Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh họp thẩm tra các báo cáo và dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp giữa năm 2023 - Hội đồng nhân dân khóa X

Thực hiện Kế hoạch số 109/KH-HĐND ngày 06/5/2023 của Thường trực HĐND tỉnh về tổ chức kỳ họp thường lệ giữa năm 2023 - HĐND tỉnh Trà Vinh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026, ngày 28/6/2023, Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh tổ chức cuộc họp thẩm tra các báo cáo, dự thảo nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh thuộc lĩnh vực kinh tế - ngân sách trình tại kỳ họp giữa năm 2023 - Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X. Bà Dương Thị Ngọc Thơ - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh tham dự và có ý kiến chỉ đạo. Cuộc họp do ông Trương Văn Toàn – Phó Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách chủ trì; tham dự cuộc họp có: thành viên Ban Kinh tế - Ngân sách, đại diện lãnh đạo các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, lãnh đạo Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tư pháp, Sở Giao thông Vận tải, Sở Khoa hoạc và Công nghệ, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh. 

Ảnh: Quang cảnh cuộc họp

Theo sự phân công thẩm tra của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, tại kỳ họp giữa năm 2023, Ban Kinh tế - Ngân sách thẩm tra 05 báo cáo và 16 dự thảo Nghị quyết thuộc lĩnh vực kinh tế - ngân sách, gồm: báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh về tình hình thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2023, kết quả thực hiện nghị quyết số 59/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của HĐND tỉnh về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 7 - HĐND tỉnh khóa X, tình hình thực hiện thu, chi ngân sách, sử dụng dự phòng ngân sách, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022 và 6 tháng đầu năm 2023; các dự thảo Nghị quyết về: sửa đổi, bổ sung Điều 6 quy định về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia cho từng cấp ngân sách địa phương tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2022 - 2025 ban hành kèm theo Nghị quyết số 17/2021/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của HĐND tỉnh; sửa đổi, bổ sung Điều 5 Nghị quyết số 18/2021/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của HĐND tỉnh quy định về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2022 và giai đoạn 2022 - 2025; bổ sung dự toán, bổ sung có mục tiêu và điều chỉnh dự toán ngân sách tỉnh năm 2023; điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách tỉnh giai đoạn 2021 – 2025 (đợt 3); điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách tỉnh năm 2023, Nghị quyết về việc giao bổ sung kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021 - 2025 thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia; thông qua dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2024; điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Phát triển chuỗi giá trị nông nghiệp thông minh thích ứng biến đổi khí hậu tại tỉnh Trà Vinh; quy định nội dung hỗ trợ, mẫu hồ sơ, trình tự, thủ tục lựa chọn dự án, kế hoạch, phương án sản xuất, lựa chọn đơn vị đặt hàng trong thực hiện các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh, quy định cơ chế lồng ghép nguồn vốn giữa các chương trình mục tiêu quốc gia, giữa các chương trình mục tiêu quốc gia và các chương trình, dự án khác; cơ chế huy động nguồn lực khác thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2021 – 2025; sửa đổi, bổ sung Điều 1 Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 29/6/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh; sửa đổi, bổ sung một số điều Bảng giá đất 05 năm (2020-2024) trên địa bàn tỉnh Trà Vinh ban hành kèm theo Nghị quyết số 97/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2029; Nghị quyết số 04/2020/NQ-HĐND ngày 17/7/2020 và Nghị quyết số 17/2020/NQ-HĐND ngày 09/12/2020 của HĐND tỉnh, Nghị quyết về việc thông qua điều chỉnh, bổ sung danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ sang sử dụng vào mục đích khác trong năm 2023 địa bàn tỉnh Trà Vinh; ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực giao thông vận tải trên địa bàn tỉnh Trà Vinh; sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định một số chính sách hỗ trợ chuyển giao, ứng dụng, đổi mới công nghệ thiết bị và phát triển thị trường khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Trà Vinh ban hành kèm theo Nghị quyết số 82/2019/NQ-HĐND ngày 12/4/2029 của Hội đồng nhân dân tỉnh.
Dự thảo báo cáo thẩm tra đã đánh giá những kết quả đạt được, tồn tại, hạn chế, những nội dung quan tâm đối với việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách, đầu tư công 6 tháng đầu năm 2023 và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2023; trong đó đề nghị UBND tỉnh cần quan tâm tiếp tục chỉ đạo triển khai quyết liệt các giải pháp tổ chức thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, khẩn trương trình phê duyệt quy hoạch tỉnh theo đúng tinh thần Nghị quyết số 61/2022/QH15 của Quốc hội, triển khai tốt các chính sách về phát triển kinh tế và hợp tác xã,... 
Đối với thẩm tra các dự thảo Nghị quyết, báo cáo thẩm tra cũng chỉ ra những nội dung chưa đầy đủ, chưa chặt chẽ và chưa phù hợp với quy định của pháp luật, cân nhắc đối với một số nội dung liên quan đến công tác lập, thẩm định, phân bổ vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn, hàng năm, danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất, dự án cần chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ sang sử dụng vào mục đích khác.

Ảnh: ông Trần văn Hùng, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường phát biểu giải trình

Các đại biểu thống nhất với nội dung dự thảo báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách; đồng thời, qua nội dung thẩm tra của Ban, các đơn vị tham mưu trình báo cáo và dự thảo Nghị quyết đã tiếp thu, làm rõ và sẽ phối hợp, điều chỉnh nội dung các báo cáo, dự thảo Nghị quyết như ý kiến của Ban.

Ảnh: bà Dương Thị Ngọc Thơ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh phát biểu chỉ đạo, kết luận tại cuộc họp 

Phát biểu tại cuộc họp, bà Dương Thị Ngọc Thơ - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị các cơ quan soạn thảo nghị quyết tiếp thu, bổ sung và hoàn chỉnh lại nội dung các dự thảo Nghị quyết, đồng thời nhấn mạnh phải chuẩn bị kỹ nội dung để việc trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định và có khả thi khi tổ chức triển khai thực hiện.

T.V. Toàn

 
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
70 NĂM QUỐC HỘI VIỆT NAM
Người đại biểu nhân dân


Thống kê truy cập
  • Đang online: 21
  • Hôm nay: 2424
  • Trong tuần: 33,256
  • Tất cả: 2,777,817