Kết quả công tác năm 2022 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh
Thực hiện chương trình công tác, năm 2022, Thường trực HĐND tỉnh đã thực hiện hoàn thành các nội dung đề ra theo chức năng, nhiệm vụ được giao về triệu tập kỳ họp HĐND, đôn đốc, kiểm tra UBND và các cơ quan chức năng thực hiện các Nghị quyết của HĐND, giám sát, chỉ đạo, điều hòa, phối hợp hoạt động của các Ban HĐND tỉnh, tiếp xúc cử tri, tiếp công dân,...

Thường trực HĐND tỉnh Trà Vinh tổ chức phiên họp để chuẩn bị 
kỳ họp thường lệ cuối năm 2022 - HĐND tỉnh khóa X

Về công tác triệu tập kỳ họp HĐND: Quyết định triệu tập và tổ chức 04 kỳ họp HĐND tỉnh; tổ chức các phiên họp để chuẩn bị nội dung các kỳ họp; xem xét các báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri; tham dự các cuộc họp UBND tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy để đóng góp các dự thảo báo cáo của UBND tỉnh, dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh. Chủ tọa kỳ họp đã thực hiện tốt vai trò điều hành các phiên họp của kỳ họp. Qua 04 kỳ họp đã tổ chức, HĐND tỉnh đã ban hành 78 Nghị quyết liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh.
Về đôn đốc, kiểm tra UBND và các cơ quan chức năng thực hiện các Nghị quyết của HĐND: thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các sở, ngành trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh đạt hiệu quả. Tổ chức cuộc họp với UBND tỉnh và các sở, ngành có liên quan trao đổi thống nhất việc công bố Nghị quyết của HĐND tỉnh hết hiệu lực toàn bộ. Ban hành các Công văn gửi UBND tỉnh về việc công bố danh mục Nghị quyết HĐND tỉnh hết hiệu lực; các Quyết định công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ do HĐND tỉnh ban hành. 
Về hoạt động giám sát: Đoàn giám sát của HĐND tỉnh giám sát việc chấp hành pháp luật trong công tác quản lý khai thác, sử dụng tài nguyên, khoáng sản trên địa bàn tỉnh; việc thực hiện chính sách hỗ trợ tái cơ cấu ngành nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2020 - 2021; việc thực hiện các chính sách hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh Trà Vinh, giai đoạn 2020 - 2022. Sau 03 đợt giám sát, Đoàn giám sát đã trình HĐND tỉnh ban hành các Nghị quyết về kết quả giám sát chuyên đề trong năm 2022. Trình kỳ họp thường lệ thứ 5 - HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết về Chương trình giám sát của HĐND tỉnh Trà Vinh năm 2023 và Nghị quyết về thành lập Đoàn giám sát chuyên đề năm 2023. Tổ chức họp Đoàn giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh năm 2023 để thảo luận, đóng góp và ban hành kế hoạch chi tiết, đề cương báo cáo giám sát chuyên đề về công tác đầu tư, quản lý, khai thác, sử dụng các công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2020 - 2022; công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2020 - 2022.

Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh giám sát quá trình chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện dự án giai đoạn 2019 - 2021 tại UBND huyện Tiểu Cần

Thường trực HĐND tỉnh kiểm tra trực tiếp tình hình kết quả hoạt động của HĐND huyện Duyên Hải

Thường trực HĐND tỉnh tiến hành giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành; đồng thời phân công Ban Kinh tế - Ngân sách giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016 - 2021; giám sát quá trình chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện dự án giai đoạn 2019 - 2021.  Tổ chức kiểm tra trực tiếp tình hình kết quả hoạt động của HĐND huyện Cầu Kè, Châu Thành, Càng Long, Duyên Hải; kiểm tra qua xem xét báo cáo và các tài liệu có liên quan đối với Thường trực HĐND 05 huyện - thị xã - thành phố, gồm: Tiểu Cần, Cầu Ngang, Trà Cú, thị xã Duyên Hải, thành phố Trà Vinh. Tổ chức 02 đợt giám sát về kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 3, thứ 5 và các ý kiến KNCT còn tồn đọng tại các kỳ họp trước, kết quả, tổng số kiến nghị của cử tri vẫn đang trong quá trình giải quyết là 16 ý kiến.

Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 34/NQ-HĐND ngày 13/9/2021 của HĐND tỉnh hỗ trợ kinh phí cho hộ gia đình người có công với cách mạng khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh Trà Vinh tại Sở Xây dựng

Các Ban HĐND tỉnh tổ chức 02 đợt giám sát việc ban hành Nghị quyết tại các kỳ họp HĐND cấp huyện trong năm 2022. Thẩm tra 23 báo cáo, 70 dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh theo sự phân công của Thường trực HĐND tỉnh và họp Ban để thông qua dự thảo báo cáo thẩm tra Ban trình tại các kỳ họp HĐND tỉnh; họp sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và tổng kết năm 2022, triển khai chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2022 và năm 2023. Tổ chức 08 đợt giám sát, 05 đợt khảo sát đối với 55 đơn vị, địa phương thuộc lĩnh vực phụ trách. 

