Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh họp đánh giá kết quả hoạt động tháng 5/2020 và xây dựng chương trình công tác tháng 6/2020
Ngày 27/5/2020, Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức họp đánh giá tình hình hoạt động tháng 5/2020 và đề ra chương trình công tác tháng 6/2020, Bà Nguyễn Thị Trúc Ly  - Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh chủ trì cuộc họp.