Huyện ủy Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW

Qua 05 năm thực hiện, Ban Thường vụ Huyện ủy tích cực lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức, triển khai, thực hiện thực hiện tốt Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng “về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”.

Kết quả thực hiện đối với các cơ quan, đơn vị được thực hiện hợp nhất, cơ bản một số công việc tương đồng đi đến thống nhất cao; biên chế các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các ngành Đoàn thể huyện năm 2017 là 73 biên chế và 03 hợp đồng lao động. Đến nay, có mặt 57/60 biên chế được giao; Biên chế các cơ quan chuyên môn ngành huyện trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện năm 2017 là 106 biên chế, đến nay còn 92 biên chế. Việc sắp xếp sáp nhập ấp, khóm chưa đủ tiêu chuẩn theo quy định, đã sáp nhập từ 135 ấp, khóm còn 121 ấp, khóm; Số người hoạt động không chuyên trách ấp, khóm trước khi sáp nhập là 447, sau khi sáp nhập là 405, giảm 42 người đạt 9,40%; việc sắp xếp lại vị trí việc làm, bố trí lại đội ngũ cán bộ, công chức gắn với thực hiện tinh giản biên chế đã góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm, tiết kiệm thời gian tham mưu tổng hợp, tự chủ về kinh phí hoạt động tạo điều kiện cho cơ quan sử dụng kinh phí linh hoạt, nâng cao thu nhập cho đội ngũ cán bộ, công chức.

Huyện ủy Càng Long đã tiến hành sáp nhập Văn phòng Huyện ủy với Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện thành Văn phòng Huyện ủy và Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân huyện, đến tháng 01/2022 kết thúc thực hiện mô hình thí điểm; sáp nhập Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy với Thanh tra huyện thành Cơ quan Kiểm tra - Thanh tra huyện,  đến tháng 10/2021 kết thúc thực hiện mô hình; sáp nhập Ban Tổ chức Huyện ủy với Phòng Nội vụ huyện thành Cơ quan Tổ chức - Nội vụ huyện, đến tháng 7/2022 kết thúc thực hiện mô hình.

Tuy nhiên Huyện ủy cũng đưa ra một số hạn chế trong quá trình thực hiện như chưa có văn bản hướng dẫn cụ thể chức năng, nhiệm vụ đối với các cơ quan sau hợp nhất nên quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ đôi lúc còn lúng túng; thể thức văn bản tham mưu cho Huyện ủy và Ủy ban nhân dân khác nhau, chồng chéo, gây khó khăn cho bộ phận tham mưu; chưa có quy định về mẫu dấu, để tiện trong giao dịch, quan hệ công tác; vẫn còn sử dụng 02 mẫu dấu tùy loại văn bản; số lượng biên chế của cơ quan khi hợp nhất giảm; một cán bộ, công chức phải đảm nhiệm thêm nhiều việc, áp lực công việc rất nặng nề, dẫn đến hiệu quả không cao, không đảm bảo thời gian theo quy định; khó khăn trong quá trình quản lý, sử dụng ngân sách; khối lượng công việc của kế toán Văn phòng luôn trong tình trạng quá tải; đồng thời, phải thực hiện trên dịch vụ công nên công tác quyết toán không kịp thời.

Trong thời gian tới Huyện ủy đề nghị các ngành, các cấp tiếp tục triển khai, quán triệt về mục đích, ý nghĩa của việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW; Đề án số 05-ĐA/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Trà Vinh sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị tỉnh Trà Vinh; Kế hoạch của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh; định hướng dư luận, tạo sự ủng hộ của nhân dân trong huyện, nhất là về những nội dung liên quan trực tiếp đến cơ sở; thực hiện tốt, chặt chẽ các chế độ chính sách đối với các trường hợp được tinh giản biên chế; thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức./.

Minh Kha
Thống kê truy cập
  • Đang online: 70
  • Hôm nay: 2410
  • Trong tuần: 31,679
  • Tất cả: 1,445,629