Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh giám sát việc quản lý, sử dụng vốn chi cho hoạt động khoa học - công nghệ, giai đoạn 2016-2019 trên địa bàn tỉnh tại Sở Khoa học và Công nghệ

Sáng ngày 28/02/2020, Đoàn giám sát của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh tiến hành giám sát việc quản lý, sử dụng vốn chi cho hoạt động khoa học - công nghệ, giai đoạn 2016-2019 trên địa bàn tỉnh tại Sở Khoa học và Công nghệ. Ông Phạm Quốc Dũng - Trưởng Ban KT-NS HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn; tham gia Đoàn giám sát có bà Dương Thị Ngọc Thơ - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, các Ủy viên Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh, đại diện lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh, Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, lãnh đạo và chuyên viên Phòng Tổng hợp thuộc Văn phòng HĐND tỉnh.