Lượt xem: 2721

KẾT QUẢ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 57/QĐ-UBND NGÀY 12/01/2021 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VỀ KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 01/NQ-CP LĨNH VỰC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Để triển khai thực hiện nội dung nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 57/QĐ-UBND ngày 12/01/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2021.

Ngày 25/01/2021, Sở Khoa học và Công nghệ ban hành Kế hoạch thực hiện với mục tiêu quán triệt đến toàn thể công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở thực hiện phương châm hành động năm 2021 được Chính phủ xác định là “Đoàn kết, kỷ cương, đổi mới, sáng tạo, quyết liệt hành động, khát vọng phát triển”; Ban Giám đốc Sở xác định mục tiêu là phát triển mạnh mẽ khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số để tạo bứt phá về năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế; thúc đẩy ứng dụng, chuyển giao công nghệ; thực hiện cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công, nhất là dịch vụ công trực tuyến cho người dân, doanh nghiệp, tạo môi trường thuận lợi để phát triển doanh nghiệp, thúc đẩy doanh nghiệp khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, kết quả đạt được như sau:

1. Về triển khai các chương trình khoa học và công nghệ phục vụ thiết thực các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội:

1.1. Thực hiện các chương trình, đề án thuộc nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia:

- Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh đăng ký đề xuất dự án thuộc Chương trình hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ KH&CN thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nông thôn, miền núi, vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016 - 2025 theo quy trình quy định từ khâu thông báo đến các Sở, Ban, ngành tỉnh; UBND cấp huyện; các Viện, Trường, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, trên cơ sở các hồ sơ đề xuất dự án và thông qua tư vấn đánh giá độc lập, Sở Khoa học và Công nghệ đã xác định được 01 hồ sơ đề xuất dự án phù hợp với yêu cầu “Ứng dụng khoa học công nghệ xây dựng mô hình sản xuất giống và nuôi cua biển (Scylla paramamosian) thương phẩm để sử dụng làm nguyên liệu sản xuất cua lột tại tỉnh Trà Vinh” do Chi nhánh Trà Vinh - Công ty Cổ phần Vinacrab đăng ký chủ trì thực hiện, Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản III  hỗ trợ ứng dụng công nghệ. Dự án đã được Bộ Khoa học và Công nghệ phê duyệt thực hiện từ năm 2022 (Quyết định số 1480/QĐ-BKHCN ngày 07/6/2021).

- Tiếp tục tổ chức thực hiện 04 dự án thuộc Chương trình Hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ KH&CN thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nông thôn, miền núi, vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016 - 2025 như:

(1) Dự án: Xây dựng mô hình trồng Dừa Sáp bằng nguồn cây giống nuôi cấy phôi: đánh giá nghiệm thu dự án ở địa phương (kết quả đạt); gửi hồ sơ dự án đến Văn phòng Chương trình Nông thôn miền núi để đánh giá nghiệm thu chính thức dự án ở Trung ương.

(2) Dự án: Mô hình nhân giống và trồng cam sành không hạt chất lượng cao: Đang chuẩn bị các thủ tục để nghiệm thu mô hình.

(3) Dự án: Mô hình chế biến chả cá chất lượng cao từ nguồn cá tạp trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. Đang chuẩn bị các thủ tục để nghiệm thu mô hình.

(4) Dạ án: Chuyển giao tiến bộ kỹ thuật và xây dựng mô hình nuôi dê lai (Boer x Bách Thảo) tại tỉnh Trà Vinh: Đang triển khai thực hiện.

1.2. Thực hiện các đề tài, dự án thuộc nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh:

 Tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện 22/23 nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh, đạt 95,65% kế hoạch năm 2021. Đánh giá nghiệm thu 10/10 nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh, đạt 100%. Kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện và sử dụng kinh phí 15/15 nhiệm vụ khoa học và công nghệ, đạt 100%. Tiếp tục quản lý, theo dõi, đôn đốc 27 đề tài đang triển khai thực hiện trong các năm 2018, 2019, 2020. Nhìn chung các đề tài thực hiện đảm bảo đúng mục tiêu.

