KỲ HỌP THỨ 2, QUỐC HỘI KHÓA XV - 09 DỰ ÁN LUẬT VÀ NGHỊ QUYẾT ĐƯỢC XEM XÉT CHO Ý KIẾN, THÔNG QUA

Tại Phiên họp thứ 2 (tháng 8/2021), Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã xem xét, cho ý kiến về việc chuẩn bị Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV. Theo đó, dự kiến kỳ họp sẽ khai mạc vào ngày 20/10/2021 và cho ý kiến, thông qua 08 dự án luật, 01 nghị quyết.

Về công tác lập pháp
Tại kỳ họp lần này, Quốc hội dự kiến sẽ xem xét thông qua 03 dự án luật (theo quy trình tại một kỳ họp) bao gồm: (1) Luật sửa đổi, bổ sung Phụ lục - Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật Thống kê. (2) Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng hình sự. (3) Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, Luật Hải quan, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự. Xem xét, cho ý kiến 05 dự án luật: (1) Luật Cảnh sát cơ động, (2) Luật Điện ảnh (sửa đổi), (3) Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi), (4) Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi) và (5) Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ. Xem xét thông qua Nghị quyết về Định hướng công tác lập pháp của nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại Phiên họp thứ 2 Ủy ban Thường vụ Quốc hội ngày 18/8/2021 về tổng kết Kỳ họp thứ nhất và cho ý kiến chuẩn bị Kỳ họp thứ 2, Quốc hội kháo XV (Ảnh: media.quochoi.vn)

Về các vấn đề kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước, giám sát 
Quốc hội sẽ xem xét các báo cáo về: đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021; quyết định kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2022; xem xét Đề án bảo đảm an ninh nguồn nước và an toàn đập, hồ chứa nước giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Xem xét, quyết định Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021-2025. Xem xét, quyết định quy hoạch sử dụng đất quốc gia giai đoạn 2021-2030 và kế hoạch sử dụng đất quốc gia giai đoạn 2021-2025.

Quang cảnh Phiên họp thứ 2 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ngày 18/8/2021 về tổng kết Kỳ họp thứ nhất và cho ý kiến chuẩn bị Kỳ họp thứ 2, Quốc hội kháo XV   (Ảnh: media.quochoi.vn)

