Đoàn giám sát của Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh tiếp tục giám sát việc triển khai và tổ chức thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030; giai đoạn I từ năm 2021 - 2025 trên địa bàn huyện Trà Cú

Ngày 28 và 29/9/2023, Đoàn giám sát của Ban Dân tộc HĐND tỉnh tiếp tục giám sát việc triển khai và tổ chức thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030; giai đoạn I từ năm 2021 - 2025 đối với Ủy ban nhân dân huyện Trà Cú, Ủy ban nhân dân xã Thanh Sơn, Ủy ban nhân dân xã Tân Sơn (huyện Trà Cú). Đoàn giám sát do ông Thạch Giàu - Trưởng ban Dân tộc HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn; thành viên Đoàn giám sát gồm có các Ủy viên Ban Dân tộc HĐND tỉnh, đại diện lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh; tiếp và làm việc với Đoàn có lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện, Ủy ban nhân dân xã và các phòng, ban, bộ phận có liên quan.

Đoàn giám sát của Ban Dân tộc HĐND tỉnh 
làm việc tại UBND huyện Trà Cú

Qua xem xét báo cáo và kết quả làm việc về việc triển khai và tổ chức thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, Ủy ban nhân dân huyện Trà Cú quan tâm kiện toàn Ban Chỉ đạo Chương trình; kịp thời quán triệt, triển khai Chương trình đến các thành viên Ban Chỉ đạo huyện và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn trên địa bàn huyện; ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình; phân bổ nguồn vốn cho Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn; thẩm định, phê duyệt danh sách đối tượng thụ hưởng chính sách theo quy định; thành lập tổ kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Chương trình nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của địa phương.

Đoàn giám sát của Ban Dân tộc HĐND tỉnh 
làm việc tại UBND xã Tân Sơn, huyện Trà Cú

Theo đó, Ủy ban nhân dân xã Thanh Sơn, Ủy ban nhân dân xã Tân Sơn thành lập Ban quản lý, ban hành Quy chế hoạt động của Ban quản lý, kế hoạch tổ chức triển khai Chương trình; phân công nhiệm vụ thành viên Ban quản lý; phối hợp ngành, đoàn thể, các ấp triển khai, quán triệt, tuyên truyền các nội dung dự án thuộc Chương trình đến đối tượng thụ hưởng; tổ chức rà soát, tổng hợp danh sách đối tượng thụ hưởng trình UBND huyện thẩm định, phê duyệt theo quy định.
Kết quả triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Trà Cú có 03 dự án, tiểu dự án được triển khai thực hiện, cụ thể:
Dự án 1: Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt: trong 02 năm 2022 - 2023, đã hỗ trợ chuyển đổi nghề cho 62 hộ, với số tiền 620 triệu đồng; hỗ trợ đất ở cho 07 hộ, số tiền 280 triệu đồng; hỗ trợ nước sinh hoạt cho hộ, số tiền 53 triệu đồng; hỗ trợ nhà ở, đến nay đã hoàn thành 138 căn, còn lại 186 căn đang trong giai đoạn xây dựng, trong đó hỗ trợ nhà ở cho 43 thuộc xã Thanh Sơn và 66 hộ thuộc xã Tân Sơn.
Thực hiện hỗ trợ vay vốn ưu đãi theo Nghị định 28/2022/NĐ-CP của Chính phủ: năm 2022, đã giải ngân chuyển đổi nghề cho 300 hộ với số tiền 13.578 triệu đồng; năm 2023, đã giải ngân hỗ trợ nhà ở cho 237 hộ, số tiền 9.370 triệu đồng; đất ở cho 07 hộ, số tiền 350 triệu đồng, trong đó hỗ trợ 27 hộ thuộc xã Thanh Sơn. 
Tiểu dự án 1 thuộc Dự án 4: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào DTTS: hỗ trợ đầu tư xây dựng mới 16 công trình các loại, kết quả có 09 công trình đã được bàn giao và đưa vào sử dụng; 07 công trình còn lại đang trong giai đoạn xây dựng, đến nay đã giải ngân 9.193 triệu đồng. Thực hiện duy tu, bảo dưỡng 13 công trình, đến nay hoàn thành 10 công trình, giải ngân số tiền 264 triệu đồng; 03 công trình còn lại đang trong giai đoạn triển khai thực hiện.
Tiểu dự án 3 thuộc Dự án 5: Dự án phát triển giáo dục nghề nghiệp và giải quyết việc làm cho người lao động vùng dân tộc thiểu số: đã tổ chức mở 03 lớp đào nghề kỹ thuật xây dựng cho 75 học viên; 04 lớp lắp đặt, sửa chữa điện dân dụng cho 99 học viên, với tổng kinh phí 415,3 triệu đồng, giải ngân đạt 69,21% kế hoạch vốn.
Tiểu dự án 3 thuộc Dự án 10: Kiểm tra, giám sát, đánh giá, đào tạo, tập huấn tổ chức thực hiện Chương trình: kinh phí phân bổ 257,9 triệu dồng, đến nay giải ngân 32,4 triệu đồng. 

