Hoạt động 6 tháng đầu năm 2023 của Ban Pháp chế HĐND tỉnh Trà Vinh

Trong 6 tháng đầu năm 2023, Ban Pháp chế đã thực hiện hoàn thành chương trình, kế hoạch hoạt động đề ra, đảm bảo chất lượng và đúng tiến độ; tham mưu, đề xuất Thường trực HĐND tỉnh theo lĩnh vực phụ trách; tham dự các cuộc họp, hội nghị,... do các cơ quan, tổ chức về vấn đề có liên quan.

Ông Trần Văn Phong - Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh trình bày báo cáo thẩm tra tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2023 - HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Công tác thẩm tra văn bản và chuẩn bị nội dung kỳ họp của HĐND tỉnh: Ban tham gia các cuộc họp của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực, các Ban HĐND, UBND tỉnh để đóng góp dự thảo các nội dung kỳ họp và các dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh trình kỳ họp thường lệ giữa năm 2023 - HĐND tỉnh khóa X. Tổ chức cuộc họp thẩm tra 08 báo cáo của UBND tỉnh và các ngành tư pháp, 09 dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh trình kỳ họp thường lệ giữa năm 2023 - HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026; tham mưu Thường trực HĐND tỉnh xem xét, cho ý kiến đối 13 văn bản của UBND tỉnh thuộc lĩnh vực pháp chế. Thẩm tra báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 7 - HĐND tỉnh khóa X và các ý kiến, kiến nghị của cử tri còn tồn đọng tại các kỳ họp trước thuộc lĩnh vực pháp chế. 
Công tác giám sát, khảo sát: giám sát việc ban hành Nghị quyết của HĐND cấp huyện tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2022 thuộc lĩnh vực pháp chế; công tác xét xử, giải quyết án của Tòa án nhân dân và công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh đối với TAND tỉnh, Cục THADS tỉnh, TAND huyện Trà Cú, Chi cục THADS huyện Trà Cú, qua đó, có 27 kiến nghị đối với đơn vị chịu sự giám sát và các ngành có liên quan, các kiến nghị đang trong thời gian thực hiện. Theo dõi, báo cáo kết quả xem xét việc thực hiện kiến nghị sau giám sát chuyên đề thuộc lĩnh vực pháp chế; đề xuất nội dung giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh năm 2024. Ngoài ra, lãnh đạo Ban còn tham gia cùng Đoàn giám sát của HĐND, Thường trực, các Ban HĐND tỉnh giám sát, khảo sát chuyên đề về việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Bà Thạch Thị Sô Quươn – Phó Ban Pháp chế HĐND tỉnh đại diện Tổ đại biểu phát biểu thảo luận tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2023 - HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Hoạt động tiếp xúc cử tri, tiếp công dân: các thành viên Ban thực hiện tốt nhiệm vụ giữ mối liên hệ và tham gia tiếp xúc cử tri trước, sau kỳ họp thứ 7 và trước kỳ họp thứ 9 - HĐND tỉnh khóa X trên địa bàn ứng cử để thông tin đến cử tri về kết quả tổ chức kỳ họp, việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp và kịp thời nắm bắt ý kiến, kiến nghị của cử tri tại địa phương, đơn vị bầu cử gửi đến các cơ quan có liên quan xem xét, giải quyết theo thẩm quyền. Thực hiện nghiêm tiếp công dân theo Kế hoạch số 197/KH-HĐND ngày 21/7/2021 của Thường trực HĐND tỉnh. 
Hoạt động khác: tham mưu Thường trực HĐND tỉnh báo cáo đề xuất nội dung xây dựng Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII theo yêu cầu tại Công văn số 02-CV/BCĐCCTP ngày 13/02/2023 của Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh; báo cáo kết quả rà soát, đề xuất ban hành cơ chế, chính sách thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh, tình hình triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách theo các Nghị quyết do HĐND tỉnh ban hành và rà soát danh mục các Nghị quyết do HĐND tỉnh ban hành dự kiến hết hiệu lực trong từng năm của nhiệm kỳ 2021 - 2026 thuộc lĩnh vực pháp chế. Lãnh đạo Ban chủ động sắp xếp, bố trí thời gian tham gia các hoạt động của HĐND, Thường trực, các Ban HĐND tỉnh và các cuộc họp, hội nghị... do các cơ quan Trung ương, Đoàn ĐBQH tỉnh, Tỉnh ủy, HĐND, Thường trực, các Ban HĐND, UBND, các Sở, Ban ngành tỉnh, huyện - thị xã - thành phố tổ chức. Phối hợp chặt chẽ với UBND tỉnh, các Sở, ngành tỉnh, huyện - thị xã - thành phố có liên quan trong thực hiện nhiệm vụ của Ban. 
Thực hiện chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2023, Ban Pháp chế HĐND tỉnh ban hành quyết định thành lập Đoàn giám sát, kế hoạch, đề cương báo cáo và tổ chức giám sát chuyên đề về công tác tuyển dụng, sử dụng, quản lý biên chế viên chức ngành giáo dục và tuyển học sinh trên địa bàn tỉnh; giám sát việc ban hành Nghị quyết tại các kỳ họp trong năm 2023 của HĐND cấp huyện theo lĩnh vực phụ trách; khảo sát công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực giai đoạn 2020 - 2022 tại một số đơn vị, địa phương phục vụ Đoàn giám sát số 2 của HĐND tỉnh. Tham gia và phối hợp với các Đoàn giám sát của Quốc hội, Đoàn ĐBQH tỉnh, Tỉnh ủy, HĐND, Thường trực, các Ban HĐND tỉnh thực hiện các cuộc giám sát, khảo sát theo yêu cầu. Tham gia với Thường trực HĐND tỉnh chuẩn bị nội dung kỳ họp, thẩm tra các văn bản thuộc lĩnh vực pháp chế trình HĐND tỉnh tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2023 và kỳ họp chuyên đề của HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Thực hiện tốt công tác tiếp xúc cử tri, tiếp công dân theo luật định. Tham mưu, đề xuất Thường trực HĐND tỉnh thực hiện công tác báo cáo theo yêu cầu của Trung ương, cho ý kiến các văn bản của UBND tỉnh, Sở, ban ngành tỉnh và các địa phương thuộc lĩnh vực pháp chế. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị có liên quan trong thực hiện nhiệm vụ của Ban và dự các cuộc họp, hội nghị,... do các cơ quan, tổ chức hữu quan mời.

N. Thị Đào

 
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
70 NĂM QUỐC HỘI VIỆT NAM
Người đại biểu nhân dân


Thống kê truy cập
  • Đang online: 20
  • Hôm nay: 2430
  • Trong tuần: 33,262
  • Tất cả: 2,777,823