ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI TỈNH TRÀ VINH TIẾN HÀNH GIÁM SÁT CHUYÊN ĐỀ VIỆC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT VỀ CÔNG TÁC QUY HOẠCH KỂ TỪ KHI LUẬT QUY HOẠCH CÓ HIỆU LỰC THI HÀNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
Thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về chương trình giám sát năm 2022, Nghị quyết số 19/2021/QH15 ngày 27/7/2021 của Quốc hội, Kế hoạch số 10/KH-ĐGS ngày 12/10/2021 của Đoàn giám sát về giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành”, trong 02 ngày 19 và 20/01/2022, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Trà Vinh tiến hành giám sát chuyên đề nói trên tại 09 huyện, thị xã, thành phố, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND tỉnh (trong đó, giám sát trực tiếp 05 đơn vị, các đơn vị còn lại Đoàn sẽ giám sát qua văn bản). 

Đoàn giám sát làm việc tại UBND thị xã Duyên Hải sáng ngày 19/01/2022

Theo đó, Đoàn giám sát đã tiến hành giám sát trực tiếp tại UBND thị xã Duyên Hải, UBND huyện Tiểu Cần, Sở Tài nguyên - Môi trường, Sở Kế hoạch - Đầu tư và UBND tỉnh, các huyện, thành phố còn lại Đoàn giám sát tiến hành giám sát qua văn bản. Báo cáo với Đoàn giám sát, lãnh đạo UBND thị xã Duyên Hải cho biết, UBND thị xã đã phối hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư cung cấp những thông tin liên quan đến công tác lập Đồ án Quy hoạch tỉnh Trà Vinh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2050 theo yêu cầu. Đến nay, thị xã đã lập và phê duyệt có 21 Đồ án, gồm: Quy hoạch chung đô thị Duyên Hải đến năm 2030; Quy hoạch phân khu Phường 1, Phường 2, Khu đô thị Dân Thành, Khu du lịch sinh thái tại Nông trường 22/12; Quy hoạch chi tiết xã Dân Thành, xã Hiệp Thạnh, xã Long Hữu, xã Trường Long Hòa, xã Long Toàn, quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt thị xã Duyên Hải, quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Kho xăng dầu Long Toàn, quy hoạch chi tiết xây dựng Nhà máy sản xuất gạch không nung cao cấp, quy hoạch chi tiết xây dựng Xây dựng Khu cảng cá Láng Chim, quy hoạch chi tiết xây dựng Khu dân cư phường 1, quy hoạch chi tiết xây dựng Khu du lịch sinh thái Nông Trường 22/12; quy hoạch Nông thôn mới xã Long Hữu, xã Dân Thành, xã Hiệp Thạnh, xã Trường Long Hòa, xã Long Toàn; Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung đô thị Duyên Hải đến năm 2040. Ngoài ra, thị xã Duyên Hải đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2816/QĐ-UBND ngày 01/12/2021 về việc phê duyệt quy hoạch, sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của quy hoạch sử dụng đất thị xã Duyên Hải. Ngay sau khi quy hoạch được phê duyệt, UBND thị xã đã tổ chức công bố, công khai đảm bảo thời gian quy định (trong 15 ngày kể từ ngày phê duyệt) và đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của thị xã và trụ sở UBND thị xã, trụ sở UBND các xã, phường đúng theo quy định tại Khoản 2 Điều 48 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch…
Bên cạnh những mặt thuận lợi, thì công tác quy hoạch trên địa bàn thị xã Duyên Hải vẫn còn một số khó khăn như: công tác triển khai, phổ biến, giáo dục pháp luật về quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng đôi lúc còn chậm; trong quy hoạch, thực hiện dự án còn có thay đổi, thực hiện không đúng quy hoạch được duyệt ban đầu; công tác kiểm tra, giám sát từng lúc chưa thường xuyên; chất lượng của một số cuộc giám sát quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng hiệu quả chưa cao; công tác quản lý quy hoạch xây dựng nông thôn trên địa bàn thị xã còn hạn chế, còn xảy ra trường hợp xây dựng nhà ở lấn chiếm lộ giới, xây dựng nhà ở không đúng với mục đích sử dụng đất; đội ngũ cán bộ thực hiện quản lý quy hoạch cấp xã chưa được đào tạo về công tác quản lý quy hoạch, kiến trúc nông thôn nên thực hiện công tác đôi lúc còn lúng túng, chưa đảm bảo hiệu quả; việc phân bổ kinh phí để lập các đồ án quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết phục vụ định hướng phát triển kinh tế - xã hội của địa phương còn hạn chế. Ngoài ra, các văn bản hướng dẫn, thi hành ban hành chưa kịp thời, đồng bộ. Cụ thể như: Nghị định số 148/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai có hiệu lực thi hành từ ngày 08/02/2021; Thông tư số 01/2021/TT-BTNMT Quy định kỹ thuật việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất (hiệu lực thi hành ngày 26/5/2021); Thông tư số 11/2021/TT-BTNMT Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất (hiệu lực thi hành ngày 22/9/2021); Công văn số 1628/STC-NS về việc hướng dẫn tạm thời nguồn kinh phí nhiệm vụ lập, thẩm định, quyết định, phê duyệt, công bố và điều chỉnh quy hoạch. Chính vì vậy, thị xã Duyên Hải gặp nhiều khó khăn, lúng túng, tốn kém, mất nhiều công sức trong thực hiện, phải chỉnh sửa hồ sơ nhiều lần cho phù hợp quy định mới nên đến cuối năm 2021 mới hoàn thành việc thực hiện là một nỗ lực rất lớn của thị xã nói riêng và của tỉnh Trà Vinh nói chung.
Trên cơ sở đó, thị xã kiến nghị Quốc hội sớm ban hành Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính để Ủy ban nhân dân thị xã Duyên Hải sớm lập Đề án thành lập phường Dân Thành và phường Trường Long Hòa vì hiện nay việc lập Đề án phường Dân Thành và phường Trường Long Hòa đã tạm dừng theo Công văn số 3582/BNV-CQĐP ngày 22/7/2021 của Bộ Nội vụ về việc thành lập và điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính. Đồng thời, kiến nghị Chính phủ cần có hướng dẫn đồng bộ, thống nhất về trình tự, nội dung (trong đó có nội dung về thống nhất xác định loại đất, chỉ tiêu sử dụng đất) của các quy hoạch thành phần như: Quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng, quy hoạch rừng,…. Ngoài ra, cần bổ sung quy định rõ cơ chế phối hợp, trách nhiệm của từng cơ quan ban ngành, của người đứng đầu trong cung cấp thông tin, ý kiến về nhu cầu sử dụng đất, định hướng phát triển ngành có nhu cầu sử dụng đất trong tham gia lập quy hoạch sử dụng đất của địa phương.

