Càng Long: Phát huy vai trò, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội
Ban Thường vụ Huyện ủy Càng Long triển khai Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW, ngày 26/10/2022 của Ban Bí thư về phát huy vai trò, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội

Nhằm mục đích nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân về giám sát, phản biện xã hội góp phần tăng cường quyền làm chủ, sự đồng thuận của nhân dân trong xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội của huyện, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng; xác định đây là nội dung quan trọng trong công tác xây dụng Đảng, một giải pháp căn bản để thực hiện hiệu quả phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”. Qua đó, Ban Thường vụ Huyện ủy đề ra 04 nhiệm vụ giải pháp cần thực hiện trong thời gian tới:

(Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Càng Long tổ chức Hội nghị lấy ý kiến

của người dân về công tác xây dựng Nông thôn mới)

Một là, Công tác tuyên truyền, giáo dục, hướng dẫn, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân về phát huy dân chủ cơ sở, công tác giám sát, phản biện xã hội; Các cấp ủy đảng, chính quyền tiếp tục triển khai các văn bản về phát huy dân chủ ở cơ sở, giám sát và phản biện xã hội, để nâng cao nhận thức, làm cho từng cấp ủy viên, đảng viên, cán bộ, đoàn viên, hội viên đoàn thể và Nhân dân hiểu được ý nghĩa, tầm quan trọng của dân chủ cơ sở, giám sát, phản biện xã hội, quy trình thực hiện, trách nhiệm của các chủ thể nhằm góp ý xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh; Các cấp ủy đảng, chính quyền các cấp kịp thời thông tin về hoạt động, nhất là việc xây dựng và tổ chức thực hiện chủ trương, đường lối, các chương trình, dự án có tác động, ảnh hưởng tới cuộc sống người dân; về đạo đức, lối sống, trách nhiệm thực thi công vụ của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức.

Hai là, Các cấp ủy, tổ chức đảng tạo điều kiện thuận lợi để Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân tham gia giám sát, phản biện xã hội.  cấp ủy đảng, chính quyền thông báo danh sách các dự thảo sẽ trình thông qua, nhất là những dự thảo có liên quan đến quyền, lợi ích của Nhân dân để Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội lựa chọn đưa vào kế hoạch phản biện xã hội. Ban Thường vụ cấp ủy cho ý kiến về chương trình, kế hoạch giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội cùng cấp; Các cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền khẩn trương, nghiêm túc giải quyết các kiến nghị sau giám sát, phản biện xã hội. Chậm nhất sau 30 ngày làm việc, cấp ủy, chính quyền các cấp tiếp thu, giải quyết, thông báo kết quả bằng văn bản đến Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức thành viên của Mặt trận và báo cáo cấp ủy, chính quyền cấp trên trực tiếp. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội báo cáo kết  quả giám sát, phản biện xã hội những nội dung liên quan đến hoạt động của Hội đồng nhân dân để Hội đồng nhân dân cùng cấp thảo luận, có ý kiến và các tổ chức, cá nhân liên quan trả lời, giải quyết các ý kiến, kiến nghị của Nhân dân.

Ba là, Cập nhật, thực hiện đầy đủ các văn bản quy phạm pháp luật, nghiên cứu, rà soát, góp ý sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật trong phạm vi huyện để thực hiện kịp thời, đầy đủ quyền, trách nhiệm tham gia giám sát, phản biện xã hội của Mật trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội trong huyện. Hội đồng nhân dân huyện lãnh đạo, ban hành các nghị quyết liên quan đến công tác giám sát, phản biện xã hội theo các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh. Ủy ban nhân dân huyện lãnh đạo, ban hành các văn bản liên quan đến công tác giám sát, phản biện xã hội theo các văn bản của Ủy Ban nhân dân tỉnh và các Sở, ngành tỉnh có liên quan. Quy định rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có thẩm quyền phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi để phát huy vai trò giám sát của nhân dân (giám sát trực tiếp và giám sát thông qua Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội); trách nhiệm trả lời, giải quyết các ý kiến, kiến nghị sau giám sát; cơ chế tiếp nhận thông tin phản ánh của người dân trong các hoạt động thanh tra, kiểm tra, cơ chế để Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội của huyện tham gia hoạt động giám sát của các cơ quan dân cử; chế tài xử lý tổ chức, cá nhân không họp tác, gây khó khăn, cản trở hoạt động giám sát, phản biện xã hội hoặc lợi dụng quyền giám sát, phản biện xã hội để gây tổn hại cho tổ chức, cá nhân. Phân bổ kinh phí bảo đảm cho Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn huyện thực hiện tốt công tác giám sát, phản biện xã hội theo quy định của cấp thẩm quyền.

Bốn là, Tiếp tục đổi mới phương thức giám sát, phản biện xã hội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội của huyện tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức giám sát, phản biện xã hội theo hướng chủ động, từ sớm, từ cơ sở, dân chủ, khách quan, mang tính xây dựng; có trọng tâm, trọng điểm, chú trọng giám sát theo chuyên đề, tập trung vào những chính sách lớn, ưu tiên những vấn đề liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của Nhân dân, những vấn đề dư luận quan tâm, bức xúc. Tăng cường giám sát thực hiện kiến nghị của cử tri và Nhân dân; việc tu dưỡng, rèn luyện, đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên; Công khai, minh bạch kết quả giám sát, phản biện xã hội theo quy định; Phát huy vai trò chủ trì, tính chủ động của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp; tăng cường phối hợp, hiệp thương thống nhất hành động giữa các tổ chức thành viên trong xây dựng, thực hiện chương trình, kế hoạch giám sát, phản biện xã hội; Tiếp tục kiện toàn tổ chức, nâng cao năng lực, bản lĩnh, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, các cấp làm nhiệm vụ giám sát, phản biện xã hội. Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả giám sát, phản biện xã hội của các ban tư vấn thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên; Động viên, khuyến khích, phát huy vai trò của Ban tư vấn thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, xã, các nhân sĩ, trí thức, nhà khoa học, doanh nhân, chức sắc, chức việc, người có uy tín trong dân tộc, tôn giáo và Nhân dân tham gia giám sát, phản biện xã hội.

Minh Kha

 

Tin khác
1 2 3 4 5  ... Thống kê truy cập
  • Đang online: 5
  • Hôm nay: 45
  • Trong tuần: 1 257
  • Tất cả: 3495182
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN CÀNG LONG
- Đơn vị quản lý UBND huyện Càng Long - Số 274 QL 53, khóm 3, thị trấn Càng Long, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh.
- Điện thoại: 0294.3882005 - Fax: 0294.3882245
- Ghi rõ nguồn "Trang tin điện tử huyện Càng Long" khi phát hành lại thông tin từ website này.
Designed by VNPT.