Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh kiểm tra, giám sát công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện, cấp xã nhiệm kỳ 2021 - 2026 (đợt 2)
Từ ngày 24/3/2021 đến ngày 31/3/2021, Đoàn kiểm tra, giám sát của Thường trực HĐND tỉnh kiểm tra, giám sát công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu HĐND cấp huyện, cấp xã nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại các huyện - thị xã - thành phố và xã Nhị Long Phú (huyện Càng Long). Bà Dương Thị Ngọc Thơ - Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn; tham gia Đoàn kiểm tra, giám sát có lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh và lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh, lãnh đạo Phòng Tổng hợp thuộc Văn phòng HĐND tỉnh. Tiếp Đoàn kiểm tra, giám sát có Thường trực HĐND, UBMTTQVN và Ủy ban bầu cử huyện - thị xã - thành phố, các xã - phường - thị trấn trên địa bàn.

Đoàn kiểm tra, giám sát của Thường trực HĐND tỉnh làm việc tại huyện Trà Cú

Qua kiểm tra, giám sát, nhìn chung, công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu HĐND cấp huyện, cấp xã nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã được cấp ủy, chính quyền, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy ban bầu cử huyện, thị xã, thành phố, xã, phường, thị trấn quan tâm chỉ đạo, triển khai thực hiện đúng lịch trình thời gian và quy định của pháp luật như: thành lập Ủy ban bầu cử, Ban bầu cử, Tổ bầu cử, các Tiểu ban phục vụ bầu cử, bộ phận giúp việc và phân công các thành viên chỉ đạo công tác bầu cử; quyết định ấn định số đơn vị, danh sách các đơn vị bầu cử, số lượng đại biểu HĐND được bầu ở mỗi đơn vị; phê chuẩn khu vực bỏ phiếu trên địa bàn theo quy định. Xây dựng kế hoạch và tổ chức tốt việc tuyên truyền, triển khai, quán triệt các văn bản liên quan; kế hoạch bảo vệ an ninh, trật tự, an toàn xã hội trên các địa bàn nhằm phục vụ tốt công tác bầu cử. Tổ chức các cuộc họp thực hiện quy trình giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND cấp huyện, cấp xã nhiệm kỳ 2021 - 2026 theo hướng dẫn tại Nghị quyết liên tịch số 09/2021/NQLT-UBTVQH14-CP-ĐCTUBTWMTTQVN ngày 15/01/2021 của Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Nghị quyết số 1186/2021/UBTVQH14 ngày 11/01/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đúng quy định. Tiếp nhận hồ sơ người ứng cử đại biểu HĐND cấp huyện, cấp xã nhiệm kỳ 2021 - 2026. Tiến hành tổ chức hiệp thương lần thứ hai; lập danh sách những người giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND đúng theo luật định. Theo đó, kết quả dự kiến cơ cấu, thành phần, số lượng người giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND cấp huyện, cấp xã nhiệm kỳ 2021 - 2026 sau hội nghị hiệp thương lần thứ hai như sau: thị xã Duyên Hải dự kiến số lượng ứng cử viên là 52, bầu lấy 30 đại biểu, cấp xã dự kiến số lượng ứng cử viên là 293, bầu lấy 169 đại biểu; huyện Duyên Hải dự kiến số lượng ứng cử viên là 56, bầu lấy 30 đại biểu, cấp xã dự kiến số lượng ứng cử viên là 339, bầu lấy 189 đại biểu; huyện Trà Cú dự kiến số lượng ứng cử viên là 63, bầu lấy 34 đại biểu, cấp xã dự kiến số lượng ứng cử viên là 749, bầu lấy 442 đại biểu; huyện Châu Thành dự kiến số lượng ứng cử viên là 63, bầu lấy 34 đại biểu, cấp xã dự kiến số lượng ứng cử viên là 674, bầu lấy 371 đại biểu; huyện Cầu Kè dự kiến số lượng ứng cử viên là 51, bầu lấy 31 đại biểu, cấp xã dự kiến số lượng ứng cử viên là 486, bầu lấy 289 đại biểu; huyện Càng Long dự kiến số lượng ứng cử viên là 61, bầu lấy 34 đại biểu, cấp xã dự kiến số lượng ứng cử viên là 656, bầu lấy 376 đại biểu; huyện Cầu Ngang dự kiến số lượng ứng cử viên là 56, bầu lấy 32 đại biểu, cấp xã dự kiến số lượng ứng cử viên là 677, bầu lấy 388 đại biểu; huyện Tiểu Cần dự kiến số lượng ứng cử viên là 54, bầu lấy 31 đại biểu, cấp xã dự kiến số lượng ứng cử viên là 493, bầu lấy 290 đại biểu; thành phố Trà Vinh dự kiến số lượng ứng cử viên là 58, bầu lấy 32 đại biểu, cấp xã, phường dự kiến số lượng ứng cử viên là 397, bầu lấy 219 đại biểu; xã Nhị Long Phú (huyện Càng Long) dự kiến số lượng ứng cử viên là 44, bầu lấy 25 đại biểu.