1.3. Thực hiện các nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở:

 Quản lý theo dõi 05 nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp cơ sở triển khai tại Trung tâm Thông tin và Ứng dụng khoa học công nghệ theo Quyết định số 29/2020/QĐ-UBND ngày 20/11/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh, các nhiệm vụ khoa học và công nghệ này đang được triển khai đúng tiến độ đề ra. Đồng thời hỗ trợ việc thực hiện các nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp cơ sở tại cấp huyện. Đóng góp Danh mục nhiệm vụ KH&CN cơ sở năm 2021, năm 2022 cho các huyện, thị xã, thành phố làm cơ sở cho các đơn vị phê duyệt Danh mục thực hiện.

1.4. Tổ chức 01 cuộc Hội thảo khoa học và công nghệ Nâng cao ứng dụng kết quả nghiên cứu thông qua tăng cường phối hợp giữa Viện, Trường và Sở, ngành, địa phương” nhằm định hướng nghiên cứu ứng dụng khoa học và công nghệ, chọn lọc và lai tạo giống đạt chất lượng.

2. Triển khai thực hiện Kế hoạch số 13/KH-UBND ngày 19/02/2020 về việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 35-KH/TU ngày 16/02/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 06-KL/TW của Ban Bí thư “về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW của Ban Bí thư khóa IX về đẩy mạnh phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” trên địa bàn tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2020-2025:

Tuyển chọn được 10 nhiệm vụ khoa học và công nghệ lĩnh vực công nghệ sinh học, đạt tỷ lệ 45,45% trong tổng số nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2021 (22 nhiệm vụ khoa học và công nghệ).

3. Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Chương trình chọn tạo giống cây trồng, vật nuôi có chất lượng trên địa bàn tỉnh phù hợp với các chính sách, kế hoạch về giống của Trung ương, địa phương; hướng đến việc chọn tạo và phát triển toàn diện về giống (trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản); cải thiện các giống đã có, các giống đặc sản, giống có năng suất, chất lượng cao để chủ động nguồn con giống phục vụ người dân; phát triển các giống tiềm năng, có lợi thế cạnh tranh, phù hợp với điều kiện sinh thái của địa phương; đánh giá đặc tính thích nghi của các đối tượng giống mới có giá trị kinh tế nhằm tái cơ cấu, đa dạng hóa cây trồng, vật nuôi trên địa bàn tỉnh. Nghiên cứu thực hiện chuyển giao giống, phòng trừ dịch hại, xây dựng chuỗi liên kết, đào tạo nguồn lực.

4. Thúc đẩy khởi nghiệp sáng tạo, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp cận thị trường và tham gia hiệu quả vào chuỗi giá trị:

- Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức cải tạo, sửa chữa Khu chức năng hỗ trợ sinh thái khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo - Trung tâm Thông tin và Ứng dựng khoa học công nghệ, nhằm hỗ trợ kỹ thuật, không gian làm việc chung về khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo.

- Tổ chức Cuộc thi xét chọn dự án và ý tưởng khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo năm 2021, kết quả có 07 dự án/ý tưởng đạt giải trong số 19 ý tưởng/ dự án dự thi.

- Xây dựng các hoạt động truyền thông về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo: thực hiện chuyên mục Khoa học và Công nghệ về khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo của tỉnh phát sóng trên Đài Phát thanh – Truyền hình Trà Vinh vào tháng 11/2021.

5. Về thành lập và phát huy vai trò của Trung tâm Đổi mới sáng tạo:

Sở Khoa học và Công nghệ đã dự thảo Đề án thành lập cơ sở ươm tạo kỹ thuật, khu làm việc chung phục vụ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Trà Vinh đang lấy ý kiến các Sở, Ban ngành trước khi trình UBND tỉnh.

6. Xây dựng Đề án Hỗ trợ chuyển giao, ứng dụng, đổi mới công nghệ trên địa bàn tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2021-2025 và những năm tiếp theo.

