Lượt xem: 3789

Mô hình “Ứng dụng khoa học và công nghệ xây dựng mô hình nông nghiệp theo hướng hữu cơ góp phần nâng cao thu nhập cho người dân”

Chi bộ Trung tâm Thông tin và Ứng dụng khoa học công nghệ được thành lập trên cơ sở sáp nhập 02 chi bộ: Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ KH&CN với Trung tâm Thông tin và Thống kê KHCN; Chi bộ có 13 đảng viên: 12 đảng viên chính thức (tạm đình chỉ sinh hoạt 02 đảng viên), 01 đảng viên dự bị; (04 đảng viên nữ, 09 đảng viên nam).

            Ảnh: mô hình đậu phộng theo hướng hữu cơ

I. Sự cần thiết để xây dựng mô hình

Nhằm quán triệt, triển khai tuyên truyền sâu rộng trong toàn Chi bộ và toàn thể người lao động về ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống cho Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân.

II. Nội dung học tập và làm theo Bác

Thực hiện chuyên đề năm 2019 là Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, ngay từ đầu năm 2019, Kế hoạch thực hiện mô hình Ứng dụng khoa học và công nghệ xây dựng mô hình nông nghiệp theo hướng hữu cơ góp phần nâng cao thu nhập cho người dân được ban hành với sự đồng thuận tuyệt đối của toàn thể đảng viên. Kế hoạch đặc biệt chú trọng khơi gợi ý thức tự giác của từng cán bộ, viên chức trong việc tiếp thu.

1. Về Tư tưởng Hồ Chí Minh về tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân:

Tư tưởng Hồ Chí Minh về tôn trọng Nhân dân người khẳng định cách mạng là sự nghiệp của quần chúng Nhân dân, Nhân dân đóng vai trò quyết định trong sự nghiệp cách mạng. Tôn trọng Nhân dân trước hết phải có thái độ đánh giá cao vai trò, vị trí của Nhân dân. Muốn thật sự tôn trọng Nhân dân thì phải hiểu dân. Chính tài dân, sức dân, của dân, quyền dân, lòng dân, sự khôn khéo, hăng hái, anh hùng đã tạo nên “cái gốc” của dân.

Phát huy dân chủ là một khía cạnh biểu hiện ý thức tôn trọng Nhân dân. Nước dân chủ, chế độ dân chủ thì bao nhiêu lợi ích đều vì dân, bao nhiêu quyền hạn đều của dân, công việc đổi mới là trách nhiệm của dân, quyền hành và lực lượng đều ở nơi dân. Trong nước dân chủ thì địa vị cao nhất là dân, dân là quý nhất, lực lượng Nhân dân là mạnh nhất.

Về chăm lo đời sống Nhân dân: Tư tưởng Hồ Chí Minh là vì con người, do con người, trước hết là vì dân và do dân. Người nhấn mạnh “muốn cho dân yêu, muốn được lòng dân, việc gì có lợi cho dân phải hết sức làm, việc gì có hại cho dân phải hết sức tránh,…”

2. Đạo đức Hồ Chí Minh về tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân

- Đạo đức Hồ Chí Minh về ý thức tôn trọng Nhân dân: Thể hiện nổi bật ở sự thống nhất giữa tư tưởng đạo đức và tư tưởng chính trị của Người. Tôn trọng Nhân dân trong đạo đức Hồ Chí Minh là đề cao ý dân, sức dân, bởi “dễ mười lần không dân cũng chịu. Khó trăm lần dân liệu cũng xong”.

- Đạo đức Hồ Chí Minh về phát huy dân chủ: Dân chủ như đã bàn đến, được hiểu ngắn gọn: dân là chủ và dân làm chủ. Từ chỗ nâng cao dân trí, bồi dưỡng ý thức, năng lực làm chủ, phát triển văn hóa chính trị và tính tích cực công dân, khuyến khích Nhân dân tham gia vào công việc của Đảng, Chính phủ, thì một điều quan trọng là tạo điều kiện cho dân “dùng quyền dân chủ của mình, dám nói, dám làm”.

