Hoạt động quý I năm 2023 của Thường trực HĐND tỉnh Trà Vinh

Quý I/2023, Thường trực HĐND tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện hoàn thành các hoạt động tổ chức kỳ họp HĐND tỉnh, giám sát, tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, tổ chức các cuộc họp cho ý kiến đối với các nội dung thuộc thẩm quyền, điều hòa tốt hoạt động của các Ban HĐND tỉnh và thực hiện một số hoạt động khác theo quy định.

Quang cảnh phiên họp tháng 3/2023 của Thường trực HĐND tỉnh sơ kết hoạt động quý I, triển khai chương trình hoạt động quý II/2023

Về công tác tổ chức kỳ họp: Tổ chức thành công kỳ họp thứ 8 (kỳ họp chuyên đề) - HĐND tỉnh khóa X, phân công các Ban HĐND tỉnh thẩm tra các dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 8 theo lĩnh vực phụ trách; xem xét biểu quyết thống nhất ban hành 09 Nghị quyết chuyên đề thuộc thẩm quyền; thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các sở, ngành trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh đạt hiệu quả. 
Về công tác giám sát, khảo sát: Đoàn giám sát số 1 của HĐND tỉnh ban hành Công văn gửi UBND huyện Duyên Hải, UBND huyện Trà Cú về việc báo cáo giám sát công tác đầu tư, quản lý, khai thác và sử dụng một số công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2020 - 2022. Thường trực HĐND tỉnh ban hành Chương trình giám sát năm 2023 của Thường trực HĐND tỉnh (chương trình bổ sung). Quyết định thành lập Đoàn giám sát, Kế hoạch giám sát công tác triển khai thực hiện hoạt động thống kê trên địa bàn tỉnh từ tháng 01/2022 đến tháng 3/2023 theo chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy tại Thông báo số 1633-TB/VPTU ngày 10/3/2023 của Văn phòng Tỉnh ủy. Ban hành Công văn gửi các Ban HĐND tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh, Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh về việc đề xuất nội dung giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh năm 2024. Theo dõi, tổng hợp nội dung giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh năm 2024. 
Các Ban HĐND tỉnh tiến hành giám sát và ban hành báo cáo kết quả giám sát việc ban hành Nghị quyết tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2022 của HĐND cấp huyện theo lĩnh vực phụ trách; báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết, kết luận, kiến nghị sau giám sát của HĐND, Thường trực, Ban của HĐND tỉnh theo lĩnh vực; báo cáo công tác quý I, chương trình công tác quý II/2023 của Ban và triển khai các hoạt động giám sát, khảo sát theo kế hoạch đề ra.
Về hoạt động tiếp xúc cử tri, tiếp công dân: Đại biểu HĐND tỉnh hoàn thành tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thường lệ thứ 7 - HĐND tỉnh khóa X theo kế hoạch đề ra, kết quả tổng số có 386 ý kiến, kiến nghị, trong đó tiếp thu, giải trình 348 ý kiến, ghi nhận 38 ý kiến chuyển đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết; tiếp công dân theo Kế hoạch số 197/KH-HĐND ngày 21/7/2021 của Thường trực HĐND tỉnh, kết quả tiếp 07 lượt công dân, nhận 16 đơn của công dân và chuyển đến các ngành chức năng xem xét giải quyết. Thường trực HĐND tỉnh thông báo lịch tiếp công dân năm 2023 của đại biểu HĐND tỉnh trên phương tiện thông tin đại chúng để nhân dân biết. Tiếp 21 lượt công dân, nhận 27 đơn, nghiên cứu, phân loại và chuyển 09 đơn đến ngành chức năng xem xét, giải quyết; hướng dẫn 03 đơn, 15 đơn trùng, lưu theo dõi; soạn 15 công văn gửi các ngành chức năng về việc đôn đốc giải quyết đơn công dân; nhận 08 Thông báo kết quả giải quyết đơn công dân của các ngành chức năng. 