Đoàn giám sát làm việc tại UBND huyện Tiểu Cần chiều ngày 19/01/2022

Tại huyện Tiểu Cần, sau khi có kết quả thẩm định của Sở Xây dựng, UBND huyện Tiểu Cần đã trình Hội đồng nhân dân huyện thông qua Đồ án quy hoạch xây dựng vùng huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh đến năm 2030 và đã được Hội đồng nhân dân thống nhất thông qua tại Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 20/7/2018. Căn cứ Nghị quyết của HĐND huyện, UBND huyện trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt, qua nhiều lần lấy ý kiến đến ngày 16/10/2018 UBND tỉnh đã phê duyệt đồ án quy hoạch xây dựng vùng huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh đến năm 2030 tại Quyết định số 2045/QĐ-UBND. UBND huyện đã trình Sở Tài nguyên và Môi trường đúng theo thời gian quy định. Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức thẩm định và trình UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của quy hoạch sử dụng đất huyện Tiểu Cần tại Quyết định số 2365/QĐ-UBND ngày 21/10/2021. 
Mặt khác, công tác lập, thẩm định, phê duyệt điều chỉnh và quản lý nhà nước về quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn được thực hiện đúng quy định của pháp luật đáp ứng công tác quản lý quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn, hiệu quả của công tác lập quy hoạch nông thôn phục vụ tốt nhu cầu quản lý về xây dựng đúng theo pháp luật chuyên ngành. Công tác thẩm định quy hoạch được thành lập Hội đồng thẩm định với cơ cấu đầy đủ lĩnh vực chuyên môn đảm bảo công tác thẩm định khách quan, khả thi, đúng quy định; công tác phê duyệt quy hoạch được xem xét đảm bảo đúng quy định, hiệu quả, khả thi tạo cơ sở pháp lý quản lý nhà nước về quy hoạch là tiền đề cho công tác quản lý xây dựng theo quy hoạch. Công tác lập, thẩm định, phê duyệt điều chỉnh và quản lý nhà nước về quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn được tổ chức đầy đủ các trình tự thủ tục và đúng thời gian quy định. Hiện toàn huyện có 09/09 xã được UBND huyện phê duyệt đồ án quy hoạch chung theo Thông tư số 09/2010/TT-BXD ngày 04/8/2010 của Bộ Xây dựng và Thông tư liên tịch số 13/2011/TTLT-BXD-NNPTNT-BTNMT của Bộ Xây dựng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài nguyên và Môi trường. Và trong thời gian tới, huyện Tiểu Cần xác định trên cơ sở quy hoạch được duyệt huyện sẽ tiếp tục rà soát, bổ sung điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương và theo định hướng phát triển đô thị. Thường xuyên kiểm tra và xử lý các vi phạm về quản lý quy hoạch (nếu có) và thực hiện tốt quy chế quản lý quy hoạch đã được phê duyệt. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của cơ quan quản lý trong quá trình tổ chức thực hiện quy hoạch, tăng cường giám sát, đánh giá thực hiện công tác quy hoạch để kịp thời điều chỉnh cho phù hợp với tình hình phát triển kinh tế xã hội của địa phương và tăng cường công tác tập huấn kiến thức quản lý nhà nước về quy hoạch cho cán bộ, công chức quản lý ở cấp xã. 

Đoàn giám sát làm việc tại UBND tỉnh chiều ngày 20/01/2022