Về công tác tiếp xúc cử tri: tổ chức được 161 cuộc ở 9/9 huyện, thị xã, thành phố với 16.167 lượt cử tri tham dự, có 2.200 lượt ý kiến, kiến nghị của cử tri đóng góp, giải trình tại chỗ 1.911 ý kiến, tiếp thu và ghi nhận 134 ý kiến, kiến nghị thuộc thẩm quyền cấp tỉnh. 
Về công tác tiếp công dân: đại biểu HĐND tỉnh đã tiếp 94 lượt công dân; nhận 37 đơn của công dân và chuyển đến các ngành chức năng xem xét giải quyết. Thường trực HĐND tỉnh phân công cán bộ, công chức tham gia với UBND tỉnh và các ngành chức năng tiếp công dân định kỳ hàng tháng tại Trụ sở tiếp công dân của tỉnh, năm 2022, đã tiếp 57 lượt công dân; tiếp nhận 85 đơn, nghiên cứu, phân loại và chuyển 39 đơn cho các ngành chức năng của tỉnh, huyện, thị xã, thành phố xem xét giải quyết, trả lời 07 đơn, hướng dẫn 06 đơn, 33 đơn trùng, lưu theo dõi; ban hành 19 công văn trả lời, đôn đốc giải quyết đơn công dân; nhận 25 thông báo kết quả giải quyết đơn công dân của ngành chức năng.

Thường trực HĐND thị xã Duyên Hải nhận cờ đăng cai tổ chức Hội nghị giao ban giữa Thường trực, các Ban HĐND tỉnh với Thường trực HĐND huyện - thị xã - thành phố, nhiệm kỳ 2021 - 2026 vào quý I năm 2023

Ngoài ra, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức các cuộc họp, phiên họp của Thường trực HĐND tỉnh để xem xét các nội dung liên quan đến hoạt động của HĐND, Thường trực HĐND tỉnh; 02 Hội nghị giao ban giữa Thường trực, các Ban HĐND tỉnh với Thường trực HĐND huyện - thị xã - thành phố, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại thành phố Trà Vinh, huyện Tiểu Cần; Hội nghị lấy ý kiến đóng góp đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) theo yêu cầu của Bộ Tài nguyên và Môi trường; tổ chức Đoàn công tác đi trao đổi, học tập kinh nghiệm hoạt động HĐND tại các tỉnh Sơn La, Điện Biên, Lào Cai; phối hợp Ban Công tác đại biểu - UBTVQH tổ chức Hội nghị tập huấn các chuyên đề về kỹ năng giám sát cho đại biểu HĐND các cấp chuyên trách năm 2022; thực hiện tốt việc giữ mối liên hệ phối hợp hoạt động với Thường trực HĐND cấp huyện; chỉ đạo tốt các hoạt động của Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; dự các cuộc họp, hội nghị, hội thảo,... do các cơ quan của Trung ương, Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh Trà Vinh, UBND, các sở, ban, ngành tỉnh, cấp huyện tổ chức về các vấn đề có liên quan.

Ông Kim Ngọc Thái – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu kết luận tại phiên họp của Thường trực HĐND tỉnh

Năm 2023, Thường trực HĐND tỉnh tiếp tục tăng cường nâng cao chất lượng công tác tổ chức kỳ họp. Triển khai và tổ chức thực hiện hoạt động giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh theo Nghị quyết số 35/NQ-HĐND ngày 07/7/2022 của HĐND tỉnh về Chương trình giám sát của HĐND tỉnh Trà Vinh năm 2023; tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân tỉnh bầu theo quy định tại Nghị quyết số 85/2014/QH13 ngày 28/11/2014 của Quốc hội (khi có văn bản hướng dẫn). Thường trực HĐND tỉnh giám sát chuyên đề công tác quản lý nhà nước, khai thác và sử dụng tài nguyên, khoáng sản trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021 - 2022; kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021 - 2023. Tham gia cùng Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh lãnh, chỉ đạo các công tác trọng tâm về kinh tế - xã hội của tỉnh; tiếp tục tổ chức thực hiện các Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh và kế hoạch của UBND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023; thực hiện tốt các công việc chuẩn bị và tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức tổng kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 26-CT/TU, ngày 21/11/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND các cấp theo chỉ đạo của Đảng đoàn HĐND tỉnh và thực hiện các hoạt động khác theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

                                                                                                                       Lệ Hiền

 
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
70 NĂM QUỐC HỘI VIỆT NAM
Người đại biểu nhân dân


Thống kê truy cập
  • Đang online: 27
  • Hôm nay: 321
  • Trong tuần: 14 696
  • Tất cả: 3002416