Huyện ủy Càng Long tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác vận động người tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội tự nguyện

Để hoàn thành chỉ tiêu Nghị quyết Huyện ủy năm 2022 và những năm tiếp theo; đảm bảo tiêu chí về xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao. Ban Thường vụ Huyện ủy ủy yêu cầu các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy; các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện tập trung thực hiện một tốt sáu nhiệm vụ quan trọng:

Thứ nhất, Phát huy vai trò cấp ủy, chính quyền, các phòng, ban, ngành đoàn thể, các tổ chức chính trị xã hội, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, hội viên trong tuyên truyền vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình, bảo hiểm xã hội tự nguyện, làm cho người dân nhận thức về lợi ích, ý nghĩa của việc tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội là nhằm chăm lo sức khỏe, đảm bảo cuộc sống cho bản thân, gia đình và cộng đồng, góp phần cùng Đảng và Nhà nước làm tốt công tác an sinh xã hội. Cán bộ, đảng viên, hội viên các đoàn thể phải gương mẫu, đi đầu trong việc vận động người thân, gia đình tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình.

Thứ hai, Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo các ngành và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện công tác duy trì và phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 2022-2025; khẩn trương điều tra, rà soát, xác định hộ gia đình làm nông, lâm, ngư nghiệp có mức sống trung bình để tiến hành triển khai vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế được kịp thời; phòng Giáo dục và Đào tạo huyện chỉ đạo các trường học phối hợp với Bảo hiểm xã hội huyện tăng cường thực hiện bảo hiểm y tế học sinh theo quy định của pháp luật, phấn đấu đạt 100% học sinh tham gia bảo hiểm; chỉ đạo thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh, thái độ phục vụ người dân của cán bộ y tế; đẩy mạnh các hoạt động xã hội hóa để hỗ trợ cho người có hoàn cảnh khó khăn tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội tự nguyện.

Thứ ba, Dân vận, Mặt trận, các đoàn thể chính trị, xã hội huyện vận động đoàn viên, hội viên tích cực tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình, đưa chỉ tiêu vận động tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế vào chỉ tiêu đánh giá xếp loại các đoàn thể hàng năm.

Thứ tư, Đảng ủy các xã, thị trấn tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế phù hợp với tình hình thực tiễn; phối hợp chặt chẽ với cơ quan Bảo hiểm xã hội và các cơ quan, đơn vị có liên quan trong triển khai thực hiện chính sách bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội.

Thứ năm, Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Bảo hiểm xã hội huyện tăng cường công tác tuyên truyền, quán triệt chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về bảo hiểm tế, bảo hiểm xã hội.

Thứ sáu, Bảo hiểm xã hội huyện đổi mới phương thức hoạt động, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao chất lượng phục vụ, bảo đảm quyền lợi cho tổ chức, cá nhân tham gia và thụ hưởng chính sách bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội./.

Minh Kha

 
Tin khác
1 2 3 4 5  ... Thống kê truy cập
  • Đang online: 56
  • Hôm nay: 264
  • Trong tuần: 17,058
  • Tất cả: 1,908,222