Đoàn giám sát của Ban Pháp chế HĐND tỉnh Trà Vinh giám sát tại UBND thị trấn Tiểu Cần, UBND huyện Tiểu Cần

Thực hiện Kế hoạch số 13/KH-ĐGS ngày 17/02/2020 của Đoàn giám sát Ban Pháp chế HĐND tỉnh Trà Vinh. Ngày 20/3/2020, Đoàn giám sát của Ban Pháp chế tiếp tục giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 93/2019/NQ-HĐND, Nghị quyết số 94/2019/NQ-HĐND, Nghị quyết số 71/2018/NQ-HĐND, Nghị quyết số 84/2019/NQ-HĐND của HĐND tỉnh tại UBND xã thị trấn Tiểu Cần, UBND huyện Tiểu Cần. Ông Nguyễn Hiền Tuấn - Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn; thành viên Đoàn gồm các thành viên Ban Pháp chế HĐND tỉnh, đại diện lãnh đạo các Ban của HĐND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh, lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng HĐND tỉnh.