Ông Kiên Sóc Kha, Giám đốc Sở Y tế, Ủy viên Ban Dân tộc HĐND tỉnh
phát biểu tại buổi làm việc với UBND xã Tân Sơn, huyện Trà Cú

Tuy nhiên, qua giám sát triển khai và tổ chức thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Trà Cú cũng có một số hạn chế, khó khăn: công tác quán triệt, phổ biến, tuyên truyền chính sách ở địa phương chưa sâu rộng đến người dân; công tác phối hợp giữa các tổ chức, cá nhân thực hiện chính sách từng lúc chưa nhịp nhàng; công tác rà soát đối tượng hưởng lợi từ các dự án chưa được chặt chẽ, còn trùng lắp đối tượng, có trường hợp đối tượng từ chối nhận hỗ trợ; công tác triển khai thực hiện một số dự án, tiểu dự án thuộc chương trình trên địa bàn còn khá chậm, trong đó một số dự án, tiểu dự án được phân bổ vốn năm 2023 đến nay giải ngân còn thấp.

Ông Thạch Giàu, Trưởng ban Dân tộc HĐND tỉnh, Trưởng đoàn giám sát 
phát biểu kết luận buổi làm việc tại Ủy ban nhân dân huyện Trà Cú

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Thạch Giàu, Trưởng ban Dân tộc HĐND tỉnh, Trưởng đoàn giám sát đề nghị Ủy ban nhân dân huyện Trà Cú, Ủy ban nhân dân xã Thanh Sơn, Ủy ban nhân dân xã Tân Sơn (huyện Trà Cú) tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng đến cán bộ, hội viên đoàn thể và quần chúng nhân dân, nhất là hộ nghèo, hộ cận nghèo nắm và tiếp cận; triển khai thực hiện chính sách kịp thời, đầy đủ, đúng đối tượng; phát huy hơn nữa vai trò của tất cả thành viên Ban Chỉ đạo, theo dõi, bám sát địa bàn, thông tin báo cáo kịp thời; tăng cường công tác phối hợp giữa phòng chuyên môn, các ngành, đoàn thể và xã, ấp; nâng cao năng lực của cán bộ công chức phụ trách, cán bộ cơ sở; có giải pháp nhanh chóng giải ngân nguồn vốn bố trí cho các dự án, tiểu dự án đạt kế hoạch đề ra; tiếp tục theo dõi, kiểm tra, giám sát các dự án, tiểu dự án được triển khai thực hiện trên địa bàn nhằm kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, tháo gỡ đối với những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, bảo đảm chính sách đạt hiệu quả.  

Lệ Hiền

 
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
70 NĂM QUỐC HỘI VIỆT NAM
Người đại biểu nhân dân


Thống kê truy cập
  • Đang online: 30
  • Hôm nay: 4860
  • Trong tuần: 32,074
  • Tất cả: 2,784,683