- Đạo đức Hồ Chí Minh về chăm lo đời sống Nhân dân: Người để lại cho chúng ta nhiều phẩm chất đạo đức quý báu, cao nhất, cốt lõi là chí công vô tư, tức là nêu cao chủ nghĩa tập thể, trừ bỏ chủ nghĩa cá nhân. Điểm xuất phát tiến đến chí công vô tư là “lòng mình chỉ biết vì Đảng, vì Tổ quốc, vì đồng bào”, làm cán bộ, đảng viên là phải “lo trước thiên hạ, vui sau thiên hạ”.

III. Nội dung và phương pháp thực hiện mô hình

Nhằm giải quyết hạn chế, yếu kém đặt ra đã nêu, từng tập thể, cá nhân đảng viên, người lao động đều xác định trách nhiệm của mình; ý thức được nội dung nào là bản thân phải tự rèn luyện, nội dung nào là phải thực hiện cùng với tập thể; thống nhất thực hiện Kế hoạch với quan điểm chỉ đạo; Chi bộ Trung tâm triển khai nội dung cụ thể chuyên đề năm 2019: “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” như sau:

- Một là: Cấp ủy Chi bộ phối hợp với lãnh đạo chính quyền địa phương lựa chọn những vấn đề hạn chế còn tồn tại có liên quan chăm lo đời sống Nhân dân của ngành, địa phương để tập trung giải quyết, gắn với kế hoạch thực hiện các chỉ thị, Nghị quyết của Đảng. Tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tiếp cận trong việc áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào thực tiễn vào đời sống và sản xuất từ đó nâng cao giá trị và chất lượng sản phẩm đặt thù của địa phương phù hợp với nhu cầu thị trường.

Hai là: Áp dụng các tiến bộ và kỹ thuật mới, quy trình canh tác phù hợp đưa các giống đậu phộng mới vào sản xuất để nâng cao năng suất, chất lượng đáp ứng nhu cầu thị trường và thị hiếu của người tiêu dùng.

Ba là: Tiến hành xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện, tạo sự thống nhất trong toàn chi bộ và người lao động trong việc xây dựng mô hình, kiểm tra mô hình, đánh giá hiệu quả kinh tế. Từ đó, rút ra bài học kinh nghiệm trong những chuyên đề học tập tiếp theo.

IV. Hiệu quả của mô hình

- Về hoạt động phối kết hợp: tạo được sự thống nhất trong công tác phối hợp giữa các cấp chính quyền từ tỉnh đến địa phương trong việc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Phát huy được vai trò chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân đạt được chỉ tiêu mà Bác đã đề ra là “Chủ nghĩa xã hội là làm sao cho nhân dân đủ ăn, đủ mặc, ngày càng sung sướng, ai nấy được đi học, ốm đau có thuốc, già không lao động được thì nghỉ, những phong tục tập quán không tốt dần dần được xóa bỏ…”.

- Về kết quả đạt được: đã phối hợp với Đảng ủy, chính quyền địa phương xây dựng kế hoạch tuyên truyền, phổ biến 5 lớp tập huấn các kỹ thuật sản xuất nông nghiệp theo hướng hữu cơ cụ thể:

+ Tại Huyện Cầu Ngang tổ chức 03 buổi hội nghị tập huấn cho 06 xã: xã Mỹ Long Bắc, Mỹ Long Nam, Mỹ Hòa, Hiệp Hòa, Long Sơn và xã Nhị Trường) có 130 người tham dự. Nội dung hướng dẫn kỹ thuật trồng và chăm sóc đậu phộng theo hướng hữu cơ; Ứng dụng chế phẩm sinh học nấm Trichoderma spp và nấm Paecilomycec.sp trên cây đập phộng trong ngăn ngừa, xử lý các loại nấm bệnh hại rễ và tận dụng các phụ phẩm nông nghiệp để sản xuất phân hữu cơ thay thế phân hóa học.

