Một số kết quả công tác năm 2022 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương; Quy chế hoạt động và Chương trình giám sát năm 2022, Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh đã tổ chức, thực hiện hoàn thành Chương trình, kế hoạch công tác năm 2022 đề ra, cơ bản đạt chất lượng và hiệu quả; thực hiện tốt công tác giám sát, khảo sát, tham mưu giám sát, thẩm tra; tiếp xúc cử tri theo luật định; tham mưu tốt các hoạt động của HĐND, Thường trực HĐND tỉnh thuộc lĩnh vực phụ trách.

Ông Nguyễn Quốc Phương – Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách trình bày báo cáo thẩm tra tại kỳ họp thứ 7 – HĐND tỉnh khóa X

Về công tác tham gia chuẩn bị các kỳ họp HĐND tỉnh: Ban đã tham dự các cuộc họp do Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh chủ trì; phối hợp với UBMTTQVN tỉnh, các Sở, ngành tỉnh trao đổi, thống nhất nội dung và các công việc cần thiết phục vụ kỳ họp; tham gia cùng Thường trực, các Ban HĐND tỉnh tổ chức thành công 04 kỳ họp HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 của HĐND tỉnh. Lãnh đạo và các ủy viên Ban tham dự đầy đủ kỳ họp HĐND tỉnh.

Đoàn giám sát của Ban Kinh tế - Ngân sách giám sát tại Sở Tài chính

Về công tác giám sát, khảo sát: tham mưu Đoàn giám sát số 1 HĐND tỉnh giám sát chuyên đề việc thực hiện chính sách hỗ trợ tái cơ cấu ngành nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Trà Vinh, giai đoạn 2020 - 2021; tham mưu Đoàn giám sát HĐND tỉnh giám sát việc chấp hành pháp luật trong công tác quản lý khai thác, sử dụng tài nguyên, khoáng sản trên địa bàn tỉnh; tham gia  Đoàn giám sát số 2 của HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện các chính sách hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2020 – 2022; tham mưu Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh tiến hành giám sát “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành”; quá trình chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019 - 2021. Tổ chức giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016 - 2021 tại UBND tỉnh, Sở Tài chính, UBND huyện Càng Long và UBND huyện Châu Thành (giám sát qua báo cáo); việc thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về thu, chi ngân sách năm 2022 và các kiến nghị của Kiểm toán, Thanh Tra tại Sở Tài chính, Cục Thuế tỉnh; 02 đợt giám sát việc ban hành Nghị quyết tại kỳ họp cuối năm 2021 của HĐND cấp huyện. Giám sát việc ban hành văn bản Quy phạm pháp luật của UBND tỉnh và HĐND các huyện - thị xã - thành phố. Qua theo dõi các Quyết định của UBND tỉnh đã ban hành phù hợp với văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên và nghị quyết của HĐND tỉnh. HĐND các huyện, thị xã, thành phố chưa ban hành Nghị quyết là văn bản quy phạm pháp luật. 

Khảo sát tại dự án thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa sang thực hiện công trình, dự án trên địa bàn huyện Cầu Ngang

Tổ chức khảo sát tại UBND xã Phương Thạnh (huyện Càng Long), UBND Mỹ Chánh (huyện Châu Thành), UBND xã Đức Mỹ, xã Bình Phú (huyện Càng Long), UBND xã Long Toàn, xã Trường Long Hòa (thị xã Duyên Hải) và tại một số dự án trên địa bàn huyện Châu Thành, Tiểu Cần, Cầu Ngang phục vụ Đoàn giám sát của HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh. Ngoài ra, Lãnh đạo Ban Kinh tế - Ngân sách còn tham gia thành viên Đoàn giám sát của Đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh Trà Vinh, các Ban HĐND tỉnh theo yêu cầu.. Theo dõi việc thực hiện kiến nghị sau giám sát, khảo sát chuyên đề của Đoàn giám sát HĐND, Thường trực HĐND tỉnh, Ban Kinh tế - Ngân sách thuộc lĩnh vực kinh tế và ngân sách. 

