Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh họp xem xét báo cáo kết quả giám sát tình hình và hiệu quả hoạt động của kinh tế tập thể và hợp tác xã trên địa bàn tỉnh

Ngày 03/4/2023, Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức cuộc họp để xem xét báo cáo kết quả giám sát tình hình và hiệu quả hoạt động của kinh tế tập thể và hợp tác xã trên địa bàn tỉnh. Ông Nguyễn Quốc Phương, Trưởng Ban KT-NS Hội đồng nhân tỉnh chủ trì cuộc họp. Tham dự cuộc họp có: bà Dương Thị Ngọc Thơ - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân tỉnh, ông Trương Văn Toàn, Phó Trưởng Ban KT-NS HĐND tỉnh, các thành viên của Ban KT-NS Hội đồng nhân dân tỉnh; đại diện lãnh đạo các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh: Văn hóa - Xã hội, Pháp chế; đại diện lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư; lãnh đạo UBND huyện Châu Thành, UBND huyện Càng Long; lãnh đạo Văn Phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; lãnh đạo và chuyên viên Phòng Công tác Hội đồng nhân dân thuộc Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh. 

Quang cảnh cuộc họp

Sau khi nghe trình bày báo cáo kết quả giám sát tình hình và hiệu quả hoạt động của kinh tế tập thể và hợp tác xã trên địa bàn tỉnh; nhìn chung các đơn vị chịu sự giám sát thống nhất với dự thảo báo cáo kết quả giám sát, đồng thời phát biểu ý kiến điều chỉnh, bổ sung, giải trình làm rõ một số nội dung liên quan đến công tác tuyên truyền, phổ biến, việc triển khai cơ chế, chính sách về phát triển kinh tế tập thể; công tác quản lý nhà nước đối với các Tổ hợp tác, Hợp tác xã; việc bố trí cán bộ quản lý Nhà nước theo dõi về kinh tế tập thể, Hợp tác xã; trình độ năng lực của Hội đồng quản trị; công tác chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc đối với các Tổ hợp tác, Hợp tác xã; giải pháp xử lý đối với các Hợp tác xã, tổ hợp tác hoạt động không hiệu quả, ngưng hoạt động nhiều năm nhưng chưa làm thủ tục giải thể; trường hợp nợ thuế của Hợp tác xã,…  

Ảnh: Ông Nguyễn Quốc Phương  – Trưởng Ban KT-NS HĐND tỉnh kết luận cuộc họp

Phát biểu kết luận cuộc họp, ông Nguyễn Quốc Phương, Trưởng Ban KT-NS Hội đồng nhân tỉnh tiếp thu ý kiến của đại biểu dự họp để hoàn chỉnh báo cáo theo quy định; thời gian tới, đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục tham mưu tốt việc ban hành cơ chế, chính sách hỗ trợ có liên quan đến các Tổ hợp tác, Hợp tác xã; tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của Hợp tác xã trong bối cảnh mới; triển khai tốt các chính sách, tạo điều kiện cho Hợp tác xã của địa phương nắm, tiếp cận chính sách phát triển kinh tế thông qua các chính sách liên quan đến hỗ trợ phát triển Hợp tác xã; tiếp tục rà soát, đánh giá hiệu quả hoạt động của các Hợp tác xã để có giải pháp hướng dẫn, củng cố lại hoạt động của các Hợp tác xã theo đúng bản chất của Luật Hợp tác xã năm 2012; giải thể các Hợp tác xã không hoạt động nhưng vướng mắc về công nợ, vốn góp; đào tạo, tập huấn, tăng cường năng lực quản trị Hợp tác xã, củng cố bộ máy kế toán, kiểm soát viên. Đề nghị UBND huyện Châu Thành, UBND huyện Càng Long tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nghị quyết và quy định của pháp luật, chính sách về phát triển kinh tế hợp tác và hợp tác xã; quán triệt và tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của hợp tác xã trong bối cảnh mới; huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực phát triển kinh tế tập thể và hợp tác xã; triển khai tốt các chính sách, tạo điều kiện cho Hợp tác xã của địa phương nắm, tiếp cận chính sách phát triển kinh tế thông qua các chính sách liên quan đến hỗ trợ phát triển Hợp tác xã; sử dụng hiệu quả nguồn vốn ngân sách nhà nước hỗ trợ, việc hỗ trợ cần tập trung, tránh dàn trải, phân tán, thiếu nguồn lực thực hiện; kiện toàn, nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của cán bộ, công chức; tiếp tục rà soát, đánh giá hiệu quả hoạt động của các Hợp tác xã,… Đồng thời, Ban Kinh tế - Ngân sách kiến nghị UBND tỉnh tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nghị quyết và quy định của pháp luật, chính sách về phát triển kinh tế hợp tác và hợp tác xã trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới. 

T.V. Toàn

 
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
70 NĂM QUỐC HỘI VIỆT NAM
Người đại biểu nhân dân


Thống kê truy cập
  • Đang online: 25
  • Hôm nay: 5
  • Trong tuần: 28,726
  • Tất cả: 2,777,999