Thường trực HĐND tỉnh Trà Vinh xem xét, đánh giá kết quả triển khai, thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh và việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trình kỳ họp thường lệ giữa năm 2023 - HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Ngày 20/6/2023, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức cuộc họp để trao đổi, thảo luận, đánh giá kết quả triển khai, thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh và dự thảo báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trình kỳ họp thường lệ giữa năm 2023 - HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Cuộc họp do ông Kim Ngọc Thái - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì; tham dự cuộc họp có bà Dương Thị Ngọc Thơ - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, ông Lê Thanh Bình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, ông Kiên Quân - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, các Trưởng ban, Phó Trưởng các Ban của HĐND tỉnh, đại diện lãnh đạo UBMTTQVN tỉnh, đại diện lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, các Sở, ban ngành tỉnh và UBND cấp huyện có liên quan, cùng lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.

Quang cảnh cuộc họp

Theo dự thảo báo cáo về xem xét kết quả triển khai, thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh, rà soát các nội dung cần trình HĐND tỉnh ban hành cơ chế, chính sách và danh mục Nghị quyết của HĐND tỉnh dự kiến sẽ hết hiệu lực trong nhiệm kỳ 2021 - 2026, có 61 Nghị quyết của HĐND tỉnh đang còn hiệu lực liên quan đến cơ chế, chính sách, nhìn chung, UBND tỉnh, các Sở, ngành tỉnh có quan tâm triển khai thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh; có sự phối hợp tuyên truyền, hướng dẫn, bố trí kinh phí,… qua đó, việc thực hiện đã đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần vào việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống người dân, hỗ trợ giảm nghèo, giáo dục, y tế, an sinh xã hội. Tuy nhiên, việc triển khai thực hiện có 30 Nghị quyết còn hạn chế, vướng mắc (lĩnh vực kinh tế - ngân sách: 15 Nghị quyết; lĩnh vực văn hóa - xã hội: 07 Nghị quyết; lĩnh vực pháp chế: 07 Nghị quyết; lĩnh vực dân tộc: 01 Nghị quyết).

Qua xem xét dự thảo báo cáo, các đại biểu cơ bản thống nhất với nội dung dự thảo báo cáo và tham gia phát biểu một số ý kiến đóng góp về nguyên nhân tồn tại, hạn chế của việc triển khai, thực hiện Nghị quyết và đề xuất hướng tới, giải pháp trong thời gian tới; đồng thời giải trình một số nội dung có liên quan đến kết quả thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh về các lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn, xây dựng, nội vụ, tài chính, giao thông vận tải, tài nguyên và môi trường, tư pháp, kế hoạch và đầu tư, giáo dục và đào tạo như: Nghị quyết số 78/2018/NQ-HĐNĐ ngày 07/12/2018 phê duyệt chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm trên địa bàn tỉnh Trà Vinh; Nghị quyết số 98/2019/NQ-HĐNĐ ngày 10/12/2019 quy định mức hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước trên địa bàn tỉnh Trà Vinh; Nghị quyết số 02/2020/NQ-HĐNĐ ngày 17/7/2020 quy định nội dung chi, mức hỗ trợ cho các hoạt động khuyến nông trên địa bàn tỉnh Trà Vinh; Nghị quyết số 03/2021/NQ-HĐNĐ ngày 19/3/2021 ban hành Quy định chính sách hỗ trợ tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2021-2025; Nghị quyết số 19/2021/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 quy định khu vực không được phép chăn nuôi, vùng nuôi chim yến và chính sách hỗ trợ di dời cơ sở chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Trà Vinh,….
Đối với dự thảo báo cáo về kết quả giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 7 - HĐND tỉnh khóa X và các ý kiến, kiến nghị của cử tri còn tồn đọng tại các kỳ họp trước, các đại biểu cơ bản thống nhất với nội dung dự thảo báo cáo và tham gia ý kiến giải trình một số ý kiến, kiến nghị của cử tri về việc quy định cụ thể đối với các loại hình nuôi thủy hải sản; xem xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 11 hộ nông dân đang canh tác với diện tích khoảng 13 ha đất Nông trường huyện Tiểu Cần tại xã Hùng Hòa; việc xây dựng hồ bơi vùng nông thôn tạo điều kiện thuận lợi cho các em học sinh ở vùng này có điều kiện học bơi, rèn luyện kỹ năng bơi lội để tự bảo vệ mình, tránh tình trạng đuối nước ở trẻ em khu vực nông thôn ngày càng cao; việc phân bổ kinh phí để hỗ trợ cho bệnh nhân nghèo theo Nghị quyết số 24/2021/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của HĐND tỉnh,….

