Hoạt động năm 2022 của Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh
Năm 2022, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh đã chủ động xây dựng và thực hiện tốt chương trình, kế hoạch hoạt động của Ban, đảm bảo phù hợp với yêu cầu thực tế.

Ông Nguyễn Văn Khiêm - Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh
báo cáo thẩm tra tại kỳ họp thứ 7 -  HĐND tỉnh khóa X 

Về công tác tham gia chuẩn bị các kỳ họp HĐND tỉnh: Ban Văn hóa - Xã hội đã phối hợp với các Ban và Văn phòng tham mưu, giúp Thường trực HĐND tỉnh tổ chức 04 kỳ họp HĐND tỉnh khóa X; Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành 78 Nghị quyết (trong đó có 16 Nghị quyết liên quan đến lĩnh vực văn hóa - xã hội). Tham dự các cuộc họp do Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh chủ trì; phối hợp với UBMTTQVN tỉnh, các Sở, ngành tỉnh trao đổi, thống nhất nội dung và các công việc cần thiết phục vụ kỳ họp.

Ông Lâm Văn Phong - Phó Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh
chất vấn tại kỳ họp thứ 7 - HĐND tỉnh khóa X

Về công tác thẩm tra: tiến hành thẩm tra và tổ chức 04 cuộc họp thẩm tra 04 báo cáo của UBND tỉnh và 16 dự thảo Nghị quyết trình các kỳ họp HĐND tỉnh đảm bảo đúng quy trình luật định, làm cơ sở cho đại biểu HĐND tỉnh thảo luận, xem xét, quyết định ban hành Nghị quyết theo đúng luật định và phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương về các nội dung như: báo cáo về tình hình thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, kết quả công tác của UBND tỉnh 6 tháng đầu năm và năm 2022; các dự thảo Nghị quyết: quy định về một số chính sách hỗ trợ phát triển trong lĩnh vực du lịch trên địa bàn tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2022 – 2025; phê duyệt kế hoạch, phương án hỗ trợ, phương án kiểm tra việc hỗ trợ và sử dụng kinh phí cho các cơ sở giáo dục mầm non độc lập tư thục ở địa bàn có khu công nghiệp, nơi có nhiều lao động năm học 2021 – 2022; quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 – 2025; quy định một số nội dung, mức chi thực hiện dự án truyền thông giảm nghèo thông tin thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025; quy định mức thu và chế độ thu, nộp, quản lý lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh; quy định mức chi tập huấn, bồi dưỡng thực hiện chương trình mới, sách giáo khoa mới giáo dục phổ thông; quy định nội dung, mức chi để tổ chức các kỳ thi, cuộc thi, hội thi trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo; quy định mức thu học phí đối với giáo dục mầm non và phổ thông công lập chưa tự bảo đảm chi thường xuyên năm học 2022 - 2023; quy định giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước; sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 1 của Nghị quyết số 04/2021/NQ-HĐND ngày 19/3/2021 của HĐND tỉnh quy định về chính sách hỗ trợ cải thiện nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo giai đoạn 2021 - 2025; danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông, văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch, giáo dục và đào tạo, y tế, dân số, lao động, thương binh và xã hội. 

Bà Kiên Thị Minh Nguyệt - Chủ tịch Hội liên hiệp Phụ nữ tỉnh, 
Ủy viên Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh chất vấn tại kỳ họp thứ 7 - HĐND tỉnh khóa X

Tiến hành 02 đợt thẩm tra việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 3, kỳ họp thứ 5 và các ý kiến, kiến nghị còn tồn đọng tại các kỳ họp trước trên lĩnh vực văn hóa - xã hội. Qua đó, có tổng số 27 ý kiến, kiến nghị của cử tri được UBND tỉnh phân công các sở, ngành chức năng xem xét, giải quyết; trong đó: có 22 ý kiến, kiến nghị được giải quyết thỏa đáng; 04 ý kiến, kiến nghị đề nghị tiếp tục theo dõi; 01 ý kiến, kiến nghị đề nghị không tiếp tục theo dõi vì thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện.
Thẩm tra và đề xuất với Thường trực HĐND tỉnh xem xét, cho ý kiến 17 văn bản của UBND tỉnh gửi xin ý kiến thuộc lĩnh vực văn hóa – xã hội. Ngoài ra, lãnh đạo Ban còn tham dự cuộc họp của các Ban HĐND tỉnh thẩm tra các báo cáo và dự thảo nghị quyết của HĐND tỉnh thuộc lĩnh vực các Ban phụ trách.

