Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh họp thảo luận, đóng góp dự thảo báo cáo giám sát kết quả thực hiện và chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới

Ngày 01/7/2020, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức cuộc họp để thảo luận, đóng góp các dự thảo báo cáo giám sát kết quả thực hiện và chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới tại Ủy ban nhân dân các huyện Càng Long, Trà Cú và Châu Thành. Bà Đặng Thị Phương - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh chủ trì cuộc họp; tham dự cuộc họp có bà Dương Thị Ngọc Thơ - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; các Ủy viên của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh; đại diện lãnh đạo các đơn vị chịu sự giám sát gồm: Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện Càng Long, Trà Cú và Châu Thành; lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh.