Đoàn ĐBQH tỉnh Trà Vinh khảo sát việc thực hiện chính sách, pháp luật đối với cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách cấp xã, ấp/khóm trên địa bàn tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2015 - 2019
Ngày 26/8/2020, Đoàn khảo sát của Đoàn ĐBQH tỉnh Trà Vinh tiến hành khảo sát việc thực hiện chính sách, pháp luật đối với cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách cấp xã, ấp/khóm trên địa bàn tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2015 - 2019 tại UBND huyện Càng Long, UBND thị xã Duyên Hải, Sở Nội vụ và giám sát qua văn bản đối với UBND 07 huyện, thành phố. Đoàn do ông Thạch Phước Bình, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh làm Trưởng đoàn. Tham gia Đoàn có ĐBQH Hứa Văn Nghĩa, Trần Thị Huyền Trân và đại diện lãnh đạo Thường trực HĐND tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Sở Tài chính, Sở Lao  động – Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm Xã hội tỉnh và Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh.

Ông Thạch Phước Bình – Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH, 
Trưởng Đoàn khảo sát phát biểu tại buổi làm việc tại UBND huyện Càng Long

Tại các nơi đến làm việc, Đoàn đã tiến hành khảo sát kết quả thực hiện chính sách, pháp luật đối với CBCC cấp xã (tổ chức bộ máy, biên chế công chức, số CBCC cấp xã trên địa bàn; tiêu chuẩn, vị trí, chức năng, nhiệm vụ, chế độ, chính sách của CBCC cấp xã; vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc chỉ đạo thực hiện chính sách đối với CBCC cấp xã; việc thực hiện quy định của pháp luật về tuyển dụng, bổ nhiệm, đề bạt, luân chuyển, đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá CBCC; cơ sở, điều kiện đảm bảo hoạt động cho CBCC cấp xã…).
Tại buổi làm việc với UBND huyện Càng Long, Đoàn đã nghe UBND huyện báo cáo tình hình thực hiện chính sách, pháp luật đối với cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách cấp xã, ấp/khóm. Theo đó, từ năm 2015 đến năm 2019 trên địa bàn huyện có 806 cán bộ và 832 công chức cấp xã; 1.983 người hoạt động không chuyên trách ấp, cơ bản đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, làm tốt công tác triển khai thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh; cán bộ, công chức, viên chức và những người hoạt động không chuyên trách luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ.
Tại UBND thị xã Duyên Hải, từ năm 2015 đến năm 2019 toàn thị xã có 413 cán bộ và 424 công chức cấp xã; 540 người hoạt động không chuyên trách ở ấp cùng với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Hội đồng nhân dân tỉnh và hướng dẫn của Sở Nội vụ tỉnh Trà Vinh nên việc triển khai thực hiện chính sách, pháp luật đối với cán bộ, công chức cấp xã và những người hoạt động không chuyên trách cấp xã, ấp/khóm được thực hiện theo đúng quy định. Công tác đào tạo, bồi dưỡng được cấp trên quan tâm, thường xuyên mở các lớp tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ. Cùng với ý thức tự học của cán bộ, công chức từ đó trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị và quản lý nhà nước của cán bộ, công chức cấp xã được nâng cao, đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.
Báo cáo tại buổi làm việc của Đoàn khảo sát, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Trà Vinh Lê Thành Thái cho biết từ năm 2015 đến năm 2019 toàn tỉnh có 11.687 cán bộ, công chức (5.599 cán bộ và 6.088 công chức); 7.985 người hoạt động không chuyên trách cấp xã; 11.728 người hoạt động không chuyên trách ấp/khóm. Số lượng cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Đến khi thực hiện Nghị định số 34/2019/NĐ-CP thì số lượng cán bộ, công chức cùng lúc giảm khá nhiều, việc giảm số lượng cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách góp phần tinh gọn bộ máy chính quyền cấp xã.
Bên cạnh những kết quả đạt được, báo cáo của Sở Nội vụ và các địa phương cho biết trong quá trình triển khai thực hiện các chế độ, chính sách đối với cán bộ cấp xã, người hoạt động không chuyên trách cấp xã và ấp/khóm vẫn còn một số hạn chế, khó khăn nhất định như: một số chức danh công chức cấp xã thực hiện nhiệm vụ đa ngành, đa lĩnh vực nhưng số lượng cán bộ, công chức có giới hạn nên khó khăn trong việc tham mưu thực hiện nhiệm vụ, nhất là đối với đơn vị hành chính cấp xã loại III; số lượng người hoạt động không chuyên trách giảm nhiều, công việc ở cấp xã không giảm nên một người phải thực hiện thêm nhiệm vụ của một chức danh khác nhưng chế độ phụ cấp thấp từ đó không khuyến khích tinh thần làm việc và gắn bó với công việc; đối với cán bộ cấp xã chưa có quy định chế độ trợ cấp thôi việc theo nguyện vọng từ đó khi cán bộ vì lý do chính đáng mà xin thôi việc thì không có chế độ trợ cấp; quy định về tiêu chuẩn cán bộ cấp xã được ban hành từ năm 2004, đến nay không còn phù hợp nhưng không có văn bản thay thế... Đồng thời, theo Sở Nội vụ, khi thực hiện Nghị định số 34/2019/NĐ-CP thì số lượng cán bộ, công chức người hoạt động không chuyên trách cùng lúc giảm nhiều, bên cạnh đó thực hiện chủ trương điều động công an chính quy về đảm nhiệm chức danh Trưởng Công an xã nên gặp khó khăn trong việc sắp xếp nhân sự.

