Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh khảo sát việc quản lý, sử dụng nguồn kinh phí ngân sách Nhà nước chuyển từ năm trước sang năm sau trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2019 - 2020
Thực hiện Chương trình giám sát năm 2021, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đã thành lập Đoàn khảo sát việc quản lý, sử dụng nguồn kinh phí ngân sách Nhà nước chuyển từ năm trước sang năm sau trên địa bàn tỉnh, giai đoạn  2019 - 2020 tại UBND huyện Cầu Kè và UBND huyện Trà Cú. Ông Nguyễn Quốc Phương, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh làm Trưởng đoàn; Đoàn khảo sát có các thành viên gồm Trưởng ban Dân tộc, Phó Trưởng ban và một số thành viên Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh, Trưởng phòng Công tác Hội đồng nhân dân thuộc Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh. Nhằm thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, việc khảo sát được tiến hành bằng hình thức xem xét báo cáo của các đơn vị chịu sự khảo sát.

Ảnh: Ông Nguyễn Quốc Phương, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách 
xem xét các báo cáo của các đơn vị chịu sự khảo sát 

Đoàn khảo sát đã tiến hành xem xét các báo cáo của UBND huyện Cầu Kè, UBND huyện Trà Cú và có báo cáo kết quả khảo sát đến Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh. Qua đó, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh nhận thấy nhìn chung, các đơn vị thực hiện khá tốt công tác quản lý thu, chi ngân sách nhà nước trên địa bàn, đảm bảo theo dự toán được giao, cụ thể: huyện Cầu Kè, năm 2019, tổng thu ngân sách 733,742 tỷ đồng, đạt 165,92% so với dự toán; tổng chi ngân sách địa phương  667,132 tỷ đồng, đạt 151,37% so với dự toán; năm 2020, tổng thu ngân sách là 668,087 tỷ đồng, đạt 150,29% so với dự toán; tổng chi ngân sách địa phương 611,215 tỷ đồng, đạt 137,75% so với dự toán. Huyện Trà Cú, năm 2019, tổng thu ngân sách là 978,619 tỷ đồng đạt 134,91% so với dự toán; tổng chi ngân sách địa phương 841,648 tỷ đồng, đạt 116,03% so với dự toán; năm 2020, tổng thu ngân sách 997,448 tỷ đồng, đạt 132,78% so với dự toán; tổng chi ngân sách địa phương 840,482 tỷ đồng, đạt 111,88% so với dự toán. Việc thực hiện chi chuyển nguồn cơ bản đúng theo quy định, đồng thời có quan tâm, đôn đốc các đơn vị dự toán thực hiện giải ngân nguồn kinh phí ngân sách nhà nước năm trước chuyển sang năm sau.
Tuy nhiên, việc chỉ đạo, điều hành, quản lý ngân sách từng lúc chưa chặt chẽ; việc lập dự toán chưa sát thực tế, triển khai dự toán còn chậm; chưa chỉ đạo các đơn vị dự toán kịp thời chuyển trả kinh phí khi hết nhu cầu sử dụng trong thời gian chỉnh lý quyết toán hàng năm; chưa kịp thời hướng dẫn cụ thể việc thực hiện phương án chi (chi thu nhập tăng thêm, trích lập quỹ,…) đối với số dư nguồn tự chủ tại các đơn vị dự toán; chậm tổ chức thu hồi tạm ứng dẫn đến các khoản dự toán chưa thực hiện,… Kết quả, trong 02 năm 2019 - 2020, số kinh phí ngân sách Nhà nước chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang năm sau chiếm tỷ lệ khá cao trong tổng chi ngân sách nhà nước và chi chuyển nguồn năm sau cao hơn năm trước, điều đó cho thấy hiệu quả sử dụng ngân sách chưa cao, cụ thể: huyện Cầu Kè, số chuyển nguồn từ năm 2018 sang năm 2019 chiếm tỷ trọng 9,8%, năm 2019 sang năm 2020 chiếm tỷ trọng 10,75% trong tổng chi ngân sách nhà nước năm trước; huyện Trà Cú, số chuyển nguồn từ năm 2018 sang năm 2019 chiếm 7,87%; năm 2019 sang năm 2020 chiếm 8,3% tổng chi ngân sách nhà nước năm trước. Số chuyển nguồn do công tác giao, bổ sung vốn từ ngân sách cấp trên chậm không kịp chi nên phải chuyển nguồn, huyện Cầu Kè là 4,154 tỷ đồng, huyện Trà Cú 10,123 tỷ đồng. Việc chuyển nguồn đối với nguồn chi xây dựng cơ bản chiếm tỷ lệ khá cao trong tổng số chuyển nguồn (huyện Cầu Kè, chiếm 23,22% tổng số chuyển nguồn; huyện Trà Cú chiếm 33,3% tổng số chuyển nguồn). Chưa tập trung quyết liệt trong chỉ đạo, sử dụng nguồn kinh phí ngân sách nhà nước chuyển nguồn từ năm trước sang năm sau, từ đó, số kinh phí chuyển nguồn chưa thực hiện vẫn còn khá cao,...
Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đề nghị UBND huyện Cầu Kè, Trà Cú tập trung chỉ đạo quản lý, điều hành ngân sách địa phương chặt chẽ, hiệu quả, đảm bảo đúng quy định theo Luật Ngân sách nhà nước năm 2015; lập dự toán đúng, đủ, sát thực tế, hạn chế tình trạng điều chỉnh, bổ sung dự toán nhiều lần trong năm; thực hiện dự toán, quyết toán ngân nhà nước đã giao đảm bảo chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả, kịp thời. Quan tâm chỉ đạo quyết liệt và có giải pháp để các đơn vị sử dụng ngân sách đạt hiệu quả đối với các nguồn kinh phí đã phân bổ trong năm, giảm tỷ lệ chuyển nguồn kinh phí ngân sách nhà nước, trong đó chú ý giải ngân tốt nguồn vốn chi đầu tư xây dựng cơ bản; có phương án chi nguồn kinh phí tự chủ; sử dụng có hiệu quả nguồn hỗ trợ có mục tiêu, ngân sách xã; kịp thời thu hồi tạm ứng đối với số dư tạm ứng trong dự toán; chuyển trả kinh phí khi hết nhu cầu sử dụng đúng thời gian quy định. Tập trung quyết liệt trong chỉ đạo, sử dụng nguồn kinh phí ngân sách nhà nước chuyển nguồn từ năm trước sang năm sau đạt hiệu quả, hạn chế thấp nhất xảy ra tình trạng kinh phí chuyển nguồn nhưng chưa thực hiện được, tiếp tục chuyển nguồn hoặc nộp trả về ngân sách,...

Mỹ Xuyên

 
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
70 NĂM QUỐC HỘI VIỆT NAM
Người đại biểu nhân dân


Thống kê truy cập
  • Đang online: 20
  • Hôm nay: 209
  • Trong tuần: 18 710
  • Tất cả: 2982387