Càng Long sơ kết 8 tháng thực hiện Đề án 06 của Chính phủ

Ngày 27/9, đồng chí Nguyễn Văn Nhủ - Chủ tịch UBND huyện – Tổ trưởng tổ công tác Đề án 06 huyện Càng Long đã chủ trì hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Đề án 06 của Thủ tướng Chính phủ 8 tháng đầu năm; quán triệt một số nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2023.

Chủ tọa hội nghị

Xác định rõ tính cấp thiết và tầm quan trọng của Đề án 06 của Thủ tướng Chính phủ về “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030”; UBND huyện Càng Long đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo Tổ công tác Đề án 06 huyện, các phòng, ban, ngành cấp huyện, UBND các xã, thị trấn làm tốt công tác tuyên truyền thực hiện Đề án 06 và Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trong lĩnh vực quản lý hành chính về trật tự xã hội, cấp căn cước công dân gắn chíp điện tử, định danh và xác thực điện tử bằng nhiều hình thức nhằm nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận trong các cấp chính quyền và Nhân dân bảo đảm đồng bộ, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu, mục tiêu của Đề án 06.

Đại biểu dự hội nghị

 

Đến nay, tiến độ thực hiện 25 dịch vụ công thiết yếu trong đó triển khai 11 dịch vụ công của Bộ Công an qua cổng dịch vụ công được 30.220 hồ sơ; công an huyện đã thu nhận hố sơ cấp căn cước công dân được 151.056 hồ sơ. Triển khai 14 dịch vụ công các Bộ, ngành trên công thông tin tỉnh và cổng thông tin dịch vụ công Quốc gia được 1.703 hồ sơ. Bên cạnh đó thực hiện Kế hoạch số 80 ngày 21/8/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về thực hiện Chiến dịch “90 ngày, đêm” huyện đã thu nhận và kịch hoạt tài khoản định danh điện tử cho công dân trên địa bàn huyện được 19.351 trường hợp đạt 70% kế hoạch, còn lại 8.498 trường hợp huyện đang tiếp tục triển khai.

Tại hội nghị, lãnh đạo các ban, ngành, địa phương báo cáo kết quả triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Đề án 06; giải trình về nguyên nhân dẫn đến việc thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số đạt kết đạt quả thấp; kiến nghị, đề xuất những giải pháp cụ thể để việc triển khai thực hiện Đề án 06 trong thời gian tới đạt kết quả cao hơn.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Nhủ - Chủ tịch UBND huyện - Tổ trưởng tổ công tác Đề án 06 huyện đánh giá cao sự nổ lực của tổ công tác sự phối kết hợp của các đơn vị, địa phương trong thời gian qua. Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Đề án 06 Chủ tịch UBND huyện đề nghị các phòng, ban, ngành huyện; UBND các xã, thị trấn tập trung rà soát những kết quà đạt được và tồn tại hạn chế để tập trung triển khai thực hiện hiệu quả Đề án 06 theo chức năng, nhiệm vụ được giao, nêu cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền thực hiện Đề án 06 tại cơ quan, đơn vị và trong nhân dân bảo đảm chất lượng, hiệu quả; bảo đảm 100% cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, toàn huyện phải kích hoạt tài khoản định danh điện tử, thực hiện các thủ tục hành chính trên Cổng dịch vụ công và vận động người thân, gia đình cùng tham gia; quan tâm đầu tư cơ sở vật chất đảm bảo phục vụ tốt công tác cải cách hành chính; đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu được giao.

Tin tưởng rằng với sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở huyện Càng Long sẽ thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch Đề án 06 đã đề ra./.

Minh Hùng

TTVHTT-TT huyện Càng Long
Thống kê truy cập
  • Đang online: 38
  • Hôm nay: 137
  • Trong tuần: 19,825
  • Tất cả: 3,246,138