Càng Long: Ban hành Kế hoạch thực hiện công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính năm 2023

Ngày 23/02/2023, UBND huyện ban hành Kế hoạch số 12/KH-UBND về thực hiện công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính năm 2023 trên địa bàn huyện Càng Long.

Mục đích của Kế hoạch là triển khai thực hiện nghiêm, kịp thời, có hiệu quả, đảm bảo đúng quy định của Luật XLVPHC, Nghị định số 118/2021/NĐ-CP, Nghị định số 19/2020/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn thi hành công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính. Xác định trách nhiệm và phân công nhiệm vụ cho các Phòng, ngành huyện và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn (sau đây viết tắc là cơ quan, đơn vị) đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, tổ chức trong quá trình quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính. Nâng cao hiệu quả công tác quản lý thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn huyện, thực hiện các giải pháp phù hợp nhằm đảm bảo phápluật về xử lý vi phạm hành chính được thực thi, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức và công dân. Xem xét, đánh giá tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, qua đó kịp thời khắc phục những tồn tại, hạn chế trong quá trình áp dụng pháp luật về xử lý vi phạm hành chính. Đồng thời đề nghị các cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung quy định về xử lý vi phạm hành chính, góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật.

Kế hoạch đề ra 4 nhóm nội dung tập trung thực hiện gồm: 

(1). Công tác xây dựng, hoàn thiện pháp luật về xử lý vi phạm hành chính: Thường xuyên rà soát, theo dõi việc thi hành các văn bản quy định pháp luật về xử lý vi phạm hành chính để kịp thời phát hiện các quy định không khả thi không phù hợp với thực tiễn hoặc chồng chéo, mâu thuẫn, từ đó kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung cho phù hợp. Sơ kết, tổng kết tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn huyện để đề xuất, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về xử lý vi phạm hành chính vi phạm hành chính.

(2). Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quản triệt Luật Xử lý VPHC; Nghị định số 118/2021 NĐCP, Nghị định số 19 2000/NĐ-CP và các văn bản quy phạm pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên tất cả các lĩnh vực thông qua các hội nghị phổ biến pháp luật, các phương tiện thông tin đại chúng nhằm tiếp tục nâng cao nhân thức, ý thức chấp hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính của cán bộ, công chức viên chức, người lao động và nhân dân trên địa bàn huyện.

(3). Công tác kiểm tra, phối hợp thanh tra việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính: Công tác kiểm tra thực hiện theo quy định tại Điều 11 Nghị định sử 192020/NĐ-CP ngày 12/02/2020 của Chính phủ quy định kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính. Công tác thanh tra, được tiến hành khi có phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về việc áp dụng pháp luật về xử lý vi phạm hành chính có ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức theo quy định tại Điều 32 của Nghị ảnh số 118/2021NĐCP ngày 23/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính.

(4) Xây dựng cơ sở dữ liệu về xử lý vi phạm hành chính trong phạm vi của địa phương: Xây dựng, triển khai phần nền hệ thống cơ sở dữ liệu quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật trên địa bàn huyện.

UBND huyện giao Phòng Tư pháp là cơ quan chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan trọng tổ chức các hoạt động cụ thể để thực hiện có hiệu quả công tác theo dõi tình hình pháp luật về xử lý vi phạm hành chính. Tham mưu thành lập Đoàn kiểm tra để kiểm tra việc thực hiện công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính đối với các lĩnh vực được xác định trong kế hoạch. Tổng hợp và xây dựng Báo cáo của Ủy ban nhân dân huyện công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn huyện./.

Minh Hiếu
Thống kê truy cập
  • Đang online: 108
  • Hôm nay: 2317
  • Trong tuần: 30,073
  • Tất cả: 2,244,621