Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh họp để thảo luận, đóng góp dự thảo báo cáo kết quả khảo sát việc triển khai thực hiện một số Dự án xử lý rác thải và chất thải rắn trên địa bàn tỉnh tại Sở Xây dựng và UBND huyện Trà Cú
Ngày 01/6/2020, Ban Kinh tế - Ngân sách tổ chức cuộc họp để thảo luận, đóng góp dự thảo báo cáo kết quả khảo sát. Cuộc họp do ông Phạm Quốc Dũng - Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh chủ trì; tham dự cuộc họp có các Ủy viên Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh, đại diện lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh, đại diện lãnh đạo Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch - Đầu tư, Sở Tài nguyên - Môi trường, UBND thị xã Duyên Hải, UBND huyện Trà Cú, lãnh đạo và chuyên viên Phòng Tổng hợp thuộc Văn phòng HĐND tỉnh.