Ban Kinh tế - Ngân sách (KT-NS) HĐND tỉnh họp để thảo luận, đóng góp dự thảo báo cáo kết quả giám sát việc quản lý, sử dụng vốn sự nghiệp chi cho hoạt động khoa học - công nghệ, giai đoạn 2016 - 2019 trên địa bàn tỉnh

Ngày 12/3/2020, Ban KT-NS tổ chức cuộc họp để thảo luận, đóng góp dự thảo báo cáo kết quả giám sát. Cuộc họp do ông Phạm Quốc Dũng - Trưởng Ban KT-NS HĐND tỉnh chủ trì; tham dự cuộc họp có bà Dương Thị Ngọc Thơ - Tỉnh ủy viên - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, các thành viên Ban KT-NS HĐND tỉnh, đại diện lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh, đại diện lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ, UBND huyện Châu Thành, UBND thành phố Trà Vinh, lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng HĐND tỉnh.

Ảnh: Quang cảnh cuộc họp

Tại cuộc họp, sau khi thông qua dự thảo báo cáo kết quả giám sát, nhìn chung các đại biểu dự họp thống nhất với nội dung các dự thảo báo cáo, đại diện các đơn vị chịu sự giám sát phát biểu giải trình làm rõ một số nội dung về lý do tồn tạm ứng của một số đề tài dự án, về đầu ra của sản phẩm lúa hữu cơ, bộ máy nhân sự hoạt động khoa hoc - công nghệ cấp cơ sở,...

Qua giám sát, Ban KT-NS HĐND tỉnh kiến nghị UBND huyện Châu Thành, UBND thành phố Trà Vinh cần quan tâm thực hiện tốt nhiệm vụ khoa học - công nghệ cơ sở trên địa bàn; triển khai, duy trì ứng dụng, nhân rộng những mô hình khoa học - công nghệ chuyển giao đạt hiệu quả phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của địa phương vào sản xuất, đời sống; kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng khoa học và công nghệ huyện. Thực hiện tốt hơn việc đề xuất đặt hàng các nhiệm vụ khoa học và công nghệ; việc đề xuất đặt hàng phải trên cơ sở nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và có tính khả thi, ứng dụng cao, nâng cao năng suất, chất lượng và phục vụ phát triển kinh tế xã hội địa phương. Thực hiện quản lý, sử dụng ngân sách chi cho hoạt động khoa học và công nghệ theo đúng quy định, đảm bảo hiệu quả. Kiến nghị Sở Khoa học và Công nghệ quan tâm công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về khoa học - công nghệ trong phát triển kinh tế - xã hội của địa phương đạt hiệu quả cao hơn. Cải tiến quy trình đăng ký nhiệm vụ khoa học - công nghệ hàng năm đảm bảo các tổ chức, cá nhân tham gia nhiều hơn trong việc đề xuất đặt hàng các đề tài, dự án khoa học - công nghệ. Nâng cao trách nhiệm của các chủ nhi