Đoàn giám sát của Ban Pháp chế HĐND tỉnh Trà Vinh giám sát công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, tiếp công dân, hòa giải ở cơ sở tại Sở Tư pháp

Ngày 17/9/2020, Đoàn giám sát của Ban Pháp chế HĐND tỉnh do ông Nguyễn Hiền Tuấn, Trưởng ban Pháp chế làm Trưởng đoàn đã tiến hành giám sát công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, tiếp công dân, hòa giải ở cơ sở tại Sở Tư pháp. Tham gia Đoàn giám sát có Phó Trưởng ban, các Ủy viên Ban Pháp chế, đại diện lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh, UBMTTQVN tỉnh, lãnh đạo và chuyên viên Phòng Tổng hợp - Văn phòng HĐND tỉnh.