Ông Lê Thanh Bình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh 
phát biểu ý kiến tại cuộc họp

Phát biểu tại cuộc họp, ông Lê Thanh Bình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất với nội dung các kiến nghị của Thường trực HĐND tỉnh, qua đó đề nghị các sở, ban ngành tỉnh và địa phương nghiên cứu kỹ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan để thực hiện đúng trình tự, thủ tục xây dựng văn bản; định kỳ đánh giá, báo cáo kết quả triển khai, thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh để kịp thời tham mưu, đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc chấm dứt hiệu lực chính sách theo đúng quy định của pháp luật và phù hợp tình hình, điều kiện thực tiễn của tỉnh; rà soát, báo cáo tình hình đề xuất việc ban hành cơ chế, chính sách theo văn bản đề nghị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Đảng đoàn HĐND tỉnh và giải trình, làm rõ các ý kiến, kiến nghị của cử tri,....

Kết luận cuộc họp, ông Kim Ngọc Thái - Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đạt được của công tác ban hành, triển khai, thực hiện cơ chế, chính sách trên địa bàn tỉnh; sự nỗ lực, tham mưu, phối hợp chặt chẽ giữa Thường trực, các Ban HĐND, UBND, UBMTTQVN và các sở, ban ngành tỉnh trong việc triển khai, thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh trong thời gian qua. Trên cơ sở một số hạn chế, tồn tại, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo tăng cường công tác tuyên truyền triển khai sâu rộng trong Nhân dân, đối tượng chịu sự tác động Nghị quyết của HĐND tỉnh; đánh giá lại tính khả thi của các Nghị quyết, làm rõ những khó khăn, vướng mắc để đề xuất cụ thể giải pháp tiếp tục thực hiện trong thời gian tới hoặc sửa đổi, bổ sung, thay thế Nghị quyết kịp thời, phù hợp với quy định của pháp luật và tình hình thực tế tại địa phương; tăng cường đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn việc triển khai thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh ; chỉ đạo việc rà soát, cập nhật các văn bản, quy định của Trung ương để kịp thời thực hiện quy trình, thủ tục trình HĐND tỉnh ban hành, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ các Nghị quyết của HĐND tỉnh đã ban hành theo quy định; kịp thời tham mưu UBND tỉnh lập, công bố theo thẩm quyền hoặc trình Thường trực HĐND tỉnh công bố Nghị quyết HĐND tỉnh hết hiệu lực đúng quy định. Đề nghị UBMTTQVN tỉnh cần tăng cường công tác phản biện xã hội trong quá trình xây dựng dự thảo Nghị quyết nhằm đảm bảo Nghị quyết sau khi được ban hành có tính khả thi và thực hiện có hiệu quả; các cơ quan, đơn vị tăng cường hoạt động giám sát, kiểm tra việc triển khai, thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh theo thẩm quyền.

Đối với việc giải quyết kiến nghị của cử tri, Chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá cao sự nỗ lực của UBND tỉnh, các Sở, ngành tỉnh, UBMTTQVN tỉnh, Thường trực, các Ban HĐND tỉnh trong việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri, nhiều kiến nghị chính đáng của cử tri trong tổng số kiến nghị đã được xem xét giải quyết, trả lời thỏa đáng. Thời gian tới, đề nghị UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các Sở, ban ngành nâng cao trách nhiệm trong việc giải quyết kịp thời, thỏa đáng và trả lời việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri, lưu ý đối với những kiến nghị liên quan đến sự vụ, sự việc cụ thể trong thực hiện chế độ, chính sách; UBMTTQVN tỉnh tiếp tục nghiên cứu, chỉ đạo việc tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri, thường xuyên theo dõi những vấn đề được dư luận xã hội, cử tri quan tâm để cùng với Thường trực HĐND tỉnh giám sát việc giải quyết các ý kiến kiến nghị, đáp ứng mong đợi của cử tri.

                                                                                                               N. Thị Đào

 
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
70 NĂM QUỐC HỘI VIỆT NAM
Người đại biểu nhân dân


Thống kê truy cập
  • Đang online: 32
  • Hôm nay: 2583
  • Trong tuần: 33,415
  • Tất cả: 2,777,976