Đối với UBND tỉnh, ngay sau khi Luật Quy hoạch được ban hành và thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 05/02/2018 của Chính phủ về triển khai thi hành Luật Quy hoạch, UBND tỉnh đã chỉ đạo các ngành, địa phương tiến hành rà soát, tổng hợp danh mục những quy hoạch đã được phê duyệt còn hiệu lực, các quy hoạch đang tiến hành lập, đã được lập, điều chỉnh, thẩm định mà chưa được phê duyệt để gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp báo cáo Chính phủ. Việc tổ chức phổ biến Luật Quy hoạch đến các sở, ban, ngành và các địa phương trong tỉnh cũng nhanh chóng được thực hiện. Đồng thời, UBND tỉnh đã chỉ đạo thực hiện công tác lập, thẩm định, phê duyệt các quy hoạch ngành, lĩnh vực và sản phẩm chủ yếu trên địa bàn tỉnh và chỉ đạo các sở, ngành dừng việc lập, thẩm định, phê duyệt các quy hoạch ngành, lĩnh vực và sản phẩm chủ yếu trên địa bàn tỉnh đang lập dang dở, tiến hành xử lý các tồn tại theo quy định của pháp luật. UBND tỉnh cũng đã ra Quyết định bãi bỏ 15 quy hoạch về đầu tư phát triển hàng hóa, dịch vụ, sản phẩm cụ thể, ấn định khối lượng, số lượng hàng hóa, dịch vụ, sản phẩm được sản xuất, tiêu thụ trên địa bàn tỉnh, trong đó có 02 quy hoạch thuộc lĩnh vực giao thông vận tải, 05 quy hoạch thuộc lĩnh vực xây dựng; 08 quy hoạch thuộc lĩnh vực công thương… Ngoài ra, để thực hiện việc lập quy hoạch tỉnh, UBND tỉnh đã bố trí kinh phí khoảng 47 tỷ đồng thuộc ngân sách địa phương trong kế hoạch vốn xây dựng cơ bản năm 2020.
Tuy nhiên, việc triển khai thực hiện quy hoạch của tỉnh gặp phải nhiều khó khăn trong việc triển khai xây dựng quy hoạch tỉnh, trong đó, khó khăn đầu tiên phải kể đến là Trung ương chậm ban hành các văn bản hướng dẫn. Trong khi Luật Quy hoạch có hiệu lực từ 01/01/2019, nhưng hơn 5 tháng sau, đến ngày 07/5/2019 Nghị định 37/2019/NĐ-CP về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch mới được ban hành. Hơn nữa, để lập quy hoạch tỉnh thì trước hết cần phải có hướng dẫn về lập dự toán kinh phí cho lập quy hoạch, nhưng đến ngày 17/05/2019, Bộ Kế hoạch và Đầu tư mới ban hành Thông tư hướng dẫn, trong khi Thông tư này đến ngày 01/7/2019 mới có hiệu lực. Việc chậm ban hành các văn bản hướng dẫn làm cho quá trình triển khai Luật Quy hoạch trên địa bàn tỉnh bị chậm lại, hiện mới chỉ ở những bước đầu tiên. Mặt khác, việc tích hợp nội dung gì vào quy hoạch chung của tỉnh trong khi những quy hoạch ngành đã bãi bỏ và quản lý những quy hoạch đã bỏ này như thế nào khi chưa có quy hoạch mới thay thế ? Bởi theo Luật Quy hoạch thì quy hoạch phát triển ở cấp tỉnh hiện nay chỉ còn quy hoạch tỉnh, các quy hoạch ngành, lĩnh vực đều tích hợp vào quy hoạch tỉnh, nhưng tích hợp như thế nào, chọn bao nhiêu ngành, lĩnh vực để đưa vào tích hợp, các huyện cần tích hợp những nội dung nào… thì vẫn chưa có hướng dẫn cụ thể. Từ những khó khăn đó, tỉnh đã đề nghị và được Thủ tướng Chính phủ đồng ý gia hạn thời gian lập và phê duyệt quy hoạch tỉnh Trà Vinh để tỉnh hoàn thiện hồ sơ, nội dung quy hoạch trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định.

