Lượt xem: 3530

12. Đề tài: Nghiên cứu thực trạng và đề xuất khả năng phát triển một số mô hình nông nghiệp đô thị ở thành phố Trà Vinh.

Tổ chức chủ trì, cơ quan cấp trên của tổ chức chủ trì nhiệm vụ:
- Trung tâm Tin học – Công báo, Văn Phòng UBND Tỉnh
- Địa chỉ: Số 01, đường 19/5, P1, TP. Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
- Điện thoại:  02943.851917, Fax:  0                                                             
- Website:
• Họ tên chủ nhiệm nhiệm vụ và người tham gia chính:
- Họ và tên: ThS. Lê Quang Long
- Học hàm, học vị: Thạc sĩ   
- Chức vụ: Giám đốc                                                                                       
- Địa chỉ: Số 01, đường 19/5, P1, TP. Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
- Điện thoại: 02943.851917, 0839470999 Fax:  0                                                                                                                                                                                                                                            
- E-mail:
• Cá nhân tham gia nhiệm vụ:
1. ThS. Lê Quang Long 6. KS. Trần Duy Thanh
 2. ThS. Nguyễn Văn Chuẩn 7. KS. Đỗ Thị Bích Chi
 3. ThS. Nguyễn Văn Vũ Linh 8. CN. Hứa Vũ Phong
 4. ThS. Đặng Diệp Minh Toàn 9. CN. Dương Minh Lê
 5. KS. Lư Chí Thương 10. CN. Thi Quốc Cường
• Mục tiêu, nội dung và phương pháp nghiên cứu chính của nhiệm vụ:
* Mục tiêu:
+ Mục tiêu chung:
Xây dựng cơ sở dữ liệu về KTXH 10 năm giai đoạn 2005 - 2015 theo Thông tư số 02/2011/TT-BKHĐT ngày 10/01/2011 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư (cấp tỉnh, huyện, xã) và theo yêu cầu của lãnh đạo UBND tỉnh, xây dựng phần mềm báo cáo, thống kê góp phần nâng cao chất lượng chỉ đạo, điều hành phát triển KTXH của lãnh đạo UBND tỉnh.
+ Mục tiêu cụ thể:
- Xây dựng CSDL về KTXH trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.
- Xây dựng hệ thống báo cáo, thống kê chỉ tiêu KTXH trợ giúp việc chỉ đạo, điều hành phát triển KTXH của lãnh đạo UBND tỉnh.
- Tích hợp tính năng tra cứu lên thiết bị điện tử thông minh.
* Nội dung nghiên cứu:
+ Nội dung 1: Thu thập dữ liệu về hệ thống chỉ tiêu KTXH 10 năm (giai đoạn 2005 - 2015) ở 3 cấp chính quyền theo Thông tư số 02/2011/TT-BKHĐT ngày 10/01/2011 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định danh mục và nội dung hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã và theo yêu cầu của Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh.
+ Nội dung 2: Phân tích, thiết kế hệ thống, dữ liệu số về KTXH phục vụ việc chỉ đạo, điều hành phát triển KTXH của Lãnh đạo UBND tỉnh.
+ Nội dung 3: Xây dựng phần mềm báo cáo, thống kê hỗ trợ chỉ đạo, điều
hành.
+ Nội dung 4: Triển khai hệ thống.
+ Nội dung 5: Mua sắm trang thiết bị phần cứng.
* Phương pháp nghiên cứu:
- Khảo sát hiện trạng và thu thập các chỉ tiêu số liệu về kinh tế xã hội;
- Sử dụng các phương pháp so sánh, thống kê, kỹ thuật phân tích dữ liệu;
- Phân tích thiết kế, xây dựng phần mềm hệ thống báo cáo thông tin.
• Kết quả thực hiện:
- Báo cáo tóm tắt;
- Báo cáo khoa học tổng kết đề tài;
- Cơ sở dữ liệu về KTXH;
- Phần mềm báo cáo, thống kê.
• Lĩnh vực, cấp quản lý nhiệm vụ: Khoa học Kỹ thuật Công nghệ, cấp tỉnh (Đề tài khoa học).
• Thời gian bắt đầu và thời gian kết thúc nhiệm vụ: Từ tháng 11/2016 đến tháng 5/2019 (27 tháng).
• Mã số Giấy chứng nhận nhiệm vụ: Số đăng ký: 12/KQNC-SKHCN ngày 12/9/2019, lưu tại Trung tâm Thông tin và Ứng dụng Khoa học Công nghệ tỉnh Trà Vinh.
• Kinh phí thực hiện: Tổng kinh phí thực hiện: 900,889 triệu đồng.
- Trong đó:
+ Kinh phí từ ngân sách Nhà nước: 900,889 triệu đồng;
+ Kinh phí khác: 0 đồng.
• Quyết định thành lập Hội đồng: Hội đồng đánh giá nghiệm thu chính thức được thành lập theo Quyết định số 126/QĐ-SKHCN ngày 09/7/2019 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Trà Vinh.
• Thời gian họp Hội đồng: Họp nghiệm thu chính thức ngày 16/7/2019 tại Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Trà Vinh – 38 Nguyễn Thái Học, phường 1, tp. Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.
* Kết quả đánh giá xếp loại chung của nhiệm vụ: Đạt yêu cầu.


Thống kê truy cập
  • Đang online: 36
  • Hôm nay: 101
  • Trong tuần: 18,134
  • Tất cả: 3,174,239