Càng Long tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận số 80 của Bộ Chính trị
Ban Thường vụ Huyện ủy Càng Long vừa tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận số 80-KL/TW “về đẩy mạnh thực hiện nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban Chấp Hành Trung ương (khoá X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Thanh niên trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá”

Qua 10 năm thực hiện, Ban Thường vụ Huyện ủy đã đã kịp lãnh đạo, chỉ đạo các ngành, các cấp triển khai, thực hiện Kết luận số 80-KL/TW của Bộ Chính trị; từ đó công tác Thanh niên có nhiều chuyển biến tích cực, nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể và Nhân dân về công tác Thanh niên; vị trí, vai trò của thanh niên ngày càng được khẳng định, đời sống vật chất tinh thần được nâng lên rõ rệt; Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội thường xuyên quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho lực lượng thanh niên trẻ tham gia vào các tổ chức chính trị xã hội, được đào tạo, bồi dưỡng, nắm vững về quyền, lợi ích của thanh niên, góp phần xây dựng phát triển, kinh tế văn hóa xã hội, an ninh quốc phòng tại địa phương, đáp ứng tình hình công tác thanh niên thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. thực hiện có hiệu quả Đề án “Tăng cường giáo dục đạo đức lối sống, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015-2020”; 100% thanh niên trong lực lượng vũ trang, thanh niên công chức, viên chức, thanh niên học sinh, sinh viên được tham gia vào các hoạt động do cơ quan, đơn vị tổ chức tuyên truyền, phổ biến, học tập nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; 100% thanh niên là học sinh, sinh viên được tham gia các hoạt động giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, phổ biến kiến thức pháp luật, kỹ năng sống và kỹ năng mềm; có 100% thanh niên học sinh, sinh viên và 80% thiếu niên, nhi đồng tham gia các hoạt động xã hội, hoạt động lao động tập thể trong và ngoài nhà trường.

Bên cạnh đó, việc tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu, các chiến lược quốc gia, Chiến lược phát triển Thanh niên giai đoạn 2011-2020 được qua tâm thực hiện, đã tổ chức tư vấn, hướng nghiệp cho 28.796 lượt đoàn viên, thanh niên, học sinh, giới thiệu việc làm cho 10.789 đoàn viên, thanh niên, à đưa 1.856 thanh niên xuất khẩu lao động đạt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra. Đưa 500 đoàn viên, thanh niên tham gia ngày hội việc làm tại Trung tâm giới thiệu việc làm tỉnh Trà Vinh, Tham gia tập huấn công tác Thanh niên khởi nghiệp do Trung ương đoàn tổ chức; tổ chức đưa 1.616 tân binh lên đường bảo vệ tổ quốc...

Qua 10 năm thực hiện Kết luận, Ban Thường vụ Huyện ủy cũng rút ra được một số bài học kinh nghiệm: (Một là) các cấp ủy Đảng nhận thức rõ vai trò, vị trí của thanh niên và công tác Thanh niên trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, từ đó đưa ra những giải pháp nhằm lãnh đạo, chỉ đạo thanh niên phát huy hết vai trò và trách nhiệm của mình trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội. (Hai là) tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với hoạt động của Đoàn Thanh niên, không ngừng chăm lo đời sống vật chất và tinh thần, tạo công ăn việc làm, tăng thu nhập góp phần cải thiện đời sống cho thanh niên nhất là thanh niên ở nông thôn; có các hình thức biểu dương kịp thời đối với những thanh niên đóng góp tích cực trong công cuộc xây dựng và bảo vệ an ninh Tổ quốc. (Ba là) cấp ủy các cấp cần thường xuyên, chỉ đạo Đoàn các cấp không ngừng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, hiệu quả tạo sân chơi lành mạnh cho thanh niên. (Bốn là) chăm lo, bồi dưỡng, giáo dục thanh niên thành lớp người “vừa hồng vừa chuyên” theo tư tưởng Hồ Chí Minh là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng, vai trò quan trọng của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, đối với gia đình, nhà trường và xã hội. (Năm là) nâng cao vai trò, vị trí của Đoàn Thanh niên trong các hoạt động tại địa phương, tổ chức tập hợp, giáo dục, đào tạo chuyên môn nghiệp vụ cho thanh niên gắn với quy hoạch và rèn luyện thanh niên theo hướng trẻ hóa./.

Minh Kha
Thống kê truy cập
  • Đang online: 3
  • Hôm nay: 186
  • Trong tuần: 1 339
  • Tất cả: 3505555
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN CÀNG LONG
- Đơn vị quản lý UBND huyện Càng Long - Số 274 QL 53, khóm 3, thị trấn Càng Long, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh.
- Điện thoại: 0294.3882005 - Fax: 0294.3882245
- Ghi rõ nguồn "Trang tin điện tử huyện Càng Long" khi phát hành lại thông tin từ website này.
Designed by VNPT.