh Văn phòng và 05 Phó Chánh Văn phòng;
- Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ và đơn vị sự nghiệp:
+ Phòng Hành chính – Tổ chức;
+ Phòng nghiên cứu Tổng hợp;
+ Phòng nghiên cứu Nội chính;
+ Phòng nghiên cứu Văn hóa – Xã hội;
+ Phòng nghiên cứu Kinh tế kỹ thuật;
+ Phòng nghiên cứu Nông nghiệp – Tài nguyên và Môi trường;
+ Phòng Ngoại vụ;
+ Phòng Tiếp công dân;
+ Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính;
+ Phòng Quản lý – Tài vụ;
+ Trung tâm Tin học – Công báo;
+ Nhà khách Tỉnh ủy – UBND tỉnh.
2. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các bộ phận trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh;
Theo Quyết định số 64/QĐ-VP ngày 28/6/2012 của Chánh Văn phòng UBND tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ của các phòng, trung tâm thuộc Văn phòng UBND tỉnh Trà Vinh; quy định như sau:
“…Điều 1. Quy định chức năng, nhiệm vụ của các phòng, trung tâm trực thuộc  Văn phòng Ủy ban nhân tỉnh, cụ thể như sau:
2.1. Chức năng, nhiệm vụ chung
2.1.1. Chức năng
- Tham mưu tổng hợp, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức các hoạt động chung của Ủy ban nhân tỉnh;
- Tham mưu giúp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, điều hành các hoạt động chung của bộ máy hành chính nhà nước ở địa phương; đảm bảo cung cấp thông tin phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và thông tin cho công chúng theo quy định của pháp luật; đảm bảo các điều kiện vật chất, kỹ thuật cho hoạt động của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân tỉnh.
2.1.2. Nhiệm vụ và quyền hạn
a) Tham mưu tổng hợp, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh:
- Xây dựng chương trình công tác của Ủy ban nhân dân tỉnh.
- Theo dõi, đôn đốc các Sở, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thực hiện chương trình công tác và Quy chế làm việc của Ủy ban nhân tỉnh.
- Phối hợp với các sở, ngành tỉnh, Ủy ban nhân các huyện, thành phố hoàn chỉnh các đề án, dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật trình Ủy ban nhân tỉnh xem xét, quyết định theo quy định của pháp luật.
- Thẩm tra về trình tự, thủ tục và có ý kiến đánh giá độc lập đối với các đề án, dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, các báo cáo quan trọng theo chương trình công tác của Ủy ban nhân dân tỉnh và các công việc khác do Sở, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trình Ủy ban nhân tỉnh.
- Xây dựng các đề án, dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật và các báo cáo theo sự phân công của Ủy ban nhân dân tỉnh.
- Kiểm soát thủ tục hành chính và tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính thuộc phạm vi, thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định của pháp luật.
- Chủ trì, phối hợp với Sở, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, các cơ quan, tổ chức liên quan chuẩn bị nội dung, phục vụ phiên họp thường kỳ, bất thường, các cuộc họp và hội nghị chuyên đề khác của Ủy ban nhân tỉnh, các cuộc họp của Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.
- Chủ trì, điều hòa, phối hợp việc tiếp công dân giữa các cơ quan tham gia tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân của tỉnh; quản lý, đảm bảo điều kiện vật chất cho hoạt động của Trụ sở tiếp công dân tỉnh.
b) Tham mưu tổng hợp, giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
- Xây dưng, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt  và đôn đốc thực hiện chương trình công tác năm, 6 tháng, quý, tháng  của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.
- Kiến nghị với Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao các Sở, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, các cơ quan, tổ chức liên quan xây dựng cơ  chế, chính sách, các đề án, dự án, dự thảo vả bản pháp luật để trình cấp có thẩm quyền quyết định.
- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố hoàn chỉnh nội dung, thủ tục hồ sơ và dự thảo văn bản để trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định đối với những công việc thường xuyên khác.
- Chủ trì làm việc với lãnh đạo cơ quan, các tổ chức, cá nhân liên quan để giải quyết những vấn đề thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh mà Sở, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố còn có ý kiến khác nhau theo ủy quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.
- Chủ trì soạn thảo, biên tập hoặc chỉnh sữa lần cuối các dự thảo báo cáo, các bài phát biểu quan trọng của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.
- Giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo thực hiện các Quy chế phối hợp công tác giữa Ủy ban nhân dân tỉnh với các cơ quan của Đảng, Hội đồng nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh.
- Giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh kiểm tra thực hiện những công việc thuộc thẩm quyền kiểm tra của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đối với các Sở, ngành tỉnh, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố báo cáo và kiến nghị với Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh các biện pháp cần thiết nhằm đôn đốc thực hiện và đảm bảo chấp hành kỷ cương, kỷ luật hành chính.
- Đề nghị các Sở, ngành tỉnh, Hội đồng nhân dân, Sở, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố báo cáo tình hình thực hiện các văn bản chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.
- Được yêu cầu các Sở, ngành tỉnh, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố cung cấp tài liệu, số liệu và văn bản liên quan hoặc tham dự các huyện, thành phố cung cấp tài liệu, số liệu và văn bản liên quan hoặc tham dự các cuộc họp, làm việc để nắm tình hình, phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh.
- Theo dõi việc thực hiện công tác cải cách hành chính; phối hợp với các Sở, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thực hiện giải quyết khiếu nại, tố cáo, quốc phòng, an ninh thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.
c) Đảm bảo thông tin phục vụ công tác lãnh đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân tỉnh.
- Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất với Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; thông tin để các thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, các cơ quan của Đảng, Nhà nước và các cơ quan, tổ chức liên quan về tình hình kinh tế - xã hội của địa phương, hoạt động của Ủy ban nhân dân tỉnh, công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.
- Cung cấp thông tin cho công chúng về các hoạt động, chủ yếu, những quyết định quan trọng của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; những sự kiện kinh tế, chính trị, xã hội nỗi bật mà dư luận quan tâm theo quy định pháp luật và chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.
- Thực hiện nhiệm vụ phát ngôn của Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định của pháp luật.
- Quản lý, xuất bản và pháp hành Công báo tỉnh.
- Quản lý và duy trì hoạt động mạng tin học của Ủy ban nhân dân tỉnh.
- Quản lý tổ chức và hoạt động của Trang Thông tin điện tử của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.
d) Xây dựng, ban hành các văn bản thuộc thẩm quyền của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định của pháp luật.
e) Tổ chức việc phát hành và quản lý các văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.
f) Tổng kết, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về công tác văn phòng đối với Văn phòng các Sở, ngành tỉnh, Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.
g) Tổ chức nghiên cứu, thực hiện và ứng dụng các đề tài nghiên cứu khoa học.
h) Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế; thực hiện chế độ tiền lương và các chế độ, chính sách đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật; đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.
i) Quản lý tài chính, tài sản được giao theo quy định của pháp luật và phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh.
j) Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Ủy ban nhân dân tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao hoặc theo quy định pháp luật.

Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 41623
  • Trong tuần: 397,648
  • Tất cả: 27,914,952

Chung nhan Tin Nhiem Mang