+ Tại Huyện Duyên Hải, Thị xã Duyên Hải đã tổ chức 02 buổi hội nghị tập huấn cho 70 nông dân tham dự tại xã Đông Hải và xã Trường Long Hòa. Nội dung chuyển giao quy trình kỹ thuật trồng và chăm sóc đậu phộng theo hướng hữu cơ. Qua các cuộc tập huấn giúp cho người dân hiểu rõ quy trình trồng và chăm sóc đậu phộng theo hướng bổ sung các chế phẩm sinh học, giúp tăng khả năng sinh trưởng và phát triển của cây trồng từ đó hạn chế sử dụng phân bón hóa học và thuốc bảo vệ thực vật.

+ Đã Phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình Trà vinh xây dựng chuyên mục Khoa học và công nghệ với chủ đề “Ứng dụng khoa học và công nghệ xây dựng mô hình nông nghiệp theo hướng hữu cơ góp phần nâng cao thu nhập cho người dân” để kịp thời thông tin, tuyên truyền vận động bà con nông dân hửng ứng thực hiện góp phần phát triển nông nghiệp theo hướng sạch, an toàn.

+ Đồng thời đã tổ chức xây dựng 05 ha mô hình trồng đậu phộng theo hướng hữu cơ cho hơn 10 hộ dân thuộc các xã Đông Hải, Trường Long Hòa và xã Long Sơn năng suất đạt 5 - 7 tấn/ha, giá bán 12.000đ/kg đã tạo thêm thu nhập cho nông hộ 60.000.000đ - 84.000.000đ/ha.

V. Tính khả thi để nhân rộng mô hình

- Về chủ trương: Tỉnh ban hành Chỉ thị 39-CT/TU ngày 03/8/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tăng cường triển khai ứng dụng công nghệ vi sinh, hữu cơ vi sinh, sinh học trong sản xuất nông nghiệp sạch; Quyết định số 1477/QĐ- UBND ngày 20/7/2018 của UBND tỉnh Trà vinh về việc ban hành Kế hoạch hành động nâng cao chuỗi giá trị đậu phộng tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2018-2020.

Về khả năng nhân rộng: Kết quả thực hiện mô hình giúp giảm lượng phân bón quy đổi xuống 23.470.000 đồng/ha tương đương 2.347.000 đồng/1000m2. Năng suất đậu phộng sản xuất trong mùa mưa tăng trung bình từ 1- 1,5 tấn/ha. Năng suất mô hình từ 5.06 – 7.26 tấn/ha. Đây là hiệu quả thiết thực về lợi ích kinh tế cho người dân là một trong những tiền đề giúp người dân nâng cao nhận thức trong việc chuyển đổi phương thức canh tác theo hướng an toàn, tăng lợi nhuận. Từ đó, khuyến khích người dân ở các vùng lân cận tiếp tục nhận rộng mô hình.

Về nâng cao nhận thức: Bước đầu tạo được lòng tin trong nhân dân; công chức, viên chức ý thức hơn với nhiệm vụ được giao, tinh thần trách nhiệm, nói đi đôi với làm; Tạo sự phấn khởi và sự hài lòng của Nhân dân từ khi triển khai, thực hiện mô hình đến nay, bài học được rút ra đối với mỗi Đảng viên và người lao đông trong việc chăm lo đời sống nhân dân được áp dụng hiệu quả trong hoạt động công tác chuyên môn. Và khi đạt được sự hài lòng của người dân, điều đó có nghĩa là người công bộc như chúng ta đã hoàn thành phận sự của mình.

Tóm lại, với những kết quả khả quan bước đầu từ mô hình giúp Chi bộ và Đảng viên nhận thức được: việc lãnh đạo, chỉ đạo học tập và làm theo Bác với nội dung trên phù hợp, là đúng đắn nhằm giải quyết những vấn đề hạn chế đặt ra. Có thể nói: Những lời dạy về đạo đức cách mạng, phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương của Hồ Chí Minh dành cho cán bộ, đảng viên... dù đã hơn 60 năm, đến nay vẫn còn nguyên giá trị, mang tính thời sự và đặc biệt có ý nghĩa to lớn trong công cuộc xây dựng Đảng hiện nay./.

Tuyết Linh


Thống kê truy cập
  • Đang online: 43
  • Hôm nay: 368
  • Trong tuần: 35,892
  • Tất cả: 4,077,552