Lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức Đại hội Hội Nông dân các cấp nhiệm kỳ 2023 – 2028

Để chuẩn bị tốt công tác tổ chức Đại hội Nông dân các cấp nhiệm kỳ 2023 – 2028 trên địa bàn huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy đề nghị tập trung lãnh, chỉ đạo tổ chức tốt các nhiệm vụ trọng tâm sau:

(1). Quán triệt, thực hiện nghiêm Chỉ thị số 16-CT/TW, ngày 10/8/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, các văn bản chỉ đạo của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Hội Nông dân tnh về công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội Hội Nông dân các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Nâng cao nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các đoàn thể chính trị, xã hội và quần chúng Nhân dân về vị trí, vai trò của Hội Nông dân Việt Nam và giai cấp nông dân trong giai đoạn mới; xác định nông dân là chủ thể, là trung tâm của quá trình phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn và xây dựng nông thôn mới theo hướng “nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh”; gắn xây dựng giai cấp nông dân với quá trình phát triển nông nghiệp, công nghiệp hóa, đô thị hóa nông thôn, tạo thuận lợi để nông dân chủ động tiếp cận thị trường, huy động các nguồn lực, thực hiện tốt các chương trình hỗ trợ khởi nghiệp, ứng dụng khoa học - công nghệ vào sản xuất, kinh doanh; triển khai thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ nông dân nghèo, vùng khó khăn; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nông dân.

(2). Tập trung xây dựng, chỉnh đốn, củng cố tổ chức Hội Nông dân các cấp, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Hội, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt; đổi mới mạnh mẽ, toàn diện, đồng bộ nội dung, phương thức và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động Hội. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp nông dân vào tổ chức Hội; xây dựng giai cấp nông dân phát triển toàn diện, văn minh, có trách nhiệm xã hội.

(3). Tập trung công tác chuẩn bị và tổ chức tốt Đại hội Nông dân cấp cơ sở và cấp huyện; xây dựng văn kiện trình Đại hội phải toàn diện, khách quan, trung thực, đánh giá đúng, sát với thực trạng tình hình của từng cấp, từng địa phương, khẳng định kết quả đạt được, chỉ rõ khuyết điểm, yếu kém và nguyên nhân, bài học kinh nghiệm. Xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ tới trên cơ sở dự báo sát, đúng tình hình; bám sát các chủ trương, chính sách về công tác Hội và phong trào nông dân phù hợp, thiết thực, nhất là Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII và bám sát hướng dẫn của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Hội Nông dân tỉnh. Tập trung khắc phục được những hạn chế, yếu kém, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Hội, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho hội viên, nông dân.

(4). Ban Tổ chức Huyện ủy phối hợp với Hội Nông dân huyện thực hiện công tác nhân sự phải bảo đảm đúng nguyên tắc, quy trình, quy định của Đảng, Nhà nước và Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam; lựa chọn được những người có đủ điều kiện, năng lực, uy tín, tâm huyết với công tác Hội và phong trào nông dân; xây dựng cơ quan lãnh đạo Hội các cấp đủ số lượng, bảo đảm chất lượng, cơ cấu hợp lý, có sự kế thừa và phát triển. Quan tâm bố trí cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ là người dân tộc Khmer, người am hiểu nông nghiệp, nông dân, nông thôn vào cơ quan lãnh đạo Hội. Thực hiện tốt chính sách đối với cán bộ Hội không đủ điều kiện tái cử.

(5). Ban Tuyên giáo Huyện ủy chủ trì phối hợp Hội Nông dân huyện và Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Đại hội, công tác Hội và phong trào nông dân trước, trong và sau Đại hội; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, chia rẽ, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Phát động, tổ chức các phong trào thi đua trong các cấp Hội với nhiều công trình phần việc, sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu, thiết thực chào mừng Đại hội; kịp thời phát hiện, biểu dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến trong công tác Hội và phong trào nông dân.

(6). Cấp ủy, chính quyền; các ban, ngành liên quan phối hợp, bảo đảm các iều kiện cần thiết để Hội Nông dân tổ chức Đại hội trang trọng, tiết kiệm, hiệu quả và đúng tiến độ; Hội Nông dân các cấp trong huyện xây dựng kế hoạch tổ chức Đại hội đúng theo hướng dẫn của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam. Thời gian tổ chức Đại hội Hội Nông dân các cấp trên địa bàn huyện đảm bảo tiến độ đúng tinh thần chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng, cụ thể: Cấp cơ sở hoàn thành trong quý I năm 2023; cấp huyện hoàn thành trong quý II năm 2023.

(7). Ban Dân vận Huyện ủy, Hội Nông dân huyện và các cơ quan có liên quan triển khai, tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị số 16-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng và nội dung Công văn này. Trong tổ chức Đại hội cấp cơ sở tham mưu Thường trực Huyện ủy chọn điểm chỉ đạo rút kinh nghiệm./.

Minh Kha
Thống kê truy cập
  • Đang online: 43
  • Hôm nay: 2011
  • Trong tuần: 22,148
  • Tất cả: 1,902,766