Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh họp thảo luận, đóng góp nội dung dự thảo báo cáo thẩm tra của Ban trình tại kỳ họp thường lệ thứ 16 - Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Ngày 29/6/2020, Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức họp để thảo luận, đóng góp nội dung dự thảo báo cáo thẩm tra của Ban trình tại kỳ họp thường lệ thứ 16 - Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX; ông Nguyễn Hiền Tuấn, Trưởng Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh chủ trì cuộc họp, tham dự cuộc họp có bà Đặng Thị Phương - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, các thành viên Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh, đại diện lãnh đạo các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, lãnh đạo các đơn vị: Sở Nội vụ, Sở Tư pháp, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thanh tra tỉnh, Công an tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh, lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh.