ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI TỈNH TRÀ VINH GIÁM SÁT VIỆC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT VỀ DÂN CHỦ Ở CƠ SỞ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TRÀ VINH GIAI ĐOẠN 2016 – 2021
Thực hiện Kế hoạch số 86/KH-ĐĐBQH ngày 22/7/2022 của Đoàn đại biểu Quốc hội về việc thực hiện chính sách, pháp luật về dân chủ ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2016 - 2021. Trong 02 ngày 30 và 31/8/2022, Đoàn giám sát của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh do ông Thạch Phước Bình, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH chuyên trách làm Trưởng đoàn đã tiến hành giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hiện dân chủ ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Trà Vinh tại 14 đơn vị, trong đó giám sát trực tiếp 07 đơn vị gồm (1) UBND thị trấn Cầu Kè, huyện Cầu Kè; (2) UBND huyện Cầu Kè; (3) UBND xã Mỹ Long Bắc, huyện Cầu Ngang; (4) UBND huyện Cầu Ngang; (5) Sở Nông nghiệp và PTNT; (6) Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết; (7) UBND tỉnh; giám sát qua văn bản đối với 07 huyện, thị xã, thành phố còn lại trong tỉnh. 
 
 
Ông Thạch Phước Bình, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH, Trưởng đoàn giám sát phát biểu tại buổi giám sát UBND thị trấn Cầu Kè 
và UBND huyện Cầu Kè sáng ngày 30/8/2022

Tại buổi làm việc với UBND thị trấn Cầu Kè và UBND huyện Cầu Kè, đại diện lãnh đạo huyện cho biết, trên địa bàn huyện đã triển khai, tổ chức thực hiện cơ bản có hiệu quả Pháp lệnh 34 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Nghị định 04/2015, Nghị định số 145/2020/NĐ-CP của Chính phủ tại địa phương; các nội dung công khai để Nhân dân biết được chính quyền cấp xã, huyện quan tâm, chỉ đạo; các hình thức công khai để Nhân dân biết được thực hiện chủ yếu thông qua hình thức niêm yết, công khai thông qua hệ thống truyền thanh của xã; đối với những nội dung, hình thức, thẩm quyền, chủ thể Nhân dân bàn và quyết định, Nhân dân bàn để cấp có thẩm quyền quyết định ngày càng được quan tâm và được cấp có thẩm quyền tổ chức thực hiện, trong đó có sự phối hợp thực hiện giữa Mặt trận và tổ chức chính trị; việc Nhân dân thực hiện quyền giám sát trực tiếp và thông qua việc giám sát của Ban Thanh tra Nhân dân và Ban Giám sát đầu tư cộng đồng được phát huy, góp phần củng cố bộ máy chính quyền địa phương, các mặt hoạt động kinh tế, chính trị được ổn định; đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân được nâng lên và ngày càng tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và chính quyền cơ sở. Mối quan hệ giữa tổ chức chính quyền với các tổ chức đoàn thể, nhân dân được gắn bó hơn trong đời sống xã hội.

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện dân chủ ở cơ sở trên địa bàn huyện cũng còn một số hạn chế như: công tác nắm bắt tư tưởng, dư luận nhân dân có lúc, có nơi chưa kịp thời; công tác vận động, tập hợp quần chúng của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể có mặt còn hạn chế; một số nội dung công khai, hình thức công khai, việc kiểm tra, giải quyết một số việc liên quan trực tiếp đến quyền lợi của người dân còn chậm; công tác tuyên truyền, giáo dục tổ chức thực hiện ở một số nơi chưa thường xuyên và sâu rộng, một số ít cán bộ, công chức nhận thức chưa đầy đủ về vị trí, vai trò và trách nhiệm về công tác dân chủ ở xã, thị trấn; năng lực một số cán bộ mặt nào đó còn hạn chế nhất định, nên quá trình triển khai thực hiện Quy chế dân chủ thiếu đi vào chiều sâu; nội dung các báo cáo về tình hình thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở chưa đạt yêu cầu, chậm so với quy định, không phản ảnh kịp tình hình. 

Ông Thạch Phước Bình, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH, Trưởng đoàn giám sát phát biểu tại buổi giám sát UBND xã Mỹ Long Bắc và UBND huyện Cầu Ngang chiều ngày 30/8/2022

Tại buổi làm việc với UBND xã Mỹ Long Bắc và UBND huyện Cầu Ngang, đại diện lãnh đạo của 02 đơn vị cho biết, qua quá trình thực hiện dân chủ tại đơn vị đã tạo sự chuyển biến sâu sắc về nhận thức và hành động của các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và tổ chức chính trị - xã hội về phát huy quyền làm chủ của nhân dân, nhất là dân chủ trực tiếp của nhân dân tiếp tục được coi trọng và tăng cường; dân chủ trong Đảng được phát huy. Các cấp ủy Đảng, chính quyền đã thực hiện tốt việc tiếp xúc, đối thoại định kỳ với nhân dân; phát huy dân chủ trong việc đề ra chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương và xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể chính trị-xã hội trong sạch vững mạnh.

Tuy nhiên, địa phương cũng còn một số hạn chế, bất cập trong việc thực hiện dân chủ ở cơ sở như công tác tuyên truyền, học tập quán triệt các nội dung Quy chế dân chủ có nơi, có lúc chưa đồng bộ, hiệu quả chưa cao từ đó việc thực hiện phương châm“Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” chưa thật sự đi vào chiều sâu; một bộ phận người dân chưa nhận thức đầy đủ về quyền làm chủ của mình; việc thực hiện dân chủ chưa gắn quyền lợi với nghĩa vụ công dân, có khuynh hướng quan tâm đến quyền lợi hơn nghĩa vụ; Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư cộng đồng chưa dành nhiều thời gian sâu sát địa bàn, lĩnh vực được phân công nên quá trình triển khai thực hiện Quy chế dân chủ còn những mặt hạn chế nhất định.

Ông Thạch Phước Bình, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH, Trưởng đoàn giám sát phát biểu tại buổi giám sát Sở Nông nghiệp và PTNT sáng ngày 31/8/2022
Tại buổi làm việc với Sở Nông nghiệp và PTNT, đại diện lãnh đạo Sở cho biết, việc triển khai xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở đã từng bước làm chuyển biến nhận thức của đội ngũ lãnh đạo cấp ủy, Ban Giám đốc trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị trong quản lý, điều hành công việc của Sở, nhất là những việc liên quan trực tiếp đến quyền lợi của công chức, viên chức, người lao động và nhân dân; thủ trưởng cơ quan, đơn vị đã chú trọng hơn việc lấy ý kiến và lắng nghe nguyện vọng của công chức, viên chức. Trong quá trình thực hiện, đã gắn việc thực hiện Quy chế dân chủ với thực hiện cải cách hành chính; thực hiện chế độ một cửa, một cửa liên thông để tránh phiền hà cho dân, giải quyết nhanh nhất yêu cầu của công dân. Lãnh đạo Sở bố trí lịch tiếp công dân, phòng làm việc, có hòm thư góp ý,... để người dân thuận tiện liên hệ khi cần thiết. Quy trình tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân cũng được cải tiến, đối thoại công khai, dân chủ giữa các bên có liên quan, do đó nhiều vụ việc được tập trung giải quyết sớm. Song song đó, vẫn còn một số bất cập và vướng mắc như việc thực hiện dân chủ ở đơn vị còn mang tính hình thức, hiệu quả chưa cao. Vai trò giám sát của Ban chấp hành Công đoàn, Ban Thanh tra nhân dân chưa thực sự hiệu quả. Đơn vị có thành lập Ban chỉ đạo và xây dựng quy chế, song hoạt động chưa thường xuyên, chưa duy trì chế độ họp định kỳ nên chất lượng hoạt động của Ban chỉ đạo chưa cao.

Ông Thạch Phước Bình, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH, Trưởng đoàn giám sát phát biểu tại buổi giám sát Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết và UBND tỉnh chiều ngày 31/8/2022