Ông Trương Văn Toàn - Phó Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách chất vấn tại kỳ họp

Về công tác thẩm tra: tiến hành thẩm tra và tổ chức 04 cuộc họp thẩm tra 12 báo cáo của UBND tỉnh và 41 dự thảo nghị quyết của HĐND tỉnh thuộc lĩnh vực kinh tế và ngân sách tại kỳ họp thứ 4, thứ 5, thứ 6 và thứ 7 - HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 làm cơ sở cho đại biểu HĐND tỉnh thảo luận, xem xét, quyết định ban hành Nghị quyết theo đúng luật định và phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; tiến hành 02 đợt thẩm tra và ban hành báo cáo kết quả thẩm tra các báo cáo của UBND tỉnh về việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc lĩnh vực kinh tế và ngân sách theo kế hoạch của Thường trực HĐND tỉnh; thẩm tra và đề xuất với Thường trực HĐND tỉnh xem xét, cho ý kiến 24 văn bản của UBND tỉnh gửi xin ý kiến thuộc lĩnh vực kinh tế và ngân sách. Ngoài ra, lãnh đạo Ban còn tham dự cuộc họp của các Ban HĐND tỉnh thẩm tra các báo cáo và dự thảo nghị quyết của HĐND tỉnh thuộc lĩnh vực các Ban phụ trách. 
Về công tác tiếp xúc cử tri, tiếp công dân: lãnh đạo và các Ủy viên Ban Kinh tế - Ngân sách thực hiện 04 đợt tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp thường lệ HĐND tỉnh khóa X theo địa bàn ứng cử để thông tin đến cử tri về chương trình, kết quả kỳ họp, việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp; đồng thời, ghi nhận các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến các cơ quan có liên quan xem xét, giải quyết theo thẩm quyền. Trưởng ban tiếp xúc cử tri trước các kỳ họp thường lệ HĐND thành phố Trà Vinh; tham dự tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 4 - Quốc hội khóa XV tại Phường 6, Phường 7, thành phố Trà Vinh và tiếp xúc cử tri chuyên đề với cử tri ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn năm 2022 do Đoàn ĐBQH tỉnh tổ chức. Thành viên Ban Kinh tế - Ngân sách thực hiện việc tiếp công dân và báo cáo theo Kế hoạch số 197/KH-HĐND ngày 21/7/2021 của Thường trực HĐND tỉnh.
Một số hoạt động khác: lãnh đạo Ban dự họp báo tuần và dự họp thường kỳ hàng tháng của Thường trực HĐND tỉnh; dự Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm, thứ sáu Ban chấp hành Trung ương khóa XIII; dự hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết số 13-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; tham gia đầy đủ các cuộc hội nghị, hội thảo,… do các cơ quan Trung ương, Tỉnh ủy, Thường trực, các Ban HĐND, UBND, các sở ngành tỉnh, huyện - thị xã - thành phố và cơ sở tổ chức về các vấn đề có liên quan.

Ông Nguyễn Quốc Phương - Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh phát biểu tại cuộc khảo sát việc thực hiện chính sách tái cơ cấu nông nghiệp trên địa bàn huyện Châu Thành

Năm 2023, Ban Kinh tế - Ngân sách chủ động thực hiện các nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch đề ra, chủ động phối hợp chuẩn bị tổ chức tốt các kỳ họp HĐND tỉnh; tập trung nghiên cứu tài liệu thẩm tra các báo cáo, dự thảo nghị quyết theo sự phân công của Thường trực HĐND tỉnh và theo luật định; tham gia các đợt tiếp xúc cử tri trước và sau mỗi kỳ họp và hoạt động tiếp công dân theo quy định, trong đó sẽ tiến hành giám sát chuyên đề về tình hình và hiệu quả hoạt động của kinh tế tập thể và hợp tác xã trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 – 2022; việc thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về thu, chi ngân sách năm 2023 và các kiến nghị của Kiểm toán, Thanh tra; tiếp tục phát huy hiệu quả trong công tác khảo sát thực tế để phục vụ công tác giám sát chuyên đề của HĐND, Thường trực HĐND tỉnh trong năm 2023.

T.V.Toàn

 
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
70 NĂM QUỐC HỘI VIỆT NAM
Người đại biểu nhân dân


Thống kê truy cập
  • Đang online: 68
  • Hôm nay: 545
  • Trong tuần: 19 946
  • Tất cả: 2984920