Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh họp để xem xét Dự thảo Báo cáo kết quả giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành
Ngày 17/02/2022, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức cuộc họp để xem xét Dự thảo Báo cáo kết quả giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành đối với UBND tỉnh, UBND huyện Cầu Kè, UBND huyện Cầu Ngang. Cuộc họp do bà Dương Thị Ngọc Thơ - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì; tham dự cuộc họp có Ông Kiên Quân - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, các Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh, Phó Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh, đại diện UBMTTQ tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Chủ tịch UBND huyện Cầu kè, Chủ tịch UBND huyện Cầu Ngang, lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.

 

Ảnh: Quang cảnh cuộc họp

Sau khi thông qua dự thảo báo cáo kết quả giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành, các đại biểu dự họp cơ bản thống nhất với nội dung các dự thảo báo cáo; Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Chủ tịch UBND huyện Cầu Ngang báo cáo giải trình rõ một số ý kiến được đánh giá trong dự thảo báo cáo và đề nghị chỉnh sửa, bổ sung một số nội dung cho phù hợp. 
Kết luận cuộc họp, bà Dương Thị Ngọc Thơ - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh tiếp thu, ghi nhận một số ý kiến đóng góp của đại biểu dự họp để bổ sung, hoàn chỉnh báo cáo kết quả giám sát. Trên cơ sở đánh giá những mặt làm được và tồn tại hạn chế của các đơn vị, Thường trực HĐND tỉnh đề nghị UBND huyện Cầu Kè, UBND huyện Cầu Ngang: tiếp tục triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ, trách nhiệm đối với quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện theo quy định tại Luật Đất đai năm 2013, Luật Quy hoạch năm 2019, Luật Quy hoạch đô thị, Luật Xây dựng và các văn bản hướng dẫn có liên quan; quan tâm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân thực hiện tốt quy hoạch đã được phê duyệt; tăng cường công tác quản lý, triển khai thực hiện và đẩy mạnh phân cấp quản lý các quy hoạch trên địa bàn; việc triển khai thực hiện công trình, dự án cần tuân thủ đúng theo quy hoạch được phê duyệt; rà soát các dự án, công bố việc điều chỉnh, hủy bỏ việc thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất đúng theo Điều 49 Luật Đất đai năm 2013; tăng cường công tác phối hợp giữa các cấp, ngành huyện trong quản lý, thực hiện quy hoạch tại địa phương; nâng cao vai trò, trách nhiệm của UBND cấp xã đối với công tác quản lý nhà nước về đất đai, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn cho cán bộ, công chức làm công tác quy hoạch; thường xuyên tổ chức thanh tra, kiểm tra, giám sát về công tác quy hoạch; chỉ đạo các ngành và các xã, thị trấn tăng cường công tác phối hợp quản lý và thực hiện Quy hoạch xây dựng vùng huyện khi được phê duyệt,…
Đối với UBND tỉnh, đề nghị tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với quá trình lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch; tổ chức triển khai, thực hiện kịp thời, có hiệu quả công tác quy hoạch trên địa bàn tỉnh, quản lý nhà nước đối với quy hoạch trên địa bàn tỉnh theo quy định tại Luật Quy hoạch năm 2017; hướng dẫn thực hiện Luật Quy hoạch tại Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07/5/2019 của Chính phủ và các quy định khác có liên quan; quan tâm chỉ đạo công tác tuyên truyền, vận động người dân hiểu biết về quy hoạch, tạo sự đồng thuận và thống nhất; chỉ đạo thực hiện quy hoạch thời kỳ 2021-2030 đúng tiến độ; thường xuyên tổ chức thanh tra, kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật về công tác quy hoạch để kịp thời uốn nắn các tồn tại, hạn chế, chấn chỉnh, xử lý các vi phạm; tiếp tục rà soát, tổ chức lập quy hoạch sử dụng đất quốc gia giai đoạn 2021 - 2030 và kế hoạch sử dụng đất quốc gia giai đoạn 2021 – 2025, việc thực hiện điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất phải theo quy định của pháp luật về quy hoạch và pháp luật về đất đai; việc triển khai thực hiện công trình, dự án phải tuân thủ đúng theo quy hoạch được phê duyệt; hạn chế tình trạng điều chỉnh cục bộ quy hoạch; xây dựng Hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quốc gia về quy hoạch theo quy định,...  

 Hồng Ngoan


Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
70 NĂM QUỐC HỘI VIỆT NAM
Người đại biểu nhân dân


Thống kê truy cập
  • Đang online: 14
  • Hôm nay: 125
  • Trong tuần: 18 626
  • Tất cả: 2982303