Đoàn giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành tại Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh
Chiều ngày 20/01/2022, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh phối hợp cùng Đoàn giám sát của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiến hành giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành tại UBND tỉnh. Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh gồm có: Bà Dương Thị Ngọc Thơ - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn chủ trì buổi giám sát; Ông Kiên Quân, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Trưởng đoàn; tham gia Đoàn giám sát có các Ủy viên của Thường trực HĐND tỉnh, Phó Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh và lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.

Ảnh: Thường trực HĐND tỉnh giám sát tại Ủy ban nhân dân tỉnh

Theo báo cáo của UBND tỉnh trong thời gian qua (kể từ khi Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành) đã triển khai, thực hiện công tác quy hoạch trên địa bàn tỉnh đạt được những kết quả tích cực như: (1) có tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện khá tốt công tác lập Quy hoạch tỉnh Trà Vinh thời kỳ 2021 - 2030: ban hành nhiều văn bản chỉ đạo điều hành, triển khai thực hiện; nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 804/QĐ-TTg và được UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện cơ bản đảm bảo theo quy định (tổ chức đấu thầu rộng rãi, thu thập thông tin, lấy ý kiến đóng góp, hoàn chỉnh báo cáo đánh giá thực trạng quy hoạch tỉnh, tổ chức thông qua Hội đồng quy hoạch tỉnh,...). (2) Tham gia phối hợp lập và thẩm định quy hoạch cấp quốc gia và quy hoạch vùng thời kỳ 2021-2030: đóng góp ý kiến hoàn thiện Khung định hướng quy hoạch ngành quốc gia, phối hợp với Bộ, ngành tham gia trong quá trình lập, thẩm định các quy hoạch ngành quốc gia; tham gia đóng góp ý kiến quy hoạch vùng đồng bằng sông Cửu Long. (3) Bãi bỏ 15 quy hoạch về đầu tư phát triển hàng hóa, dịch vụ, sản phẩm cụ thể; hiện đang xây dựng phương án tích hợp vào quy hoạch tỉnh Trà Vinh thời kỳ 2021-2030 theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 59 của Luật quy hoạch. (4) Ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, cho chủ trương lập các quy hoạch xây dựng (Quy hoạch xây dựng vùng huyện Tiểu Cần, Cầu Kè, Càng Long, Châu Thành, Duyên Hải, Trà Cú, Cầu Ngang đến năm 2030, năm 2040,…). (5) Phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của quy hoạch sử dụng đất cấp huyện của 07/09 huyện, thị xã,… 

Ảnh: Đoàn giám sát của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu đặt vấn đề 

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai, thực hiện quy hoạch trong thời gian qua, UBND tỉnh còn tồn tại những hạn chế như: tiến độ triển khai các đồ án quy hoạch chậm so với quy định, các địa phương chưa thật sự chủ động trong công tác tổ chức lập quy hoạch, từ đó không đảm bảo thời gian theo quy định; kết quả cho thấy, hiện nay quy hoạch tỉnh đã xin ý kiến gia hạn sang quý II/2022; còn 02/09 địa phương chưa trình phê duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Mặt khác, chất lượng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và một số quy hoạch ngành, lĩnh vực chưa cao, chưa mang tính chiến lược lâu dài; một số nội dung quy hoạch còn chống lấn nhau, chưa sát với tình hình phát triển của địa phương. Năng lực một số đơn vị tư vấn lập quy hoạch còn yếu; sự phối hợp, chia sẻ thông tin giữa đơn vị tư vấn và đơn vị chuyên môn trong quá trình lập quy hoạch chưa chặt chẽ; số liệu quản lý quy hoạch tại địa phương chưa thống kê đầy đủ và chưa sát với thực tế; năng lực đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác quy hoạch có mặt còn hạn chế, từ đó chất lượng quy hoạch chưa đạt yêu cầu,…
Phát biểu tại buổi giám sát, bà Dương Thị Ngọc Thơ - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với quá trình lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch. Tổ chức triển khai, thực hiện kịp thời, có hiệu quả công tác quy hoạch trên địa bàn tỉnh, quản lý nhà nước đối với quy hoạch trên địa bàn tỉnh theo quy định tại Luật Quy hoạch năm 2017; Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07/5/2019 của Chính phủ và các quy định khác có liên quan. Quan tâm chỉ đạo công tác tuyên truyền, vận động người dân nắm bắt thông tin về tầm quan trọng và lợi ích của việc lập, thực hiện quy hoạch. Chỉ đạo cơ quan lập quy hoạch thực hiện đúng tiến độ: hoàn thiện quy hoạch theo kết luận của Hội đồng thẩm định, trình thông qua HĐND tỉnh, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo quy định (quý II/2022); nhanh chóng thực hiện hoàn chỉnh quy hoạch vùng huyện, vùng liên huyện, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của cấp huyện. Chú trọng nâng cao chất lượng đồ án các quy hoạch, đảm bảo tính khả thi, hiệu quả, mang tính chiến lược lâu dài, phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; việc triển khai thực hiện công trình, dự án phải tuân thủ đúng theo quy hoạch được phê duyệt; hạn chế tình trạng điều chỉnh cục bộ quy hoạch; việc thực hiện điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất phải thực hiện đúng quy định tại Điều 46 Luật Đất đai. Thường xuyên tổ chức thanh tra, kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật về công tác quy hoạch để kịp thời uốn nắn các tồn tại, hạn chế, chấn chỉnh, xử lý các vi phạm. Nâng cao trình độ, năng lực đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác quy hoạch và trách nhiệm của người đứng đầu các cấp, các ngành trong thực hiện quy hoạch.

Hồng Ngoan

 
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
70 NĂM QUỐC HỘI VIỆT NAM
Người đại biểu nhân dân


Thống kê truy cập
  • Đang online: 16
  • Hôm nay: 1988
  • Trong tuần: 19 126
  • Tất cả: 2980363