Kết quả hoạt động năm 2021 của Ban Pháp chế HĐND tỉnh Trà Vinh
Ban Pháp chế HĐND tỉnh đã chủ động xây dựng và triển khai thực hiện tốt chương trình, kế hoạch hoạt động năm 2021 đảm bảo đạt chất lượng, hiệu quả và đúng tiến độ đề ra.

Ảnh: Bà Thân Thị Ngọc Kiều - Ủy viên Ban Pháp chế HĐND tỉnh 
trình bày báo cáo thẩm tra tại kỳ họp thường lệ thứ 3 - HĐND tỉnh khóa X

Căn cứ chương trình công tác của Thường tực HĐND tỉnh và kế hoạch hoạt động năm 2021 của Ban Pháp chế; Ban đã thực hiện tốt công tác tham mưu, đề xuất Thường trực HĐND tỉnh các nội dung thuộc lĩnh vực pháp chế; tham gia đầy đủ các hoạt động của HĐND, Thường trực, các Ban HĐND tỉnh và các cuộc họp, hội nghị,... do các cơ quan hữu quan tổ chức. Thể hiện qua một số hoạt động nổi bật sau:
Tổ chức giám sát chuyên đề việc thực hiện quy định của pháp luật về công tác phòng, chống ma túy tại Công an tỉnh, UBND huyện Càng Long, UBND huyện Trà Cú. Qua giám sát, Ban Pháp chế đã có 25 kiến nghị đến các đơn vị chịu sự giám sát và các cơ quan có thẩm quyền. Đề xuất chuyên đề giám sát của HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh năm 2022. Tham gia Đoàn giám sát và dự họp thảo luận, đóng góp dự thảo báo cáo kết quả giám sát của Đoàn giám sát Thường trực, các Ban HĐND tỉnh sau mỗi đợt giám sát.
Thẩm tra 18 báo cáo của UBND tỉnh và các ngành tư pháp, 09 dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh thuộc lĩnh vực pháp chế. Thẩm tra báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 18 - HĐND tỉnh khóa IX, ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các cuộc tiếp xúc với những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026 và các ý kiến, kiến nghị của cử tri còn tồn đọng tại các kỳ họp trước thuộc lĩnh vực pháp chế báo cáo Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh. Lập hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị quyết và xây dựng Tờ trình, dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 17/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016, Nghị quyết số 76/2018/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của HĐND tỉnh trình đại biểu HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ nhất - HĐND tỉnh khóa X. Báo cáo kết quả xem xét các Nghị quyết và tài liệu kỳ họp thường lệ cuối năm 2020, nhiệm kỳ 2016 - 2021 và kỳ họp thứ nhất, thứ 2 (chuyên đề), nhiệm kỳ 2021 - 2026 của HĐND cấp huyện thuộc lĩnh vực pháp chế theo sự phân công của Thường trực HĐND tỉnh.

Ông Trần Văn Phong - Ủy viên Thường trực, Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh 
tham dự phiên họp của Thường trực HĐND tỉnh

Kịp thời tham mưu, đề xuất Thường trực HĐND tỉnh thực hiện báo cáo theo yêu cầu của Trung ương, cho ý kiến các văn bản của UBND tỉnh, Sở, ban ngành tỉnh và địa phương thuộc lĩnh vực pháp chế. Chủ động sắp xếp, bố trí thời gian tham gia đầy đủ các hoạt động của HĐND, Thường trực, các Ban HĐND tỉnh và các cuộc họp, hội nghị,... do các cơ quan Trung ương, Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH, HĐND, Thường trực, các Ban HĐND, Tổ đại biểu HĐND, UBND, các Sở, Ban ngành tỉnh, huyện - thị xã - thành phố tổ chức. Giữ mối liên hệ và phối hợp chặt chẽ với UBND tỉnh, các Sở, ban ngành tỉnh, huyện - thị xã - thành phố trong thực hiện nhiệm vụ của Ban và những nhiệm vụ có liên quan. 
Các thành viên Ban tham dự đầy đủ các kỳ họp HĐND tỉnh; tiếp xúc cử tri trước và sau các kỳ họp HĐND tỉnh theo luật định; dự họp Tổ đại biểu HĐND tỉnh chuẩn bị nội dung thảo luận và chất vấn tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2021 - HĐND tỉnh khóa X; thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo các văn bản của Thủ tướng Chính phủ, Tỉnh ủy, UBND tỉnh. 
Trên cơ sở kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2021 và dự kiến chương trình công tác năm 2022 của Thường trực HĐND tỉnh. Trong năm 2022, Ban Pháp chế HĐND tỉnh tập trung thực hiện tốt công tác thẩm tra các báo cáo và dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh thuộc lĩnh vực pháp chế phục vụ các kỳ họp của HĐND tỉnh. Ban hành và tổ chức triển khai, thực hiện chương trình giám sát của Ban; thường xuyên theo dõi, đôn đốc, nhắc nhở các đơn vị chịu sự giám sát và cơ quan có liên quan báo cáo kết quả thực hiện các kiến nghị sau giám sát. Thẩm tra việc giải quyết ý kiến, kiến nghị cử tri trước, sau các kỳ họp HĐND tỉnh và các kiến nghị của cử tri còn tồn đọng tại các kỳ họp trước về lĩnh vực pháp chế báo cáo Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh; tiếp xúc cử tri trước và sau các kỳ họp HĐND tỉnh theo quy định, tiếp xúc cử tri chuyên đề; dự các cuộc họp, hội nghị, hội thảo theo giấy mời. Phối hợp với các Ban HĐND tỉnh, các cơ quan, đơn vị về những vấn đề có liên quan trong công tác.

                                                                                                                          N. T Đào

 
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
70 NĂM QUỐC HỘI VIỆT NAM
Người đại biểu nhân dân


Thống kê truy cập
  • Đang online: 53
  • Hôm nay: 940
  • Trong tuần: 20 341
  • Tất cả: 2985315