Đồng chí Thạch Phước Bình, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách,
Trưởng Đoàn giám sát kết luận tại buổi làm việc chiều ngày 20/01/2022

Phát biểu kết luận tại các buổi giám sát, ông Thạch Phước Bình, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng đoàn giám sát ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực trong triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về quy hoạch của các địa phương và đề nghị trong thời gian tới, UBND tỉnh và các địa phương cần tập trung vào một số nội dung trọng tâm như: cần có sự phối hợp chặt chẽ và chia sẻ đầy đủ thông tin giữa các ngành và địa phương để đảm bảo sự đồng bộ của quy hoạch được lập theo phương pháp tích hợp, đa ngành. Công tác chỉ đạo thi hành Luật Quy hoạch của địa phương cần được quan tâm đúng mức và việc triển khai thiếu quyết liệt hơn, trong đó cần thường xuyên kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện quy hoạch, thành lập Tổ tư vấn lập quy hoạch, quan tâm đội ngũ quản lý nhà nước về quy hoạch ở các địa phương nhất là cấp huyện, cấp xã. Cần chủ động hơn nữa trong lập quy hoạch thời kỳ 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2050 của tỉnh, không trông chờ quy hoạch cấp trên phê duyệt rồi mới làm quy hoạch cấp dưới. Chú trọng chất lượng quy hoạch hơn là số lượng quy hoạch, xem quy hoạch là xương sống trong phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Tranh thủ sự hỗ trợ, phối hợp của các Bộ ngành Trung ương, trao đổi học tập kinh nghiệm của các địa phương để công tác quy hoạch đạt chất lượng, hiệu quả. Làm tốt hơn nữa công tác quản lý, thực hiện và công bố quy hoạch để người dân, doanh nghiệp được biết và thực hiện, tránh hiện tượng “quy hoạch treo”, làm sai quy hoạch và điều chỉnh quy hoạch nhiều lần. Đẩy mạnh áp dụng công nghệ tiên tiến trong lập quy hoạch và chú ý đảm bảo  nguồn lực cần thiết để thực hiện các mục tiêu quy hoạch đã đặt ra tại Nghị quyết số 11/NQ-CP và đảm bảo tiến độ quy hoạch theo quy định.

Trà Vang - Đoàn ĐBQH tỉnh Trà Vinh

 
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
70 NĂM QUỐC HỘI VIỆT NAM
Người đại biểu nhân dân


Thống kê truy cập
  • Đang online: 70
  • Hôm nay: 484
  • Trong tuần: 19 885
  • Tất cả: 2984859