Đoàn giám sát của HĐND tỉnh tổ chức họp thảo luận, đóng góp kế hoạch chi tiết của 02 chuyên đề giám sát năm 2024

Thực hiện Nghị quyết số 25/NQ-HĐND và Nghị quyết số 26/NQ-HĐND ngày 14/7/2023 của HĐND tỉnh Trà Vinh về việc thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh năm 2024; ngày 27/7/2023, Đoàn giám sát của HĐND tỉnh tổ chức họp thảo luận, đóng góp đóng góp kế hoạch chi tiết của 02 chuyên đề giám sát năm 2024 về công tác quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển đô thị bền vững trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021 - 2023, việc đầu tư xây dựng cơ bản, mua sắm trang thiết bị trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021 - 2023. Cuộc họp do ông Kiên Quân - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì; tham dự cuộc họp có các thành viên của 02 Đoàn giám sát gồm: Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh; các đại biểu HĐND tỉnh là Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Chủ tịch Liên đoàn lao động tỉnh, Phó Giám đốc Công an tỉnh, Phó Chủ tịch Hội liên hiệp Phụ nữ tỉnh; Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh; Phó Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách, Phó Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh; lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.      

Ảnh: ông Kiên Quân - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh 
phát biểu mục đích, yêu cầu cuộc họp

Tại cuộc họp, Phó Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh thông qua kế hoạch chi tiết và đề cương phục vụ giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh năm 2024 về công tác quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển đô thị bền vững trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021 - 2023. Thành viên Đoàn giám sát cơ bản thống nhất với dự thảo kế hoạch và đề cương, đồng thời đóng góp, bổ sung một số nội dung như: việc công khai, công bố quy hoạch; tình hình dư luận xã hội trong thực hiện quy hoạch; việc xử lý trách nhiệm đối với những sai phạm trong thực hiện quy hoạch;…
Phó Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh thông qua kế hoạch chi tiết và đề cương phục vụ giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh năm 2024 về việc đầu tư xây dựng cơ bản, mua sắm trang thiết bị trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021 - 2023. Thành viên Đoàn giám sát cơ bản thống nhất với dự thảo kế hoạch và đề cương, đồng thời đóng góp, bổ sung một số nội dung như: giao Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh tổ chức khảo sát tại một số Phòng Giáo dục và Đào tạo, trường học trên địa bàn tỉnh; việc phân cấp, phân quyền trong đầu tư các dự án, công trình xây dựng cơ bản trong lĩnh vực giáo dục đào tạo; công tác thẩm định, công tác chọn thầu; xử lý trách nhiệm trong việc mua sắm, cấp phát trang thiết bị chậm trễ;…
Phát biểu kết luận cuộc họp, ông Kiên Quân - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chỉ đạo Ban Kinh tế - Ngân sách và Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh nghiên cứu tiếp thu ý kiến đóng góp của các thành viên Đoàn giám sát để hoàn chỉnh kế hoạch chi tiết và đề cương phục vụ giám sát chuyên đề năm 2024 của HĐND tỉnh.
Theo đó, thực hiện Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 14/7/2023 của HĐND tỉnh Trà Vinh về chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2024, HĐND tỉnh thành lập 02 Đoàn giám sát chuyên đề gồm: 6 tháng đầu năm 2024, giám sát công tác quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển đô thị bền vững trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021 - 2023 đối với UBND tỉnh, Sở Xây dựng, UBND huyện Tiểu Cần, UBND thành phố Trà Vinh với nội dung: việc ban hành văn bản chỉ đạo, điều hành; công tác chỉ đạo triển khai, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển đô thị bền vững; việc công bố công khai, cung cấp thông tin, cấp chứng chỉ, cắm mốc giới theo quy hoạch đô thị; việc quản lý không gian, kiến trúc, cảnh quan đô thị; tỉ lệ đô thị hóa; số lượng đô thị và đô thị mới; việc quản lý và sử dụng đất đô thị theo quy hoạch; phát triển nhà ở theo quy hoạch đô thị và quy chế quản lý kiến trúc đô thị; việc đầu tư, xây dựng hệ thống các công trình hạ tầng và không gian ngầm đô thị theo quy hoạch; phân loại, xử lý chất thải rắn đô thị;…
6 tháng cuối năm 2024 giám sát việc đầu tư xây dựng cơ bản, mua sắm trang thiết bị trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021 - 2023 đối với Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND huyện Trà Cú, UBND huyện Duyên Hải với nội dung: việc ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, công tác triển khai, tuyên truyền các văn bản về đầu tư xây dựng cơ bản, mua sắm trang thiết bị; công tác lập kế hoạch dự án đầu tư xây dựng cơ bản; kết quả thực hiện dự án xây dựng cơ bản; công tác nghiệm thu, thanh quyết toán đối với các dự án, công trình đã hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng; tình hình mua sắm trang thiết bị, đồ dùng dạy học; công tác quản lý, bàn giao và sử dụng trang thiết bị; công tác mua sắm phần mềm quản lý giáo dục và hỗ trợ dạy học; công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm toán đối với các dự án, công trình xây dựng cơ bản và mua sắm trang thiết bị lĩnh vực giáo dục và đào tạo;… 

Hồng Lý

 
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
70 NĂM QUỐC HỘI VIỆT NAM
Người đại biểu nhân dân


Thống kê truy cập
  • Đang online: 35
  • Hôm nay: 3
  • Trong tuần: 29,511
  • Tất cả: 2,784,715