Hoạt động quý I/2023 của Ban Pháp chế HĐND tỉnh Trà Vinh
Trên cơ sở chương trình công tác quý I/2023, Ban Pháp chế đã tập trung thực hiện hoàn thành tốt các hoạt động tham mưu, đề xuất Thường trực HĐND tỉnh chuẩn bị nội dung kỳ họp, cho ý kiến các văn bản giữa 02 kỳ họp HĐND tỉnh, thực hiện hoạt động giám sát, tiếp xúc cử tri, tiếp công dân theo luật định.

Về công tác giám sát: Ban hành chương trình giám sát năm 2023; quyết định thành lập Đoàn giám sát, kế hoạch giám sát việc ban hành Nghị quyết của HĐND cấp huyện thuộc lĩnh vực pháp chế, theo đó đã giám sát việc ban hành Nghị quyết của HĐND cấp huyện tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2022 thuộc lĩnh vực pháp chế. Ban hành quyết định thành lập Đoàn giám sát, kế hoạch và đề cương giám sát chuyên đề công tác xét xử, giải quyết án của Tòa án nhân dân và công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh. Báo cáo kết quả xem xét việc thực hiện nghị quyết, kiến nghị sau giám sát chuyên đề thuộc lĩnh vực pháp chế; đề xuất nội dung giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh năm 2024. 

Lãnh đạo Ban Pháp chế dự phiên họp tháng của Thường trực HĐND tỉnh

Về hoạt động tiếp xúc cử tri, tiếp công dân: Thành viên Ban thực hiện tốt nhiệm vụ giữ mối liên hệ và tham gia tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 7 - HĐND tỉnh khóa X; tiếp tục thực hiện tiếp công dân theo Kế hoạch số 197/KH-HĐND ngày 21/7/2021 của Thường trực HĐND tỉnh.
Về hoạt động tham mưu, đề xuất Thường trực HĐND tỉnh: Tiến hành thẩm tra và ban hành công văn tham mưu Thường trực HĐND tỉnh xem xét, cho ý kiến đối với 06 văn bản của UBND tỉnh thuộc lĩnh vực pháp chế. Tham mưu Thường trực HĐND tỉnh: báo cáo đề xuất nội dung xây dựng Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII theo yêu cầu tại Công văn số 02-CV/BCĐCCTP ngày 13/02/2023 của Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh; báo cáo nội dung làm việc với UBND tỉnh về việc rà soát, đề xuất ban hành cơ chế, chính sách thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh, tình hình triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách theo các Nghị quyết do HĐND tỉnh ban hành và rà soát các Nghị quyết do HĐND tỉnh ban hành dự kiến hết hiệu lực trong từng năm của nhiệm kỳ 2021 - 2026 thuộc lĩnh vực pháp chế.
Lãnh đạo Ban dự các phiên họp thường kỳ tháng và họp báo tuần của Thường trực HĐND tỉnh; tham gia cùng Đoàn khảo sát chuyên đề của Ban Kinh tế - Ngân sách, dự họp thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh phục vụ kỳ họp thứ 8 - HĐND tỉnh khóa X; dự các cuộc họp, hội nghị, hội thảo... do các cơ quan của Quốc hội, Bộ ngành Trung ương, Đoàn ĐBQH tỉnh, Tỉnh ủy, Thường trực, các Ban HĐND, UBND, các Sở, ban ngành tỉnh, huyện, thị xã, thành phố và cơ sở mời tham dự về các vấn đề có liên quan. Thành viên Ban dự phiên họp để đánh giá, rút kinh nghiệm kỳ họp thứ 7 - HĐND tỉnh khóa X; dự kỳ họp thứ 8 (kỳ họp chuyên đề) - HĐND tỉnh khóa X.
Quý II/2023, Ban Pháp chế HĐND tỉnh tiến hành giám sát và ban hành báo cáo kết quả giám sát chuyên đề công tác xét xử, giải quyết án của Tòa án nhân dân và công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh;  ban hành quyết định thành lập Đoàn giám sát, kế hoạch và đề cương giám sát chuyên đề công tác tuyển dụng, sử dụng, quản lý biên chế viên chức ngành giáo dục và tuyển học sinh trên địa bàn tỉnh. Tham gia cùng Thường trực HĐND tỉnh chuẩn bị tốt công tác tổ chức kỳ họp và tham dự kỳ họp thường lệ giữa năm 2023 - HĐND tỉnh khóa X; tham gia Đoàn giám sát chuyên đề của HĐND, Thường trực, các Ban HĐND tỉnh và các cơ quan, đơn vị khác khi có giấy mời hoặc theo sự phân công của Thường trực HĐND tỉnh. Thực hiện tiếp xúc cử tri, tiếp công dân theo luật định. Tham mưu, đề xuất Thường trực HĐND tỉnh thực hiện báo cáo theo yêu cầu của các cơ quan Trung ương, cho ý kiến các văn bản của UBND tỉnh, Sở, ban ngành tỉnh và các địa phương; thực hiện một số công việc khác thuộc lĩnh vực pháp chế.

                  N.T Đào

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
70 NĂM QUỐC HỘI VIỆT NAM
Người đại biểu nhân dân


Thống kê truy cập
  • Đang online: 14
  • Hôm nay: 135
  • Trong tuần: 18 636
  • Tất cả: 2982313