Kết quả công tác quý III/2023 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh

Thực hiện Chương trình công tác và Chương trình giám sát năm 2023, Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh đã tổ chức, thực hiện kế hoạch công tác quý III/2023 đúng tiến độ, cơ bản đạt chất lượng và hiệu quả về các hoạt động giám sát, khảo sát, thẩm tra; tham mưu tốt các hoạt động của HĐND, Thường trực HĐND tỉnh thuộc lĩnh vực phụ trách.

Ông Trương Văn Toàn - Phó Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách trình bày báo cáo thẩm tra tại kỳ họp thứ 9 – HĐND tỉnh khóa X

Về công tác tham gia chuẩn bị kỳ họp HĐND tỉnh: Ban đã tham dự các cuộc họp do Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh về các nội dung kỳ họp; phối hợp với các Sở, ngành tỉnh trao đổi, thống nhất nội dung và các công việc cần thiết phục vụ kỳ họp; tham gia cùng Thường trực, các Ban HĐND tỉnh tổ chức thành công kỳ họp thứ 9 (kỳ họp thường lệ giữa năm 2023), kỳ họp thứ 10 (kỳ họp chuyên đề) - HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 của HĐND tỉnh. Lãnh đạo và các ủy viên Ban tham dự kỳ họp HĐND tỉnh.

Bà Thân Thị Ngọc Kiều - Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách tham gia Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh giám sát tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

Về công tác giám sát, khảo sát: Tiến hành khảo sát kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2021 - 2023 tại UBND xã Nhị Long, UBND xã Đại Phước (huyện Càng Long), UBND xã Lương Hòa A, UBND xã Thanh Mỹ (huyện Châu Thành) và tham mưu Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh giám sát kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021 - 2023 tại UBND huyện Càng Long, UBND huyện Châu Thành, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Quyết định thành lập Đoàn giám sát, Kế hoạch giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về thu, chi ngân sách năm 2023 và các kiến nghị của Kiểm toán, Thanh tra; họp Đoàn giám sát số 2 HĐND tỉnh triển khai, phân công nhiệm vụ thành viên Đoàn giám sát công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực giai đoạn 2020 - 2022 đối với UBND huyện Cầu Kè, UBND huyện Cầu Ngang, UBND tỉnh; tham gia cùng Ban Văn hóa - Xã hội giám sát việc triển khai tổ chức thực hiện các chính sách hỗ trợ phát triển trong lĩnh vực du lịch trên địa bàn tỉnh Trà Vinh, giai đoạn 2022-2023; tham gia cùng Ban Pháp chế HĐND tỉnh giám sát công tác tuyển dụng, sử dụng, quản lý biên chế viên chức ngành giáo dục và tuyển học sinh trên địa bàn tỉnh. Tham gia Đoàn kiểm tra của Thường trực HĐND tỉnh tiến hành kiểm tra về tình hình kết quả hoạt động của HĐND huyện - thị xã - thành phố trên địa bàn tỉnh tại Thường trực HĐND huyện Tiểu Cần, Trà Cú, Cầu Ngang, thị xã Duyên Hải và thành phố Trà Vinh; giám sát việc ban hành Nghị quyết tại các kỳ họp trong năm 2023 của HĐND cấp huyện theo lĩnh vực phụ trách. Báo cáo kết quả thực hiện kết luận, kiến nghị sau giám sát năm 2023 của HĐND, Thường trực HĐND, Ban của HĐND tỉnh thuộc lĩnh vực phụ trách theo Công văn số 61/HĐND-VP ngày 06/3/2023 của Thường trực HĐND tỉnh; giám sát việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh và HĐND các huyện - thị xã - thành phố, qua theo dõi các Quyết định của UBND tỉnh đã ban hành phù hợp với văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên và nghị quyết của HĐND tỉnh; theo dõi việc thực hiện kiến nghị sau giám sát, khảo sát chuyên đề của Đoàn giám sát HĐND, Thường trực HĐND tỉnh, Ban Kinh tế - Ngân sách thuộc lĩnh vực kinh tế và ngân sách. 