Chiều ngày 31/8/2022, Đoàn giám sát tiếp tục làm việc với Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết và UBND tỉnh, qua buổi làm việc cho thấy, Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết tổ chức thực hiện Quy chế dân chủ ở công ty đã đạt hiệu quả tích cực, phát huy quyền làm chủ của cán bộ, nhân viên và người lao động, thể hiện sự chủ động phối hợp có hiệu quả của Đảng ủy, Ban Giám đốc công ty với tổ chức Công đoàn, giữa các phòng và cán bộ, đảng viên, người lao động công ty, từ đó việc triển khai các chủ trương, chính sách của Đảng, nhà nước và nhất là chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh kịp thời, có tác động tích cực đến việc tổ chức thực hiện, mang lại hiệu quả cao. Đảng ủy làm tốt vai trò lãnh đạo, thường xuyên quan tâm chỉ đạo Ban Giám đốc phối hợp với Công đoàn tổ chức thực hiện Quy chế dân chủ đầy đủ các nội dung theo Nghị định của Chính phủ và phù hợp với tình hình thực tế. Kết quả kinh doanh từ 2016-2021 doanh thu đạt 20.069 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nhà nước 6.536 tỷ đồng, ngoài ra Công ty còn tích cực thực hiện chương trình về an sinh xã hội với số tiền 160 tỷ đồng.
Với thành tích đạt được, Ban Chỉ đạo của Tỉnh đã xét và khen thưởng Đảng bộ công ty có thành tích trong thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở và phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2016 - 2020 và năm 2021: Thực hiện tốt phong trào thi đua “Dân vận khéo”. Hằng năm, Công ty đều được công nhận là doanh nghiệp “Đạt chuẩn văn hóa”, “Đạt tiêu chuẩn về an toàn, an ninh trật tự”; Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua “Đơn vị xuất sắc trong phòng trào thi đua”. Bên cạnh kết quả đạt được, Công ty cũng còn một vài hạn chế trong quá trình thực hiện dân chủ như vai trò hoạt động giám sát và kiểm tra của Ban Chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ đôi lúc chưa thực hiện thường xuyên, liên tục; một số ít người lao động chưa phát huy hết vai trò trách nhiệm và quyền làm chủ của mình, còn hạn chế trong việc đóng góp xây dựng Công ty vững mạnh; các thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ kiêm nhiệm nhiều công việc của Đảng, Chính quyền, Đoàn thể nên việc giám sát, kiểm tra đôi lúc chưa thường xuyên liên tục, một số ít người lao động chưa nhận thức, quán triệt đầy đủ tư tưởng chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.
Đối với UBND tỉnh, Đoàn giám sát đánh giá cao tinh thần, trách nhiệm của Lãnh đạo UBND tỉnh trong tập trung lãnh, chỉ đạo chính quyền các cấp, cơ quan, đơn vị, doanh nghịêp quán triệt, triển khai, cụ thể hóa kịp thời các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về Quy chế dân chủ trong 03 loại hình: ở xã, phường, thị trấn; trong cơ quan, đơn vị và tại doanh nghiệp. Nhìn chung, dân chủ trong từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và trong xã hội tiếp tục được mở rộng và phát huy, nhất là trong tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021- 2026, trong việc triển khai, thực hiện các chính sách hỗ trợ cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Công tác cải cách hành chính tiếp tục được tập trung chỉ đạo quyết liệt. Công tác tiếp công dân, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân được quan tâm. Tinh thần trách nhiệm, lề lối làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có chuyển biến tốt hơn. Việc thực hiện Quy chế dân chủ trong doanh nghiệp được quan tâm thực hiện đã góp phần bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động, xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, tiến bộ trong doanh nghiệp. Thông qua việc triển khai thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở đã động viên các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, tham gia phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương. 
Trong quá trình thực hiện dân chủ ở cơ sở, vẫn còn tồn tại những hạn chế, bất cập như công tác quán triệt, tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các nội dung chỉ đạo của cấp trên về Quy chế dân chủ ở cơ sở của một số cơ quan, đơn vị chưa thường xuyên, sâu kỹ; một số cơ quan, đơn vị chưa quan tâm đúng mức, chưa thể hiện rõ nét vai trò lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ quan, đơn vị; việc tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động còn hình thức, không đầy đủ những nội dung quy định; việc triển khai công tác cải cách hành chính tại một số cơ quan, đơn vị, địa phương vẫn chưa thật sự quyết liệt; kết quả thực hiện thủ tục hành chính và chỉ số hài lòng của người dân, nhất là tại cấp huyện, cấp xã đạt thấp; một số cơ quan, đơn vị, UBND cấp xã chưa thực hiện hết trách nhiệm trong công tác chỉ đạo và giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của mình; một số hoạt động như đối thoại, kiểm tra, giám sát, tổ chức hội nghị người lao động trong doanh nghiệp thực hiện chưa đảm bảo theo kế hoạch, hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân trong các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp chưa thực sự hiệu quả.
Phát biểu tại buổi giám sát, ông Lê Văn Hẳn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, tiếp thu ghi nhận những ý kiến đóng góp của thành viên Đoàn giám sát đã nêu tại buổi làm việc, Ông đánh giá tình hình thực hiện quy chế dân chủ cơ sở trên địa bàn tỉnh thực tế cũng còn một số mặt hạn chế nhất định, tuy đã được quán triệt và chỉ đạo thực hiện đầy đủ các nội dung theo quy định của pháp luật, thời gian tới Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt hơn công tác này với nhiều hình thức phong phú, đa dang, rộng rãi và kịp thời để các cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghịêp tổ chức thực hiện đạt hiệu quả, góp phần thực hiện dân chủ trong hệ thống chính trị, được người dân đồng thuận ủng hộ, xây dựng kinh tế - xã hội địa phương ngày càng phát triển. 

