Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc ban hành Nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp huyện
Thực hiện Chỉ thị số 26-CT/TU ngày 21/11/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND các cấp; nhằm thường xuyên giữ mối liên hệ phối hợp hoạt động với Thường trực HĐND cấp huyện; trên cơ sở Kế hoạch số 15/KH-HĐND ngày 11/02/2022 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh, vừa qua, Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh tiến hành giám sát về giám sát việc ban hành Nghị quyết tại các kỳ họp trong năm 2022 của Hội đồng nhân dân cấp huyện thuộc lĩnh vực kinh tế - ngân sách. 

Ảnh: Ông Nguyễn Quốc Phương - Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách phát biểu chia sẻ kinh nghiệm trong hoạt động giám sát, thẩm tra

Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh đã tiến hành xem xét 65 Nghị quyết do Hội đồng nhân dân các huyện - thị xã - thành phố ban hành tại kỳ họp chuyên đề và thường lệ giữa năm 2022, nhiệm kỳ 2021 - 2026 thuộc lĩnh vực kinh tế và ngân sách (Châu Thành: 13 Nghị quyết; huyện Duyên Hải: 05 Nghị quyết; thị xã Duyên Hải: 06 Nghị quyết; Càng Long: 06 Nghị quyết; Cầu Kè: 07 Nghị quyết; Tiểu Cần: 06 Nghị quyết; Cầu Ngang: 06 Nghị quyết; Trà Cú: 11 Nghị quyết; thành phố Trà Vinh: 05 Nghị quyết).
Kết quả giám sát cho thấy, Thường trực HĐND các huyện - thị xã - thành phố có xây dựng chương trình, kế hoạch tổ chức kỳ họp, phân công các Ban HĐND cùng cấp thẩm tra các dự thảo nghị quyết theo lĩnh vực phụ trách trước khi trình kỳ họp theo quy định. Các Nghị quyết được ban hành tại kỳ họp chuyên đề và thường lệ giữa năm 2022 HĐND cấp huyện thuộc lĩnh vực kinh tế - ngân sách chủ yếu gồm các nội dung như: về phê chuẩn quyết toán ngân sách thu, chi ngân sách; bổ sung dự toán, bổ sung có mục tiêu ngân sách; bổ sung dự toán, bổ sung có mục tiêu vốn ngân sách Trung ương năm 2022 thực hiện 03 chương trình mục tiêu quốc gia; về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và năm 2022,… Nhìn chung, việc ban hành Nghị quyết của HĐND cấp huyện cơ bản đúng thẩm quyền, nội dung Nghị quyết phù hợp với quy định của pháp luật, đúng căn cứ pháp lý, thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản, qua đó góp phần vào việc phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.
Tuy nhiên, nhiều công trình, dự án được thông qua tại Nghị quyết về thông qua, phê duyệt, điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 chưa thể hiện có quyết định chủ trương đầu tư của cấp có thẩm quyền theo quy định; thiếu biểu mẫu theo quy định tại Điều 14 Nghị định 31/2017/NĐ-CP ngày 23/3/2017 tại Nghị quyết về quyết toán ngân sách năm 2021; có Nghị quyết ban hành chưa phù hợp thẩm quyền của HĐND huyện,...
Qua đó, Ban Kinh tế - Ngân sách đề nghị Thường trực Hội đồng nhân dân huyện khắc phục những tồn tại, hạn chế; tiếp tục nghiên cứu các quy định của các Luật: Luật Tổ chức Chính quyền địa phương, Luật Ngân sách, Luật Đầu tư công và các văn bản khác có liên quan, Chỉ thị số 26-CT/TU ngày 21/11/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND các cấp để áp dụng thực hiện tốt các hoạt động của HĐND, Thường trực, các Ban HĐND, trong đó có xem xét ban hành Nghị quyết của HĐND; phối hợp chặt chẽ với UBND cùng cấp xây dựng dự thảo Nghị quyết trình HĐND phải đảm bảo nội dung, đúng thẩm quyền, đầy đủ cơ sở pháp lý, đúng tên Nghị quyết, hồ sơ, trình tự, thủ tục, kỹ thuật trình bày văn bản theo đúng quy định của pháp luật; điều hòa, phối hợp hoạt động của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND cấp huyện tiếp tục nghiên cứu để đổi mới, nâng cao hơn nữa chất lượng công tác thẩm tra các dự thảo nghị quyết trình kỳ họp..

T.V Toàn


Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
70 NĂM QUỐC HỘI VIỆT NAM
Người đại biểu nhân dân


Thống kê truy cập
  • Đang online: 23
  • Hôm nay: 1906
  • Trong tuần: 19 044
  • Tất cả: 2980281