Hoạt động năm 2022 của Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương; Quy chế hoạt động và Chương trình giám sát năm 2022, Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh đã tổ chức, thực hiện hoàn thành Chương trình, kế hoạch công tác năm 2022 đề ra, cơ bản đạt chất lượng và hiệu quả; thực hiện tốt hoạt động giám sát, khảo sát, thẩm tra; tiếp xúc cử tri theo luật định và sự phân công của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh thuộc lĩnh vực phụ trách.

Bà Nguyễn Thúy Kiều - Phó Trưởng ban Dân tộc HĐND tỉnh
trình bày báo cáo thẩm tra thuộc lĩnh vực dân tộc tại kỳ họp thứ 7.

Về công tác tham gia chuẩn bị các kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh: phối hợp với các Ban và Văn phòng tham mưu, giúp Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức thành công 04 kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Tổ chức 02 cuộc họp thẩm tra 04 báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh và 03 dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh: quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030; quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số không thuộc đối tượng ngân sách nhà nước đóng và hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2022 - 2025; về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh năm 2023 thuộc lĩnh vực dân tộc. Lãnh đạo và các ủy viên Ban tham dự đầy đủ các kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh.

Đoàn giám sát của Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát 
tại Ủy ban nhân dân huyện Cầu Kè

Về công tác giám sát, khảo sát: tổ chức 03 đợt giám sát, khảo sát tại 14 đơn vị, địa phương gồm các chuyên đề: (1) việc thực hiện Nghị quyết số 04/2021/NQ-HĐND ngày 19/3/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định về chính sách hỗ trợ cải thiện nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2021 - 2025; (2) việc dạy và học tiếng nói, chữ viết dân tộc trong vùng đồng bào dân tộc Khmer năm học 2020 - 2021 và  2021 - 2022 trên địa bàn tỉnh; (3) việc thực hiện Nghị quyết số 12/2020/NQ-HĐND ngày 09/11/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho một số đối tượng trên địa bàn tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2021 - 2025. Tham gia 10 đợt giám sát của Đoàn giám sát Hội đồng nhân dân, Thường trực, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2022 tại 39 đơn vị, địa phương về một số vấn đề có liên quan.

Ông Thạch Giàu, Trưởng ban Dân tộc của Hội đồng nhân dân tỉnh 
phát biểu kết luận tại cuộc họp Ban thẩm tra trình kỳ họp thứ 7

Về hoạt động thẩm tra: tiến hành thẩm tra 02 đợt đối với báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh về kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri năm 2022 và Tờ trình đề nghị xây dựng Nghị quyết trình kỳ họp giữa năm 2022 - Hội đồng nhân dân tỉnh thuộc lĩnh vực dân tộc. Thực hiện tốt công tác theo dõi, đôn đốc thực hiện kiến nghị sau giám sát năm 2022 của Ban: qua giám sát, khảo sát, Ban có 76 kiến nghị đến các đơn vị chịu sự giám sát và các ngành có liên quan, đến nay có 52 kiến nghị đã được các đơn vị báo cáo kết quả thực hiện, còn 24 kiến nghị đang theo dõi trong thời gian thực hiện. Thực hiện tốt công tác tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, việc giữ mối liên hệ phối hợp hoạt động với Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Cầu Ngang, Châu Thành, Trà Cú.

Đoàn giám sát Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh 
làm việc tại Ủy ban nhân dân huyện Cầu Ngang

Tham mưu Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh xây dựng kế hoạch và tổ chức chuyến công tác đi trao đổi, học tập kinh nghiệm hoạt động Hội đồng nhân dân tại các tỉnh Sơn La, Điện Biên, Lào Cai; tham gia cùng Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh đi thăm, tặng quà một số chùa Phật giáo Nam tông Khmer và cán bộ hưu nhân dịp Lễ Sêne Đôlta của đồng bào Khmer năm 2022 trên địa bàn huyện Trà Cú; dự các cuộc họp, phiên họp thường kỳ của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh; dự Hội nghị giao ban giữa Thường trực, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh với Thường trực Hội đồng nhân dân huyện - thị xã - thành phố, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại thành phố Trà Vinh, huyện Tiểu Cần; dự kỳ họp thường lệ giữa năm 2022 của Hội đồng nhân dân huyện Cầu Ngang, Trà Cú và một số xã của huyện Cầu Ngang, Trà Cú; dự các cuộc họp, hội nghị do Trung ương, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân, các sở, ngành tỉnh, cấp huyện tổ chức về các vấn đề có liên quan.

Đoàn công tác do ông Kiên Quân, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn có chuyến công tác đi trao đổi, học tập kinh nghiệm hoạt động Hội đồng nhân dân tại tỉnh Sơn La

Năm 2023, Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ tập trung thực hiện một số công việc sau: tham gia cùng Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh chuẩn bị nội dung tổ chức các kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh; tập trung thẩm tra và họp Ban thẩm tra các báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh, dự thảo Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh thuộc lĩnh vực dân tộc; tiến hành giám sát quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh, Nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp huyện, việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân về lĩnh vực dân tộc (nếu có); tổ chức giám sát chuyên đề về tình hình hoạt động và việc triển khai thực hiện chế độ, chính sách, hỗ trợ đầu tư cơ sở vật chất đối với Trường phổ thông dân tộc nội trú trên địa bàn tỉnh; việc tổ chức triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030; giai đoạn I từ năm 2021 - 2025; theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các kiến nghị sau giám sát của Ban; thẩm tra các văn bản giữa 02 kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh; báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri về lĩnh vực dân tộc; thực hiện tiếp xúc cử tri trước và sau các kỳ họp thường lệ Hội đồng nhân dân tỉnh, tiếp công dân theo luật định. Tiếp tục giữ mối liên hệ phối hợp hoạt động với Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Cầu Ngang, Châu Thành và Trà Cú và một số hoạt động khác.

Lệ Hiền

 
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
70 NĂM QUỐC HỘI VIỆT NAM
Người đại biểu nhân dân


Thống kê truy cập
  • Đang online: 24
  • Hôm nay: 285
  • Trong tuần: 20 741
  • Tất cả: 2988005