Đoàn giám sát số 1 của HĐND tỉnh họp thảo luận, đóng góp dự thảo báo cáo kết quả giám sát công tác phòng, chống tham nhũng trong đầu tư xây dựng cơ bản, mua sắm tài sản công trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018 - 2019
Ngày 05/6/2020, Đoàn giám sát số 1 của HĐND tỉnh tổ chức họp thảo luận, đóng góp dự thảo báo cáo kết quả giám sát công tác phòng, chống tham nhũng trong đầu tư xây dựng cơ bản, mua sắm tài sản công giai đoạn 2018 - 2019 đối với Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND huyện Cầu Kè, UBND thị xã Duyên Hải; bà Đặng Thị Phương - Phó Trưởng đoàn giám sát, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp; tham dự cuộc họp có bà Dương Thị Ngọc Thơ - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, các Ủy viên của Thường trực HĐND tỉnh, Phó Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh, UBMTTQVN tỉnh, một số đại biểu HĐND tỉnh, lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng HĐND tỉnh và đại diện lãnh đạo các đơn vị chịu sự giám sát.