Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh họp đánh giá kết quả hoạt động tháng 6/2020 và xây dựng chương trình công tác tháng 7/2020
Ngày 23/6/2020, Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức họp đánh giá tình hình hoạt động tháng 6/2020 và xây dựng chương trình công tác tháng 7/2020, Bà Nguyễn Thị Trúc Ly  - Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh chủ trì cuộc họp.