 

Ông Lê Văn Hẳn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi giám sát chiều ngày 31/8/2022

Phát biểu kết luận buổi giám sát, ông Thạch Phước Bình, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH chuyên trách, Trưởng đoàn giám sát đánh giá cao các cơ quan, đơn vị, địa phương đã triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về thực hiện dân chủ ở cơ sở đối với 03 loại hình được Đoàn giám sát yêu cầu báo cáo, qua làm việc trực tiếp tại các cơ quan, đơn vị, địa phương nhận thấy vẫn còn nhiều mặt hạn chế trong công tác này. Do đó, trong thời gian tới, Ông đề nghị các đơn vị được giám sát tiếp tục quan tâm, triển khai, tuyên truyền, phổ biến các văn bản liên quan đến thực hiện dân chủ ở cơ sở bằng nhiều hình thức trên các phương tiện thông tin đại chúng để cán bộ, công chức, người dân nắm chắc các quy định về quy chế dân chủ để thực hiện đạt hiệu quả, đúng thực chất, quan tâm hơn nữa đến đời sống của người lao động; đổi mới, nâng nao chất lượng hội nghị người lao động về hình thức lẫn nội dung nhằm kịp thời giải quyết nguyện vọng tránh tình trạng tranh chấp quyền lợi xảy ra trong cơ quan, đơn vị; trong quá trình thực hiện dân chủ phải gắn với phong trào thi đua và xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh, xử lý nghiêm các cá nhân và tập thể vi phạm việc thực hiện dân chủ tại cơ quan; thường xuyên phát huy vai trò người đứng đầu bằng việc thực hiện nghiêm quy chế dân chủ ở cơ sở, tăng cường vai trò kiểm tra, giám sát của Ban thanh tra nhân dân, công đoàn cơ sở và Ban chỉ đạo quy chế dân chủ ở cơ sở; đổi mới các hình thức công khai các nội dung để dân biết, theo dõi và có cơ chế để kiểm tra việc nắm bắt thông tin của Nhân dân về những nội dung cơ quan mình đã triển khai; quan tâm tạo điều kiện để tổ chức Công đoàn cơ sở và Ban thanh tra nhân dân hoạt động hiệu quả theo đúng quy định của pháp luật nhằm tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ trong phát huy dân chủ tại cơ quan, đơn vị, doanh nghịêp,... tạo điều kiện để phát huy vai trò của các tổ chức chính trị xã hội; quan tâm bố trí trụ sở tiếp công dân trên địa bàn các xã, huyện; giải quyết kịp thời các kiến nghị chính đáng của Nhân dân. Đồng thời, tập trung xử lý nghiêm những trường hợp lợi dụng dân chủ, dân chủ quá trớn làm mất an ninh trật tự tại cơ quan, đơn vị.

 

* Một số hình ảnh tại các buổi giám sát về thực hiện dân chủ ở cơ sở trên địa bàn tỉnh ngày 30, 31/8/2022:

Quang cảnh và đại diện lãnh đạo UBND huyện Cầu Kè phát biểu giải trình 
tại buổi giám sát sáng ngày 30/8/2022

 

Quang cảnh và đại diện lãnh đạo UBND huyện Cầu Ngang phát biểu giải trình 
tại buổi giám sát chiều ngày 30/8/2022

 

Quang cảnh và đại diện Sở Nông nghiệp và PTNT phát biểu giải trình  tại buổi giám sát sáng ngày 31/8/2022

 

Quang cảnh và đại diện lãnh đạo Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Trà Vinh phát biểu giải trình tại buổi giám sát chiều ngày 31/8/2022


Tin, ảnh: Hữu Phúc

 

 

 

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
70 NĂM QUỐC HỘI VIỆT NAM
Người đại biểu nhân dân


Thống kê truy cập
  • Đang online: 29
  • Hôm nay: 1007
  • Trong tuần: 18 386
  • Tất cả: 3000564