Đoàn kiểm tra, giám sát của Thường trực HĐND tỉnh làm việc tại huyện Châu Thành

Tuy nhiên, việc chuẩn bị bầu cử đại biểu HĐND cấp huyện, cấp xã nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại các đơn vị vẫn còn một số hạn chế như: một số đơn vị cấp huyện, cấp xã lập danh sách những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân sau hội nghị hiệp thương lần thứ hai chưa theo mẫu số 05/BCĐBHĐND-MT ban hành kèm Nghị quyết liên tịch số 09/2021/NQLT-UBTVQH14-CP-ĐCTUBTWMTTQVN; một số hồ sơ của người ứng cử đại biểu HĐND cấp huyện, cấp xã còn sai sót; một số đơn vị cấp huyện, cấp xã tổ chức các cuộc họp thực hiện quy trình giới thiệu người của cơ quan ứng cử đại biểu HĐND chưa đảm bảo theo quy định; việc tính tỷ lệ tín nhiệm của cử tri nơi công tác với người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND chưa đúng quy định,…

Đoàn kiểm tra, giám sát của Thường trực HĐND tỉnh kiểm tra hồ sơ tại huyện Tiểu Cần

Kết thúc buổi làm việc, Đoàn kiểm tra, giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị UBBC, UBMTTQ cấp huyện, cấp xã chỉnh sửa các nội dung còn sai sót, chưa đúng quy định mà Đoàn kiểm tra, giám sát của Thường trực HĐND tỉnh đã chỉ ra qua kiểm tra hồ sơ thực tế tại địa phương; Thường trực HĐND cấp huyện tăng cường kiểm tra, giám sát, tự kiểm tra, giám sát công tác bầu cử ở cấp mình và cấp xã, tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong nội bộ và quần chúng Nhân dân về mục đích, ý nghĩa của cuộc bầu cử; Ủy ban bầu cử cấp huyện, cấp xã bám sát kế hoạch, lịch thời gian công việc phục vụ bầu cử để thực hiện đảm bảo chính xác, đúng quy định, tổ chức hội nghị cử tri lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân theo đúng quy định; chuẩn bị công tác hiệp thương lần ba; lập danh sách cử tri, hướng dẫn ứng cử viên viết chương trình hành động, theo dõi, nắm tình hình quần chúng Nhân dân, những người ứng cử nhằm phát hiện và giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh; tăng cường công tác đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn, thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh covid -19.

Hồng Lý

 
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
70 NĂM QUỐC HỘI VIỆT NAM
Người đại biểu nhân dân


Thống kê truy cập
  • Đang online: 53
  • Hôm nay: 2043
  • Trong tuần: 20 544
  • Tất cả: 2984221