Đoàn giám sát của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 34/NQ-HĐND ngày 13/9/2021 của HĐND tỉnh hỗ trợ kinh phí cho hộ gia đình người có công với cách mạng khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh Trà Vinh tại UBND xã Hàm Tân

Về hoạt động giám sát, khảo sát: Ban tổ chức 02 đợt giám sát chuyên đề: giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 34/NQ-HĐND ngày 13/9/2021 của HĐND tỉnh hỗ trợ kinh phí cho hộ gia đình người có công với cách mạng khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh Trà Vinh tại UBND xã Hàm Tân, UBND xã Kim Sơn, UBND huyện Trà Cú, Sở Xây dựng; giám sát việc thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn tỉnh tại UBND xã Ngọc Biên, UBND xã Tập Sơn, UBND xã Hòa Ân, UBND huyện Cầu Kè và Bảo hiểm xã hội tỉnh. Qua giám sát, Ban có 66 kiến nghị đối với 08 đơn vị chịu sự giám sát và các tổ chức, cơ quan đơn vị có liên quan và UBND tỉnh, có 18 kiến nghị đã thực xong, còn 48 kiến nghị các đơn vị đang trong thời gian thực hiện.
Tổ chức 01 đợt khảo sát việc thực hiện các chính sách hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020 - 2022 phục vụ Đoàn Giám sát số 02 của HĐND tỉnh; qua khảo sát, Ban báo cáo kết quả và có 10 kiến nghị đối với Đoàn giám sát số 02 của HĐND tỉnh.
Về công tác tiếp xúc cử tri, tiếp công dân: lãnh đạo và các Ủy viên Ban thực hiện 04 đợt tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp thường lệ HĐND tỉnh khóa X theo địa bàn ứng cử để thông tin đến cử tri về chương trình, kết quả kỳ họp, việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri; đồng thời, ghi nhận các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến các cơ quan có liên quan xem xét, giải quyết theo thẩm quyền; thực hiện việc tiếp công dân theo Kế hoạch số 197/KH-HĐND ngày 21/7/2021 của Thường trực HĐND tỉnh.

Ông Nguyễn Văn Khiêm – Trưởng ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh
thăm và tặng quà cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh

Một số hoạt động khác: lãnh đạo Ban dự họp báo tuần và dự họp thường kỳ hàng tháng của Thường trực HĐND tỉnh; dự Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm, thứ sáu Ban chấp hành Trung ương khóa XIII; dự hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết số 13-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; hội nghị giao ban các tỉnh, thành phố khu vực ĐBSCL tại tỉnh An Giang; tham gia các hoạt động chào mừng kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh Trà Vinh; dự đầy đủ các cuộc hội nghị, hội thảo,… do các cơ quan Trung ương, Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH tỉnh, Thường trực, các Ban HĐND, UBND, các sở ngành tỉnh, huyện - thị xã - thành phố và cơ sở tổ chức về các vấn đề có liên quan.

Ông Nguyễn Văn Khiêm – Trưởng ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh dự họp mặt 
Gia đình văn hóa tiêu biểu năm 2022 do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức

Năm 2023, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh chủ động thực hiện các nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch đề ra, tập trung thẩm tra các báo cáo của UBND tỉnh và dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về lĩnh vực văn hóa - xã hội trình tại các kỳ họp HĐND tỉnh khóa X; tổ chức 02 đợt giám sát chuyên đề: việc thực hiện chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội giai đoạn năm 2022 - 2023; việc triển khai tổ chức thực hiện các chính sách hỗ trợ phát triển trong lĩnh vực du lịch trên địa bàn tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2022 - 2023; giám sát việc giải quyết các ý kiến kiến nghị của cử tri liên quan đến lĩnh vực văn hóa - xã hội; lãnh đạo Ban tham gia các Đoàn giám sát của Đoàn ĐBQH, HĐND, Thường trực, các Ban của HĐND tỉnh; thực hiện công tác tiếp xúc cử tri, tiếp công dân và các công việc thường xuyên khác theo chương trình, kế hoạch đề ra.

Hồng Lý

 

 

 

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
70 NĂM QUỐC HỘI VIỆT NAM
Người đại biểu nhân dân


Thống kê truy cập
  • Đang online: 20
  • Hôm nay: 205
  • Trong tuần: 18 706
  • Tất cả: 2982383