Hoạt động qúy I năm 2020 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh

Quý I/2020, Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh đã tổ chức giám sát chuyên đề của Ban và xem xét, cho ý kiến đối với những văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh gửi xin ý kiến Thường trực HĐND tỉnh thuộc lĩnh vực kinh tế - ngân sách.