Đoàn khảo sát làm việc tại Ủy ban nhân dân xã Đại Phước, huyện Càng Long

Về công tác thẩm tra: tiến hành thẩm tra 03 dự thảo nghị quyết của HĐND tỉnh thuộc lĩnh vực kinh tế và ngân sách tại kỳ họp thứ 10 - HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 làm cơ sở cho đại biểu HĐND tỉnh thảo luận, xem xét, quyết định ban hành Nghị quyết theo đúng luật định và phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; thẩm tra và đề xuất với Thường trực HĐND tỉnh xem xét, cho ý kiến 12 văn bản của UBND tỉnh gửi xin ý kiến thuộc lĩnh vực kinh tế và ngân sách. 
Về công tác tiếp xúc cử tri, tiếp công dân: Lãnh đạo và các Ủy viên Ban Kinh tế - Ngân sách tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 9, thứ 10 - HĐND tỉnh khóa X để thông tin đến cử tri về kết quả kỳ họp, việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp; đồng thời, ghi nhận các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến các cơ quan có liên quan xem xét, giải quyết theo thẩm quyền. Thành viên Ban Kinh tế - Ngân sách thực hiện việc tiếp công dân và báo cáo theo Kế hoạch số 197/KH-HĐND ngày 21/7/2021 của Thường trực HĐND tỉnh.
Một số hoạt động khác: Lãnh đạo Ban dự Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI nhiệm kỳ 2020 – 2025; Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ mười ba để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, xây dựng chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2023; Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy để cho ý kiến các tờ trình của Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến các văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh thông qua kỳ họp thứ 10 - HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026; dự gặp gỡ cán bộ được bộ, ngành Trung ương điều động về công tác tại tỉnh Trà Vinh và cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý được phân công, điều động, luân chuyển, biệt phái từ đầu nhiệm kỳ đến nay; dự Hội nghị triển khai Kế hoạch lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND bầu; dự Hội nghị giao ban giữa Thường trực, các Ban HĐND tỉnh với Thường trực HĐND huyện - thị xã - thành phố lần thứ tư, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại huyện Cầu Kè; dự hội nghị đối thoại tháo gỡ khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh của HTX trên địa bàn tỉnh Trà Vinh; tham gia đầy đủ các cuộc hội nghị, hội thảo,… do các cơ quan Trung ương, Tỉnh ủy, Thường trực, các Ban HĐND, UBND, các sở ngành tỉnh, huyện - thị xã - thành phố và cơ sở tổ chức về các vấn đề có liên quan.
Quý IV/2023, Ban Kinh tế - Ngân sách chủ động thực hiện các nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch đề ra, chủ động phối hợp chuẩn bị tổ chức tốt các kỳ họp HĐND tỉnh; tập trung nghiên cứu tài liệu thẩm tra các dự thảo báo cáo và dự thảo nghị quyết theo sự phân công của Thường trực HĐND tỉnh và theo luật định; giám sát việc thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về thu - chi ngân sách năm 2023 và các kiến nghị của Kiểm toán, thanh tra; tham mưu Thường trực HĐND tỉnh xây dựng báo cáo kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021 – 2023; việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh và HĐND các huyện, thị xã, thành phố; tiếp tục theo dõi việc ban hành quyết định của UBND tỉnh, nghị quyết của HĐND cấp huyện trên lĩnh vực kinh tế và ngân sách theo quy định; tham gia các đợt tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường lệ cuối năm 2023 - HĐND tỉnh và hoạt động tiếp công dân theo quy định; tiếp tục theo dõi việc ban hành quyết định của UBND tỉnh, nghị quyết của HĐND cấp huyện trên lĩnh vực kinh tế - ngân sách và các hoạt động khác theo luật định.

T.V.Toàn

 
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
70 NĂM QUỐC HỘI VIỆT NAM
Người đại biểu nhân dân


Thống kê truy cập
  • Đang online: 32
  • Hôm nay: 149
  • Trong tuần: 29,657
  • Tất cả: 2,784,861