 

Ông Thạch Phước Bình – Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH, 
Trưởng Đoàn khảo sát phát biểu tại buổi làm việc với thị xã Duyên Hải và Sở Nội vụ

Cùng với đó, đại diện các đơn vị được khảo sát đưa ra một số kiến nghị với trung ương và địa phương như: xem xét bổ sung đối tượng những người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố (ấp, khóm) vào đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc; tăng mức khoán kinh phí phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và ấp, khóm; tăng số lượng cán bộ, công chức ở cấp xã loại II và loại III để đảm bảo nguồn lực thực hiện nhiệm vụ chính trị ở cơ sở; quy định chế độ thôi việc đối với cán bộ cấp xã như công chức cấp xã; bổ sung kinh phí tham gia tập huấn, đào tạo cho những người hoạt động không chuyên trách xã, ấp;... Qua làm việc tại các địa phương, đơn vị, đại diện Đoàn khảo sát, ông Thạch Phước Bình đánh giá cao việc thực hiện chính sách, pháp luật, cùng với sự quan tâm của chính quyền địa phương đối với đội ngũ cán bộ không chuyên trách cấp xã, ấp/khóm. Đồng thời, Đoàn khảo sát xin ghi nhận và tiếp thu những đề xuất, kiến nghị của các đơn vị Đoàn khảo sát xin tiếp thu để có kiến nghị đến cơ quan chức năng xem xét sửa đổi, bổ sung cho phù hợp trong thời gian tới. 
Để tiếp tục triển khai thực hiện chính sách, pháp luật đối với cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách cấp xã, ấp/khóm trên địa bàn tỉnh đạt hiệu quả, ông Thạch Phước Bình đề nghị địa phương cần quan tâm thực hiện tốt một số nội dung như: thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, những người hoạt động không chuyên trách: về công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị và quản lý nhà nước nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; thực hiện sắp xếp nhân sự theo quy định tại Nghị định số 34/2019/NĐ-CP đảm bảo các chức danh, số lượng cán bộ, công chức tham mưu thực hiện nhiệm vụ, đối với các đơn vị hành chính cấp xã; lãnh, chỉ đạo cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách cấp xã, ấp/khóm nâng cao tinh thần trách nhiệm làm việc, gắn bó với công việc và thực hiện đảm bảo nhiệm vụ được giao, tránh để người dân phiền hà trong giải quyết các thủ tục hành chính,...
Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cũng đề nghị Sở Nội vụ tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét ban hành Nghị quyết về sửa đổi, bổ sung chế độ hỗ trợ đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã, ấp, khóm theo hướng tích hợp các chính sách nhằm góp phần động viên, khuyến khích các cán bộ không chuyên trách ở cơ sở tiếp tục phấn đấu, gắn bó và an tâm công tác. Đối với các kiến nghị của các địa phương, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh - Trưởng đoàn khảo sát cho biết trên cơ sở nghiên cứu báo cáo của Sở Nội vụ và báo cáo của 09/09 UBND các huyện/thị xã/thành phố, Đoàn khảo sát sẽ tổng hợp và kiến nghị các cơ quan chức năng có thẩm quyền xem xét giải quyết theo thẩm quyền.

Tin, ảnh: Hữu Phúc

 
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
70 NĂM QUỐC HỘI VIỆT NAM
Người đại biểu nhân dân


Thống kê truy cập
  • Đang online: 18
  • Hôm nay: 1120
  • Trong tuần: 18 499
  • Tất cả: 3000677