Tổ chức điều tra, phân tích đánh giá trình độ công nghệ và năng lực sản xuất của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Trà Vinh năm 2021. Trên cơ sở kết quả phân tích đánh giá trình độ công nghệ và năng lực sản xuất của doanh nghiệp, Sở Khoa học và công nghệ xây dựng Đề án “Hỗ trợ hoạt động chuyển giao, ứng dụng, đổi mới công nghệ tại Trà Vinh, giai đoạn 2021-2025 và những năm tiếp theo” theo Quy định tại Nghị quyết số 82/2019/NQ-HĐND, lấy ý kiến các Sở, Ban ngành trước khi trình UBND tỉnh.

7. Thực hiện chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh:

- Hỗ trợ đăng ký bảo hộ tài sản trí tuệ theo Nghị quyết số 80/2019/NQ-HĐND cho 15 đối tượng gồm: đăng ký bảo hộ trong nước 11 nhãn hiệu độc quyền, đăng ký bảo hộ quốc tế 01 nhãn hiệu, 02 kiểu dáng công nghiệp và bảo hộ độc quyền 01 Sáng chế.

- Nộp Đơn đăng ký bảo hộ gửi Cục Sở hữu trí tuệ - Bộ Khoa học và Công nghệ nhãn hiệu tập thể cho sản phẩm, lúa gạo hữu cơ của huyện Châu Thành (Cục Sở hữu trí tuệ đã có Quyết định chấp nhận Đơn hợp lệ số 73307/QĐ-SHTT).

- Đang xây dựng hồ sơ nộp Đơn đăng ký bảo hộ Chỉ dẫn địa lý “Trà Vinh” cho sản phẩm Dừa sáp và Nhãn hiệu Chứng nhận “Tôm Trà Vinh”.

- Đang triển khai hoạt động khảo sát đánh giá thực trạng và tư vấn đăng ký bảo hộ tài sản trí tuệ, cải tiến mẫu mã sản phẩm, quảng bá tài sản trí tuệ cho 13 hợp tác xã nông thôn kiểu mới và các sản phẩm OCOP Trà Vinh thuộc Khuôn khổ Dự án SME.

  - Xây dựng bộ nhận dạng thương hiệu - đăng ký bảo hộ nhãn hiệu chứng nhận "Rạch Lọp" cho sản phẩm gạo hữu cơ của Hợp tác xã nông nghiệp Rạch  Lọp, xã Tân Hùng, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh thuộc Khuôn khổ Dự án SME.

 8. Triển khai thực hiện Kế hoạch số 67/KH-UBND ngày 19/11/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện Quyết định số 100/QĐ-TTg ngày 19/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

Tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch số 49/KH-SKHCN ngày 23/12/2020 của Sở Khoa học và Công nghệ triển khai thực hiện Quyết định số 100/QĐ-TTg ngày19/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Trà Vinh năm 2021 (đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Công văn số 5351/UBND-CNXD ngày 30/12/2021): Tổ chức lớp tập huấn trực tuyến tổng quan về hệ thống truy xuất nguồn gốc có 57 cán bộ, công chức; đang thực hiện khảo sát nhu cầu hỗ trợ áp dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc. Trên cơ sở đó triển khai xây dựng chuyên mục về truy xuất nguồn gốc phát sóng trên Đài Phát thanh - Truyền hình Trà Vinh.

9. Xây dựng Kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2030 theo Quyết định số 1322/QĐ-TTg ngày 31/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt “Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2030”.

Sở Khoa học và Công nghệ trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 65/KH-UBND tỉnh ngày 30/7/2021 thực hiện Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2021-2025; và được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa tỉnh Trà Vinh năm 2021 tại Công văn số 3742/UBND-CNXD ngày 27/8/2021./.

 Thi Lan Văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ


Thống kê truy cập
  • Đang online: 32
  • Hôm nay: 306
  • Trong tuần: 33,821
  • Tất cả: 4,087,610