 Xem xét các báo cáo công tác của Chánh án Toà án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; các báo cáo của Chính phủ về: công tác phòng, chống tham nhũng, công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác thi hành án năm 2021. Xem xét các Báo cáo về tình hình thực hiện chính sách, chế độ bảo hiểm xã hội, quản lý và sử dụng quỹ bảo hiểm xã hội năm 2020; việc quản lý và sử dụng quỹ bảo hiểm y tế năm 2020 và việc thực hiện Nghị quyết số 68/2013/QH13 về đẩy mạnh thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế, tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân trong 02 năm 2019-2020.
Xem xét thông qua Nghị quyết về xử lý tài chính cho Tập đoàn Dầu khí Việt Nam khi thanh toán khoản tiền bù giá trong bao tiêu sản phẩm của Dự án Lọc hóa dầu Nghi Sơn. Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân gửi đến kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV; Ủy ban Thường vụ Quốc hội về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV. Tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội. Xem xét, thông qua Nghị quyết chung.
Về các vấn đề quan trọng khác 
Quốc hội sẽ xem xét báo cáo công tác năm 2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội. Báo cáo về kết quả giám sát chuyên đề của Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội. Các báo cáo của Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cáo, Viện kiểm sát nhân dân tối cao về kết quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân năm 2021. Báo cáo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về kết quả tiếp công dân, xử lý đơn thư năm 2021 và giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân gửi Quốc hội năm 2021.
Xem xét báo cáo của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc thực hiện Nghị quyết số 67/2013/QH13 về việc tăng cường công tác triển khai thi hành luật, pháp lệnh, nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và ban hành văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành. Báo cáo kết quả giám sát của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Báo cáo của Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao về kết quả thực hiện Nghị quyết số 134/2020/QH14 về tiếp tục thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về giám sát chuyên đề, chất vấn trong nhiệm kỳ khóa XIV và một số nghị quyết trong nhiệm kỳ khóa XIII.
Xem xét, cho ý kiến các báo cáo của Chính phủ về: (1) Tình hình thi hành Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội (trong đó có nội dung thuộc trách nhiệm của Chính phủ tại Nghị quyết số 67/2013/QH13 về việc tăng cường công tác triển khai thi hành luật, pháp lệnh, nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và ban hành văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành). (2) Tình hình quốc phòng, an ninh năm 2021. (3) Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP). (4) Việc áp dụng các biện pháp đặc biệt phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 về kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV. (5) Tình hình thực hiện Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành theo Nghị quyết số 94/2015/QH13 và Nghị quyết số 95/2019/QH14. (6) Việc thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên minh Châu Âu... Đồng thời xem xét báo cáo của Kiểm toán Nhà nước về: (1) Báo cáo công tác năm 2021, kế hoạch kiểm toán năm 2022. (2) Tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2021; dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách Trung ương năm 2022.
Về phương án tổ chức kỳ họp 
Trong bối cảnh tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội dự kiến 03 Phương án tổ chức kỳ họp. Theo Phương án 1, Quốc hội họp trực tuyến kết hợp họp tập trung với dự kiến 18 ngày và 01 ngày dự phòng. Theo đó, đợt I Quốc hội họp trực tuyến trong 12 ngày và đợt II Quốc hội họp tập trung trong thời gian 06 ngày. Phương án 2, Quốc hội sẽ họp trực tuyến cả kỳ với dự kiến 18 ngày và dự phòng 01 ngày và Phương án 3,  Quốc hội họp tập trung cả kỳ với dự kiến 18 ngày và dự phòng 01 ngày. Về phương án chính thức tổ chức Kỳ họp sẽ được Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến chính thức tại Phiên họp thứ 3 (dự kiến từ ngày 13 đến 21/9/2021) của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.    
Hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chuẩn bị cho Kỳ họp 
Thực hiện chương trình công tác năm 2021 và chuẩn bị cho Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XV, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tập trung thực hiện một số hoạt động trọng tâm, chủ yếu như sau: 
Thứ nhất, tổ chức lấy ý kiến đóng góp cho các dự án Luật sẽ thông qua và cho ý kiến tại Kỳ họp thứ  2, Quốc hội khóa XV (dự kiến khai mạc vào ngày 20/10/2021) theo chỉ đạo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Trong đó, từ tháng 9/2021 đến tháng 10/2021, tổ chức các hội nghị, hội thảo (thông qua hình thức trực tiếp, trực tuyến hoặc bằng văn bản)  lấy ý kiến đối với các dự án Luật trình Quốc hội thông qua và cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV (dự kiến thông qua 03 dự án Luật, cho ý kiến 05 dự án Luật, 01 Nghị quyết). Đồng thời, tổ chức khảo sát để nắm tình hình thực tiễn thi hành các luật Quốc hội sẽ cho ý kiến sửa đổi, bổ sung lần đầu tại Kỳ họp thứ 2 (Tình hình thực hiện Bộ luật Tố tụng hình sự trên địa bàn tỉnh Trà Vinh và những kiến nghị để sửa đổi, bổ sung Bộ luật Tố tụng hình sự; Tình hình thực hiện Pháp lệnh Cảnh sát cơ động trên địa bàn tỉnh và những kiến nghị để xây dựng và ban hành Luật Cảnh sát cơ động; Tình hình thực hiện Luật Thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh; những kiến nghị để sửa đổi, bổ sung Luật Thi đua, khen thưởng).
Thứ hai, về hoạt động giám sát, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh sẽ tham gia các Đoàn Giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội trên địa bàn tỉnh (tùy theo yêu cầu phối hợp, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cử đại biểu Quốc hội tham gia hoặc có báo cáo riêng về nội dung giám sát). Đồng thời, dự kiến sẽ tổ chức giám sát 02 nội dung: (1) Việc thực hiện chính sách, pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân trên địa bàn tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2016- 2021 và (2) Việc triển khai thực hiện Luật Hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. Ngoài ra, trước Kỳ họp thứ 2, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm việc với UBND tỉnh và các sở, ban ngành chức năng về tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh; những kiến nghị về cơ chế, chính sách với Trung ương.
Thứ ba, về công tác dân nguyện, tổ chức tiếp công dân tại trụ sở Đoàn (ít nhất 3 buổi/tuần) để tiếp nhận, chuyển đơn, đôn đốc, theo dõi việc giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của công dân theo quy định. Trước kỳ họp Quốc hội, Lãnh đạo  Đoàn tổ chức làm việc của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh với UBND tỉnh và các sở, ngành về tình hình giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân trên địa bàn tỉnh và làm việc với chính quyền địa phương về tình hình giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân tại địa bàn ứng cử. Phối hợp với Thường trực HĐND tỉnh rà soát các vụ việc khiếu nại tố cáo tồn đọng kéo dài; tổ chức làm việc với các sở, ngành hữu quan để đôn đốc, giám sát việc giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo của công dân. 
Phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các huyện, thị xã, thành phố tổ chức 02 đợt tiếp xúc cử tri trước và sau Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV. Thời gian dự kiến cuối tháng 9/2021 và đầu tháng 10/2021. Trong đợt tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ 2, các vị đại biểu Quốc hội kết hợp báo cáo hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội và việc thực hiện nhiệm vụ của  đại biểu Quốc hội trong năm 2021 trước cử tri tại đơn vị bầu cử. Đồng thời, tổ chức tiếp xúc cử tri tại địa bàn dân cư, cơ quan Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, thị xã, thành phố; tăng cường các cuộc tiếp xúc cử tri theo giới, ngành. 
Ngoài ra, các vị đại biểu Quốc hội trong Đoàn sẽ thực hiện tốt Quy chế hoạt động của đại biểu Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội; Nội quy kỳ họp Quốc hội. Đại biểu Quốc hội là thành viên của Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội tham gia hoạt động của Hội đồng dân tộc và các Ủy ban theo nhiệm vụ được phân công. Tham gia các hoạt động đối ngoại của Quốc hội và của tỉnh. Tổ chức Đoàn công tác của Quốc hội, của Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội và của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đi nghiên cứu, học tập kinh nghiệm ở trong nước và ở nước ngoài (nếu có).

                                                                          Phước Tiến 
                   Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Trà Vinh

 
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
70 NĂM QUỐC HỘI VIỆT NAM
Người đại biểu nhân dân


Thống kê truy cập
  • Đang online: 24
  • Hôm nay: 546
  • Trong tuần: 9,898
  • Tất cả: 1,908,580