Quang cảnh hội nghị tổng kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 26-CT/TU ngày 21/11/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Trà Vinh về lãnh đạo nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND cấp tỉnh

Một số hoạt động khác: Phân công các Ban HĐND tỉnh thẩm tra 15 văn bản giữa 02 kỳ họp HĐND tỉnh; tham mưu Đảng đoàn HĐND tỉnh báo cáo tổng kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 26-CT/TU, ngày 21/11/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND cấp tỉnh; tham luận công tác chỉ đạo về hoạt động thẩm tra các báo cáo, dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp HĐND tỉnh; chuẩn bị các nội dung tổ chức làm việc với UBND tỉnh về việc rà soát, đề xuất ban hành cơ chế, chính sách thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh, tình hình triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách theo các Nghị quyết do HĐND tỉnh ban hành và việc rà soát danh mục các Nghị quyết do HĐND tỉnh ban hành dự kiến sẽ hết hiệu lực trong nhiệm kỳ 2021 - 2026. Xây dựng kế hoạch soạn thảo Kỷ yếu HĐND tỉnh Trà Vinh từ khi tái lập tỉnh đến tháng 5/2023; kế hoạch phối hợp tập huấn bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND các cấp năm 2023 và công văn về việc phối hợp tổ chức lớp bồi dưỡng kỹ năng cho đại biểu HĐND năm 2023 gởi UBTVQH; chuẩn bị các nội dung tổ chức Hội nghị giao ban giữa Thường trực, các Ban HĐND tỉnh với Thường trực HĐND huyện, thị xã,  thành phố lần thứ ba, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Tổ chức các cuộc họp báo tuần, phiên họp thường kỳ tháng của Thường trực HĐND tỉnh; cho ý kiến 16 văn bản có nội dung thuộc thẩm quyền; dự các cuộc họp, hội nghị, hội thảo, tập huấn,... do Trung ương, Tỉnh ủy, UBND, các Sở, Ban, ngành tỉnh, huyện, thị xã, thành phố và cơ sở tổ chức về các vấn đề có liên quan.
Trong quý II/2023, Thường trực HĐND tỉnh sẽ tập trung thực hiện một số công việc sau: Ban hành kế hoạch tổ chức kỳ họp thường lệ giữa năm 2023 - HĐND tỉnh khóa X; phối hợp UBND tỉnh và các ngành có liên quan chuẩn bị dự kiến các nội dung của kỳ họp. Đoàn giám sát số 1 của HĐND tỉnh tiến hành giám sát và báo cáo kết quả giám sát công tác đầu tư, quản lý, khai thác và sử dụng một số công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2020 – 2022. Thường trực HĐND tỉnh giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri; giám sát việc triển khai thực hiện hoạt động thống kê trên địa bàn tỉnh từ tháng 01/2022 đến tháng 3/2023; ban hành Quyết định thành lập Đoàn giám sát, Kế hoạch giám sát kèm đề cương báo cáo giám sát và tiến hành giám sát công tác quản lý, khai thác và sử dụng tài nguyên, khoáng sản trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021 - 2022; dự kiến chương trình giám sát của HĐND tỉnh Trà Vinh năm 2024. Tham gia phối hợp với Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh giám sát việc thực hiện Chương trình hành động của đại biểu HĐND khi ra mắt cử tri tại đợt bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 theo chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy.
Tổ chức các cuộc họp, phiên họp thường kỳ của Thường trực HĐND tỉnh để xem xét các nội dung liên quan; họp trao đổi với UBND tỉnh về một số nội dung liên quan đến việc đề xuất ban hành, việc tổ chức thực hiện cơ chế chính sách của HĐND tỉnh; tổ chức Hội nghị giao ban giữa Thường trực, các Ban HĐND tỉnh với Thường trực HĐND huyện, thị xã, thành phố lần thứ ba, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại thị xã Duyên Hải. Thực hiện tốt công tác chỉ đạo, điều hòa, phối hợp hoạt động của các Ban HĐND tỉnh theo chương trình công tác đề ra; công tác tiếp xúc cử tri, tiếp công dân theo luật định; thường xuyên giữ mối liên hệ phối hợp hoạt động với Thường trực HĐND cấp huyện; tiến hành kiểm tra tình hình kết quả hoạt động của HĐND cấp huyện; phối hợp Ban Công tác đại biểu - UBTVQH tập huấn bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND các cấp năm 2023; tiếp tục thực hiện các công việc biên soạn kỷ yếu HĐND tỉnh Trà Vinh từ khi tái lập tỉnh đến tháng 5/2023.

N. Thị Đào

 
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
70 NĂM QUỐC HỘI VIỆT NAM
Người đại biểu nhân dân


Thống kê truy cập
  • Đang online: 27
  • Hôm nay: 269
  • Trong tuần: 10,707
  • Tất cả: 2,058,255