Kết quả công tác quý I/2023 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương; Quy chế hoạt động, Chương trình công tác và Chương trình giám sát năm 2023, Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh đã tổ chức, thực hiện Chương trình, kế hoạch công tác quý I/2023 đúng tiến độ, cơ bản đạt chất lượng và hiệu quả về các hoạt động giám sát, khảo sát, thẩm tra; tham mưu tốt các hoạt động của HĐND, Thường trực HĐND tỉnh thuộc lĩnh vực phụ trách.

Ông Nguyễn Quốc Phương – Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách trình bày báo cáo thẩm tra tại kỳ họp thứ 8 – HĐND tỉnh khóa X

Về công tác tham gia chuẩn bị kỳ họp HĐND tỉnh: Ban đã tham dự các cuộc họp do Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh về các nội dung kỳ họp; phối hợp với các Sở, ngành tỉnh trao đổi, thống nhất nội dung và các công việc cần thiết phục vụ kỳ họp; tham gia cùng Thường trực, các Ban HĐND tỉnh tổ chức thành công kỳ họp thứ 8 - HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 của HĐND tỉnh. Lãnh đạo và các ủy viên Ban tham dự đầy đủ kỳ họp HĐND tỉnh.

Đoàn giám sát của Ban Kinh tế - Ngân sách giám sát tại Sở Kế hoạch và Đầu tư

Về công tác giám sát, khảo sát: tham mưu Đoàn giám sát số 1 HĐND tỉnh khảo sát công tác đầu tư, quản lý, khai thác, sử dụng các công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2020-2022 tại huyện Cầu Ngang, Duyên Hải, Trà Cú và Tiểu Cần; tham mưu Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh xây dựng Quyết định, Kế hoạch và đề cương giám sát công tác triển khai thực hiện hoạt động thống kê trên địa bàn tỉnh Trà Vinh từ tháng 01/2022 đến tháng 3/2023. Tổ chức khảo sát tình hình và hiệu quả hoạt động của kinh tế tập thể và hợp tác xã trên địa bàn huyện Càng Long, huyện Châu Thành và giám sát tại Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND huyện Càng Long, UBND huyện Châu Thành; 01 đợt giám sát việc ban hành Nghị quyết tại kỳ họp cuối năm 2022 của HĐND cấp huyện. Giám sát việc ban hành văn bản Quy phạm pháp luật của UBND tỉnh và HĐND các huyện - thị xã - thành phố, qua theo dõi các Quyết định của UBND tỉnh đã ban hành phù hợp với văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên và nghị quyết của HĐND tỉnh. HĐND các huyện, thị xã, thành phố chưa ban hành Nghị quyết là văn bản quy phạm pháp luật. 

Đoàn khảo sát tại công trình Trạm bơm kênh 3 tháng 2, tỉnh Trà Vinh (huyện Tiểu Cần)

