Kết quả hoạt động năm 2020 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh
Trong năm 2020, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh thực hiện hoàn thành chương trình, kế hoạch đã đề ra và các hoạt động thường xuyên theo luật định. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh đã triệu tập và tổ chức thành công 04 kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh, thông qua 68 Nghị quyết HĐND tỉnh trên các các lĩnh vực, trong đó có 14 nghị quyết nhân sự thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh; tổ chức 02 đợt giám sát chuyên đề về công tác phòng, chống tham nhũng trong đầu tư xây dựng cơ bản, mua sắm tài sản công và việc giao đất, cho thuê đất thực hiện công trình, dự án trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018 - 2019 tại 06 đơn vị, địa phương; qua giám sát, có 43 kiến nghị đối với các đơn vị về các vấn đề có liên quan; Đoàn giám sát chuyên đề của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2021 ban hành Kế hoạch chi tiết, đề cương báo cáo giám sát gửi các đơn vị chịu sự giám sát theo quy định.

Quang cảnh kỳ họp thứ 18 - HĐND tỉnh khóa IX

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức 02 đợt giám sát chuyên đề về kết quả thực hiện và chất lượng các tiêu chí xây dựng xã nông thôn mới; việc nâng cao chất lượng hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018 - 2020 tại 05 đơn vị, địa phương và giám sát qua báo cáo đối với 01 đơn vị; qua giám sát có 39 kiến nghị đối với các đơn vị về các vấn đề có liên quan; tiến hành giám sát 02 đợt về việc giải quyết 365 lượt ý kiến kiến nghị của cử tri trình tại các kỳ họp thường lệ Hội đồng nhân dân tỉnh, qua giám sát đến nay còn 197 kiến nghị cử tri vẫn đang trong quá trình giải quyết. Tổ chức các phiên họp thường kỳ hàng tháng và họp báo tuần của Thường trực HĐND tỉnh, kịp thời cho ý kiến 55 văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh. Phê chuẩn kết quả miễn nhiệm 03 Chủ tịch, 08 Phó Chủ tịch và bầu 03 Chủ tịch, 07 phó Chủ tịch HĐND cấp huyện; chỉ đạo kiện toàn nhân sự Thường trực Hội đồng nhân dân cấp huyện, cấp xã sau Đại hội đại biểu Đảng bộ cấp huyện, cấp xã. Tham gia đóng góp 08 dự thảo Luật do Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Trà Vinh gửi lấy ý kiến. Thực hiện tốt công tác tiếp công dân, tiếp nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân đã tiếp 103 lượt công dân, nhận 98 đơn, nghiên cứu, phân loại đã chuyển đến các ngành chức năng xem xét giải quyết. Chỉ đạo điều hòa các Ban HĐND tỉnh tổ chức 08 đợt giám sát, 03 đợt khảo sát chuyên đề đối với 36 đơn vị, địa phương thuộc lĩnh vực phụ trách; qua giám sát, các Ban HĐND tỉnh có 183 kiến nghị đối với 50 đơn vị về vấn đề có liên quan; phân công thẩm tra 43 văn bản giữa 02 kỳ họp HĐND tỉnh theo lĩnh vực phụ trách;...
Năm 2021, là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Trà Vinh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025, là năm diễn ra nhiều sự kiện chính trị trọng đại của đất nước như: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp. Do đó, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh đã đề ra chương trình công tác tập trung thực hiện một số công việc như: tổ chức tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2016 - 2021 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX; tổ chức 02 kỳ họp thường lệ - HĐND tỉnh khóa X để xem xét quyết định công tác nhân sự Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 và các vấn đề kinh tế - xã hội thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh; tổ chức giám sát chuyên đề năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh và ban hành Chương trình giám sát năm 2021 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác giám sát theo Chương trình giám sát đã đề ra. Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2020; dự kiến Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2022. Phối hợp, chỉ đạo thực hiện tốt công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Chỉ đạo, điều hòa, phối hợp các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh trong các hoạt động; thường xuyên giữ mối liên hệ với các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, Thường trực Hội đồng nhân dân huyện, thị xã, thành phố; thực hiện tốt việc tiếp công dân, tiếp xúc cử tri theo luật định. Tổ chức các cuộc họp, phiên họp về các nội dung liên quan đến hoạt động của Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh; hội nghị giao ban giữa Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh với Thường trực HĐND cấp huyện. Thực hiện phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND cấp huyện theo quy định. Trình Hội đồng nhân dân tỉnh thành lập Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh theo Nghị quyết số 1004/2020/UBTVQH14 ngày 18/9/2020 ... 

Minh Chí

 
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
70 NĂM QUỐC HỘI VIỆT NAM
Người đại biểu nhân dân


Thống kê truy cập
  • Đang online: 51
  • Hôm nay: 321
  • Trong tuần: 19 722
  • Tất cả: 2984696