Thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh giám sát kết quả thực hiện và chất lượng các tiêu chí xây dựng xã nông thôn mới tại Ủy ban nhân dân (UBND) huyện Càng Long

Sáng ngày 10/6/2020, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh tiến hành giám sát kết quả thực hiện và chất lượng các tiêu chí xây dựng xã nông thôn mới tại UBND huyện Càng Long. Bà Đặng Thị Phương - Tỉnh Ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Trưởng đoàn chủ trì buổi giám sát; tham gia Đoàn giám sát có các Ủy viên của Thường trực HĐND tỉnh, đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, lãnh đạo Văn phòng và lãnh đạo Phòng Tổng hợp thuộc HĐND tỉnh. Tiếp đoàn giám sát có Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện, lãnh đạo các phòng, ban ngành huyện Càng Long.