Về công tác thẩm tra: tiến hành thẩm tra và tổ chức 01 cuộc họp thẩm tra 06 dự thảo nghị quyết của HĐND tỉnh thuộc lĩnh vực kinh tế và ngân sách tại kỳ họp thứ 8 - HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 làm cơ sở cho đại biểu HĐND tỉnh thảo luận, xem xét, quyết định ban hành Nghị quyết theo đúng luật định và phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; thẩm tra và đề xuất với Thường trực HĐND tỉnh xem xét, cho ý kiến 04 văn bản của UBND tỉnh gửi xin ý kiến thuộc lĩnh vực kinh tế và ngân sách. 
Về công tác tiếp xúc cử tri, tiếp công dân: lãnh đạo và các Ủy viên Ban Kinh tế - Ngân sách thực hiện 01 đợt tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 7 - HĐND tỉnh khóa X theo địa bàn ứng cử để thông tin đến cử tri về chương trình, kết quả kỳ họp, việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp; đồng thời, ghi nhận các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến các cơ quan có liên quan xem xét, giải quyết theo thẩm quyền. Thành viên Ban Kinh tế - Ngân sách thực hiện việc tiếp công dân và báo cáo theo Kế hoạch số 197/KH-HĐND ngày 21/7/2021 của Thường trực HĐND tỉnh.
Một số hoạt động khác: lãnh đạo Ban dự Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác HĐND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương năm 2022 và triển khai kế hoạch công tác năm 2023 do Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức tại tỉnh Quảng Ninh; lãnh đạo Ban dự họp báo tuần và dự họp thường kỳ hàng tháng của Thường trực HĐND tỉnh; dự Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ mười một tổng kết tình hình thực hiện Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng hệ thống chính trị năm 2022, cho ý kiến dự thảo Nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng hệ thống chính trị năm 2023 và các nội dung quan trọng khác; dự họp tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới” do Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức; dự Hội nghị tổng kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 26-CT/TU, ngày 21/11/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng nhân dân cấp do Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức; dự phiên họp đánh giá công tác tổ chức kỳ họp thứ 7 - Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X; tham gia đầy đủ các cuộc hội nghị, hội thảo,… do các cơ quan Trung ương, Tỉnh ủy, Thường trực, các Ban HĐND, UBND, các sở ngành tỉnh, huyện - thị xã - thành phố và cơ sở tổ chức về các vấn đề có liên quan.
Quý II/2023, Ban Kinh tế - Ngân sách chủ động thực hiện các nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch đề ra, chủ động phối hợp chuẩn bị tổ chức tốt kỳ họp thứ 9 - HĐND tỉnh; tập trung nghiên cứu tài liệu thẩm tra các dự thảo báo cáo và dự thảo nghị quyết theo sự phân công của Thường trực HĐND tỉnh và theo luật định; tham gia các đợt tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường lệ giữa năm 2023 - HĐND tỉnh và hoạt động tiếp công dân theo quy định, trong đó sẽ tham mưu Đoàn giám sát số 1 HĐND tỉnh giám sát và báo cáo kết quả giám sát công tác đầu tư, quản lý, khai thác, sử dụng các công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2020 – 2022 tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Cty TNHH MTV quản lý khai thác công trình thủy lợi Trà Vinh, UBND huyện Duyên Hải và UBND huyện Trà Cú; tham mưu Thường trực HĐND tỉnh tiến hành giám sát và báo cáo kết quả giám sát công tác quản lý, khai thác và sử dụng tài nguyên, khoáng sản trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2022 tại Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện Cầu Ngang, UBND huyện Cầu Kè; công tác triển khai thực hiện hoạt động thống kê trên địa bàn tỉnh Trà Vinh từ tháng 01/2022 đến tháng 3/2023 tại Cục Thống kê tỉnh, Chi cục thống kê khu vực Càng Long - Cầu Kè, Chi cục thống kê khu vực Duyên Hải - Cầu Ngang; tiến hành khảo sát và ban hành báo cáo kết quả khảo sát công tác triển khai thực hiện hoạt động thống kê trên địa bàn huyện Càng Long, Cầu Kè, Cầu Ngang, thị xã Duyên Hải từ tháng 01/2022 đến tháng 3/2023; công tác quản lý, khai thác và sử dụng tài nguyên, khoáng sản trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021 – 2022 tại một số địa điểm trên địa bàn huyện Cầu Ngang, huyện Cầu Kè; tiếp tục theo dõi việc ban hành quyết định của UBND tỉnh, nghị quyết của HĐND cấp huyện trên lĩnh vực kinh tế - ngân sách và các hoạt động khác theo luật định.

T.V.Toàn

 
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
70 NĂM QUỐC HỘI VIỆT NAM
Người đại biểu nhân dân


Thống kê truy cập
  • Đang online: 21
  • Hôm nay: 2474
  • Trong tuần: 33,306
  • Tất cả: 2,777,867