Hoạt động 6 tháng đầu năm 2020 của Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh
Trong sáu tháng đầu năm 2020, Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh (HĐND tỉnh) thực hiện tốt các hoạt động giám sát, thẩm tra, tiếp xúc cử tri và các hoạt động thường xuyên theo luật định.