Lượt xem: 2992

Quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng thời Covid - 19 ​

Trung tâm Thông tin và Ứng dụng khoa học công nghệ thực hiện Kế hoạch số 11-KH/ĐUK, ngày 24/3/2021 của Ban Thường vụ  Đảng ủy Khối về tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Công văn số 23-CV/BTG.ĐUK, ngày 12/4/2021 của Ban Tuyên giáo Đảng ủy khối về việc hướng dẫn viết thu hoạch qua tiếp thu Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; Kế hoạch số 03-KH/ĐU ngày 14/4/2021 của Đảng ủy Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Trà Vinh.

Ảnh: hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng tại Trung tâm Thông tin và Ứng dụng khoa học công nghệ

          Ngày 01/7/2021, Đảng ủy Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Đồng thời thực hiện Chỉ thị 06/CT-UBND về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

Điểm cầu chính tại Hội trường Sở Khoa học và Công nghê tỉnh Trà Vinh và 02 điểm cầu Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng,  Trung tâm Thông tin và Ứng dụng khoa học công nghệ.

Hội nghị được tổ chức nghiêm túc, khoa học, thực chất, hiệu quả và an toàn trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19.

Hội nghị triển khai quán triệt 5 chuyên đề, nội dung các chuyên đề tập trung vào những vấn đề cốt lõi, nhận thức mới, tư duy mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng.

Chuyên đề 1: Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Chuyên đề 2: Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025.

Chuyên đề 3: Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Chuyên đề 4: Những nhận thức mới và tư duy mới về quốc phòng Việt Nam.

Chuyên đề 5: Những nhận thức mới và tư duy mới về an ninh quốc gia.

          Công tác tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng phải được tiến hành khẩn trương, nghiêm túc, chất lượng; kết hợp tự nghiên cứu với nghe phổ biến, quán triệt; nhấn mạnh, làm rõ những vấn đề mới, cốt lõi; nêu cao trách nhiệm của báo cáo viên, người đứng đầu cấp ủy trong báo cáo truyền đạt Nghị quyết, cũng như cán bộ, đảng viên trong học tập Nghị quyết, đặc biệt là sự nêu gương của cán bộ chủ chốt các cấp.

Nguyễn Thị Tho


Thống kê truy cập
  • Đang online: 33
  • Hôm nay: 307
  • Trong tuần: 33,822
  • Tất cả: 4,087,611